Assisenjury geloot uit lijst van gerechtelijk arrondissement waar zitting echt plaatsvindt (art. 201 Potpourri II-wet)

Wanneer een assisenzaak niet plaatsvindt in de hoofdplaats van de provincie maar op de zetel van een andere rechtbank van eerste aanleg, gebeurt de loting van de jury voortaan uit de lijst van gezworenen van het gerechtelijk arrondissement waar de zitting echt plaatsvindt.

Verplaatste zitting

Normaal gezien vindt een zitting van het hof van assisen plaats in de hoofdplaats van de provincie (of in Brussel). Maar de eerste voorzitter van het hof van beroep kan beslissen dat een assisenzaak verhuist naar de zetel van een andere rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied van zijn hof.

Loting juryleden

Tot nu gebeurde de loting van de juryleden ook in een dergelijk geval uit de definitieve lijst van gezworenen van de territoraal bevoegde rechtbank van eerste aanleg - ook wanneer de zitting dus elders werd geopend.

Wat ervoor zorgde dat - wegens de afstand tussen de woonplaats van de uitgelote gezworenen en de plaats waar de zitting plaatsvindt - veel gezworenen een vrijstelling aanvroegen. En voor gezworenen die toch zetelden voor hoge verplaatsingskosten zorgde.

Om die problemen in de toekomst te vermijden worden bij een verplaatsing van de zitting de juryleden voortaan gekozen uit de definitieve lijst van gezworenen van het gerechtelijk arrondissement waar de zitting van het hof van assisen wordt geopend. Ook de eventuele bijkomende loting gebeurt uit dezelfde lijst.

Een voorbeeld. De voorzitter van het hof van beroep van Gent beslist om een assisenzaak die volgens de normale territoriale regels voor het hof van assisen van Gent moet komen te verplaatsen naar Brugge (een andere rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied van zijn hof van beroep). Volgens de oude regeling werden de juryleden voor die assisenzaak uitgeloot uit de definitieve provinciale lijst van gezworenen van Oost-Vlaanderen. Voortaan zal men de definitieve lijst van gezworenen van de provincie West-Vlaanderen gebruiken voor de loting (het gerechtelijk arrondissement waar de zitting plaatsvindt).

Inwerkingtreding

Artikel 201 van de wet van 5 februari 2016 treedt in werking op 29 februari 2016.

Bron: Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016 (art. 201 Potpourri II-wet)

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (art. 237)