Regels voor gebruik en verkoop elektronische sigaret gepubliceerd

Een nieuw KB regelt het gebruik en de verkoop van de elektronische sigaret. Dat was nodig omdat er heel wat onduidelijkheid was. De 'e-sigaret' bevat nicotine, maar geen teer, en kan dus deel uitmaken van het tabaksontmoedigingsbeleid.

De e-sigaret met nicotine zal in het gewone circuit te koop zijn. Daarvoor gelden wel een aantal voorwaarden. Die worden opgesomd in het nieuwe KB dat de richtlijn 2014/40 over tabaks- en aanverwante producten gedeeltelijk omzet.

Notificatie

Volgens het nieuwe KB is de elektronische sigaret 'een product dat gebruikt kan worden voor de consumptie van nicotinehoudende damp via een mondstuk, of een onderdeel van dat product, waaronder een patroon, een reservoir en het apparaatje zonder patroon of reservoir'.

De fabrikant of invoerder, als de eerste geen maatschappelijke zetel heeft in België, van elektronische sigaretten en navulverpakkingen dient een kennisgeving in bij het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid als ze zo'n product in de handel willen brengen.
Dat gebeurt elektronisch, 6 maanden vóór de datum waarop ze het product in de handel willen brengen. Voor elektronische sigaretten en navulverpakkingen die op 20 mei 2016 al in de handel zijn gebracht, moet de kennisgeving gebeuren binnen de 6 maanden na die datum. Voor elke substantiële verandering van het product wordt een nieuwe kennisgeving gedaan.

De kennisgeving bevat onder andere de contactgegevens van de fabrikant, een lijst van de ingrediënten en de toxicologische gegevens. Er wordt een vergoeding betaald van 4.000 euro per nieuw genotificeerd product. De vergoeding is niet terugvorderbaar.

Informatie

Daarnaast moet de fabrikant of invoerder jaarlijks bij de dienst informatie indienen over:

de verkoopvolumes, opgesplitst per merk en type van het product;

de voorkeuren van verschillende consumentengroepen, waaronder jongeren, niet-rokers en de voornaamste soorten huidige gebruikers;

de wijze van verkoop;

de samenvattingen van eventuele marktonderzoeken (inclusief een vertaling in het Engels).

En de fabrikant of invoerder moet een systeem opzetten voor het vergaren van informatie over alle vermoedelijke schadelijke effecten van deze producten op de menselijke gezondheid. Desgevallend neemt de marktdeelnemer onmiddellijk corrigerende maatregelen. Het is mogelijk dat hij het product bijvoorbeeld uit de handel moet nemen. Sowieso moet hij onmiddellijk de overheid in kennis stellen.

Samenstelling

Nicotinehoudende vloeistof wordt uitsluitend in de handel gebracht in speciale navulverpakkingen met een volume van ten hoogste 10 ml, in elektronische sigaretten in de vorm van een wegwerpproduct of in patronen voor eenmalig gebruik. De patronen of reservoirs hebben een volume van ten hoogste 2 milliliter.

De nicotinehoudende vloeistof bevat niet meer dan 20 milligram nicotine per milliliter. De nicotinehoudende vloeistof bevat ook geen additieven die opgesomd worden in het KB op de tabaksproducten van 5 februari 2016.

Verder bepaalt het nieuwe KB dat bij de productie van de nicotinehoudende vloeistof uitsluitend zeer zuivere ingrediënten worden gebruikt. Behalve nicotine worden uitsluitend ingrediënten gebruikt die, zowel in verhitte als niet-verhitte toestand, niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de mens.

Elektronische sigaretten geven constante nicotinedoses af bij gebruik in normale omstandigheden. De sigaretten en navulverpakkingen zijn kind- en manipulatieveilig, zijn beschermd tegen breuk en lekkage en beschikken over een mechanisme dat lekvrij navullen verzekert. De bevoegde minister stelt technische normen vast.

Waarschuwingen

Verpakkingseenheden van elektronische sigaretten en navulverpakkingen bevatten een bijsluiter met informatie. Onder andere over mogelijke schadelijke effecten en de verslavende werking en toxiciteit.

Ook de verpakkingseenheden en eventuele buitenverpakkingen van elektronische sigaretten en navulverpakkingen bevatten een lijst met specifieke informatie. Men verwijst ook naar de voorschriften uit het KB op de tabaksproducten. De gezondheidswaarschuwing luidt: 'Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers.'

Let op! De verkoop en aankoop van elektronische sigaretten en navulverpakkingen op afstand is verboden.

Strafbepalingen

Tabaksproducten die niet voldoen aan de regels van het nieuwe KB van 15 februari 2016 zijn als schadelijk te beschouwen, in de zin van artikel 18 van de wet op de voedingsmiddelen. Overtredingen worden opgespoord, vastgesteld, vervolgd en gestraft volgens die wet.

In werking

Er wordt geen specifieke datum van inwerkingtreding vermeld. Het KB treedt in werking op 13 maart 2016. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 15 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten, BS 3 maart 2016

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten, BS 3 maart 2016 (KB op tabaksproducten)
? Richtlijn nr. 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten en tot intrekking van Richtlijn 2001/37/EG, Pb.L. 127, 29 april 2014; err. Pb.L. 150, 17 juni 2015.