DBI-aftrek: fiscus herziet lijst met verdachte landen

De belastingadministratie heeft de lijst herzien van de landen die niet voldoen aan de taxatievereiste inzake DBI (definitief belaste inkomsten). De nieuwe lijst zit als bijlage bij het KB van 1 maart 2016. Hij telt nog slechts 31 landen. Tot nog toe stonden er 51 landen op de lijst.

Landenlijst

De ?lijst van landen waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België?, die in artikel 73(4quater) van het KB/WIB 1992 staat, somt de landen op waarvan het gemeenrechtelijk tarief in de vennootschapsbelasting of de werkelijke belastingdruk lager is dan 15%.

Sinds het aanslagjaar 2004 genieten ontvangen dividenden van een buitenlandse vennootschap immers alleen de DBI-aftrek als de uitkerende vennootschap in het buitenland aan een effectieve belasting van 15% onderworpen is.

Omwille van de vele wijzigingen in de buitenlandse belastingwetgevingen sinds de laatste herziening van de lijst (in oktober 2005), moest de belastingadministratie landen aan de lijst toevoegen, terwijl ze andere landen van de lijst moest schrappen.

De landenlijst is uitsluitend bedoeld voor de toepassing van de taxatievoorwaarde die verband houdt met de gemeenrechtelijke fiscale bepalingen van het land waar de vennootschap is gevestigd die de dividenden uitkeert, zoals bedoeld in artikel 203, § 1, eerste lid, 1° van het WIB 1992. De lijst heeft dus geen weerslag op de beoordeling van de voorwaarden tot aftrek die van toepassing zijn op:

vennootschappen die niet aan de vennootschapsbelasting of aan een buitenlandse belasting van gelijke aard als die belasting zijn onderworpen;

sommige specifieke regimes of vennootschapsvormen, ongeacht of het om een definitieve of tijdelijke maatregel gaat.

In werking

Het KB van 1 maart 2016 is van toepassing op de in artikel 202, § 1, 1° en 2° van het WIB 1992 vermelde dividenden die zijn verleend of toegekend vanaf 1 januari 2016.

Het KB is echter niet van toepassing op de dividenden die zijn verleend of toegekend in de loop van een belastbaar tijdperk dat werd afgesloten vóór 1 april 2016.

Bron: Koninklijk besluit van 1 maart 2016 tot wijziging van artikel 73(4quater) van het KB/WIB 92 betreffende de lijst van landen waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België, BS 10 maart 2016.

Zie ook:
- Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (KB/WIB 1992), BS 13 september 1993 (art. 73(4quater))
- Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van 10 april 1992, BS 30 juli 1992 (WIB 1992) (art. 202, § 1, 1° en 2° en art. 203, § 1, eerste lid, 1° en tweede lid)