Aantal luchtvaartmaatschappijen onder Belgisch CO2-toezicht daalt

Ons land volgt nog slechts 56 luchtvaartmaatschappijen op, in plaats van de 60 waarvoor het tot nu de ?administrerende lidstaat? was. Dat blijkt uit de nieuwe lijst van luchtvaartmaatschappijen onder CO2-emissiehandel, die de Europese Commissie deze week publiceerde. Minder luchtvaartmaatschappijen betekent in theorie ook minder broeikasgasemissie-inkomsten voor de betrokken lidstaat. Al is het aantal maatschappijen niet noodzakelijk recht evenredig aan het aantal vliegtuigbewegingen, waarvoor er emissierechten verschuldigd zijn.

Twee Amerikaanse en twee Afrikaanse luchtvaartmaatschappijen worden van de 'Belgische' lijst geschrapt: SDA Worldwide en Western Global uit de VS, en Astral Aviation uit Kenia en Global Africa uit Zimbabwe.
Logisch, want in haar verordening 421/2014 besliste de Europese Unie om vluchten van, en naar landen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) tijdelijk vrij te stellen van het Europese emissiehandelssysteem. De vrijstelling geldt tot de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie ICAO een overeenkomst bereikt over een internationale vermindering van de broeikasgasuitstoot van de luchtvaartsector, en uiterlijk tot 31 december 2016.

De luchtvaartmaatschappijen die Europa aan ons land toewijst, worden daarna nog eens intern verdeeld tussen de gewestelijke overheden. Dat gebeurt volgens afspraken die vastgelegd werden in een samenwerkingsakkoord van 2 september 2013. 80% van de maatschappijen wordt echter opgevolgd door het Vlaamse Gewest, omdat de meeste vliegtuigen de luchthavens van Zaventem, Deurne, Oostende (en soms ook al eens) Melsbroek aandoen.

In werking:

5 maart 2016.

Bron: Verordening (EU) 2016/282 van de Commissie van 26 februari 2016 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 748/2009 betreffende de lijst van vliegtuigexploitanten die op of na 1 januari 2006 een in bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG genoemde luchtvaartactiviteit hebben uitgeoefend, met specificatie van de administrerende lidstaat van elke vliegtuigexploitant, Pb.L. 2 maart 2016, afl. 56.

Zie ook:

Verordening (EU) 2015/180 van de Commissie van 9 februari 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 748/2009 betreffende de lijst van vliegtuigexploitanten die op of na 1 januari 2006 een in bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad genoemde luchtvaartactiviteit hebben uitgeoefend, met specificatie van de administrerende lidstaat van elke vliegtuigexploitant, Pb.L. 10 februari 2015, afl. 34.