Geen gerechtsdeurwaarder meer bij betekening OM aan OM (art. 125 en 126 Potpourri II)

De betekening van een dagvaarding of van een verstekvonnis aan een persoon zonder bekende woonplaats in België of in het buitenland, moet niet langer gebeuren via deurwaardersakte. De wetgever heeft de verplichte tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder geschrapt via de tweede Potpourri-wet. De zware en dure procedure werd immers alleen toegepast om een vaste datum te kunnen toekennen aan de akte. Iets wat de griffie zelf kan doen.

Het Gerechtelijk Wetboek wordt daarom aangepast: "De betekening door het openbaar ministerie aan het openbaar ministerie wordt geacht te zijn verricht door het aanbrengen, door een griffier van een rechtbank of van een hof, in de akte, van vermeldingen die een vaste dagtekening eraan toekennen".

Die aanpassing heeft ook gevolgen voor de aanvang van de termijnen voor verzet, hoger beroep en voorziening in cassatie. Ze beginnen te lopen bij de betekening door het openbaar ministerie aan het openbaar ministerie.

Dit onderdeel van de Potpourri II-wet bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding. Artikels 125 en 126 treden daarom volgens de algemene regel in werking, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is 29 februari 2016.

Bron: Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016 (art. 125 en 126 Potpourri II).

Zie ook
Gerechtelijk Wetboek (art. 40, 2e lid en art. 57, 2e lid)