Belastingvermindering bij gift aan nieuw erkende culturele instellingen

Wie een gift in geld doet aan een culturele instelling, kan daar sinds het aanslagjaar 2013 een belastingvermindering van 45% van de werkelijk gedane gift voor krijgen. De culturele instelling moet wel bij koninklijk besluit of bij ministerieel besluit erkend zijn. Een KB van 24 februari 2016 wijzigt de lijst van erkende culturele instellingen.

Nieuwe erkenningen

Voortaan worden volgende culturele instellingen erkend:

Voor de kalenderjaren 2014 en 2015:Jeune Et Citoyen vzw, Hamerstraat 19, 1000 Brussel; Ligue des Familles vzw, Emile de Becolaan 109, 1050 Brussel;

Voor de kalenderjaren 2014, 2015 en 2016:Maison de la Métallurgie et de l?Industrie de Liège ? Centre de Culture technique et industrielle vzw, Boulevard Poincaré 17, 4020 Liège;

Voor de kalenderjaren 2014, 2015, 2016 en 2017:Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis vzw, Bagattenstraat 174, 9000 Gent;Katholieke Studerende Jeugd ? Katholieke Studenten Actie ? Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd, Landelijk Verbond vzw, Vooruitgangstraat 225, 1030 Brussel;

Voor de kalenderjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019:Oost West Centrum vzw, Van Schoonbekestraat 148, 2018 Antwerpen; Rideau de Bruxelles vzw, Thomas Vinçottestraat 68/4, 1030 Brussel.

Erkenningsvoorwaarden

Een culturele instelling die recht geeft op aftrek, moet:

in België gevestigd zijn, erkend zijn bij KB en een invloedsgebied hebben dat één van de gemeenschappen of heel het land bestrijkt, ofwel

in een andere EER-lidstaat gevestigd zijn en een invloedsgebied hebben dat een deelstaat of een gewest van een lidstaat, of heel het land bestrijkt, en op een vergelijkbare manier erkend zijn.

(art. 145(33), § 1, lid 1, 1°, d), WIB 1992)

Culturele instellingen konden enkel giften ontvangen die in aanmerking kwamen voor een belastingvermindering als zij erkend waren door de Koning. Sinds 1 januari 2014 kan ook de minister van Financiën deze erkenning verlenen. De minister is ook bevoegd om de erkenning van deze instellingen in te trekken of te weigeren (KB van 26 december 2013).

Belastingvermindering in plaats van belastingaftrek

De wet van 13 december 2012 heeft de meeste belastingaftrekken omgevormd tot belastingverminderingen. Sinds het aanslagjaar 2013 geldt er daardoor voor giften in geld aan erkende culturele instellingen een belastingvermindering van 45% van de werkelijk gedane giften (art. 145(33), § 1, lid 3, WIB 1992).
Tot en met het aanslagjaar 2012 waren deze giften voor 100% fiscaal aftrekbaar van het totale netto-inkomen (oud art. 104, 3°, d), WIB 1992).

Minimumbedrag gift

De giften geven enkel recht op een belastingvermindering als ze minimum 40 euro (geïndexeerd bedrag aj. 2017) bedragen en als de schenker een kwijtschrift van de erkende instelling kan voorleggen (art. 145(33), § 1, lid 2, WIB 1992).

Maximumbedrag gift

Het totale bedrag van de giften waarvoor de belastingvermindering wordt verleend, mag per belastbaar tijdperk niet meer bedragen dan 10% van het totale netto-inkomen, noch meer bedragen dan 376.350 euro (geïndexeerd bedrag aj. 2017) (art. 145(33), § 1, lid 4, WIB 1992).

Omdeling tussen echtgenoten

Voor echtgenoten en wettelijk samenwonenden bij wie een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, moet de belastingvermindering omgedeeld worden over beide partners. De algemene regel is daarbij dat er een proportionele omdeling is in functie van het belastbaar inkomen van elk van de partners ten opzichte van de som van de belastbare inkomens van beide partners.

In werking

Het KB van 24 februari 2016 treedt in werking op 14 maart 2016, tien dagen na zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 24 februari 2016 tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 145(33) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 4 maart 2016.

Zie ook:
- Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) (art. 145(33))
- Koninklijk Besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (KB/WIB 1992) (art. 63(18/1), § 1 tot § 5 en § 7, art. 63(18/2), § 2, art. 63(18/3), § 2 en art. 63(18/4))
- FOD Financiën. Stafdienst Beleidsexpertise- en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2017 - Addendum, BS 11 februari 2016.
- FOD Financiën. Stafdienst Beleidsexpertise- en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2017, BS 28 januari 2016.
- Koninklijk besluit van 26 december 2013 tot wijziging van het KB/WIB 1992 op het stuk van de instellingen die giften ontvangen, BS 31 december 2013.
- Wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen , BS 20 december 2012.