Diploma nodig om in slachthuis te mogen werken

De personeelsleden die in een slachthuis met levende dieren omgaan, moeten een getuigschrift van vakbekwaamheid bezitten. Dat betekent dat zij een opleiding hebben gevolgd én geslaagd zijn voor een examen. Wie pas in dienst komt, kan een voorlopig getuigschrift van vakbekwaamheid krijgen.

Bewijs van vakbekwaamheid

Strikt genomen legt de 'Europese verordening nr. 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden' enkel een getuigschrift van vakbekwaamheid op aan de personen die dieren doden of daarmee verband houdende activiteiten verrichten (art. 7), zoals het fixeren van de dieren om ze te kunnen verdoven, of het verdoven zelf. Het vakgetuigschrift bewijst dat de betrokkenen deze handelingen kunnen uitvoeren zonder enige vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden te veroorzaken bij de dieren.

Het Vlaamse uitvoeringsbesluit bij deze Europese verordening gaat echter een stapje verder. Dat eist dat álle personeelsleden die in een slachthuis met levende dieren omgaan, in het bezit zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid.

Het besluit is, net als de verordening, iets soepeler voor de pelsdierkwekerijen. Daar hoeven niet alle personeelsleden die met de diertjes omgaan over een vakgetuigschrift te beschikken. Het volstaat dat de pelsdieren gedood worden in aanwezigheid van, en onder supervisie van een persoon die beschikt over een getuigschrift van vakbekwaamheid.

Opleiding in slachten en doden

Om een getuigschrift van vakbekwaamheid te kunnen krijgen, moet men eerst een opleiding gevolgd hebben over het 'slachten of doden van dieren' en moet men geslaagd zijn in een examen. De opleiding wordt gegeven door een opleidingsinstituut of 'vindt plaats onder toezicht van een dierenarts'.

Het examen zelf bestaat uit ten minste 15 vragen per diersoort waarvoor de kandidaat examen wil afleggen. Het besluit zegt niets over de inhoud van het examen. Dat wordt beschreven in de verordening zelf (bijlage IV).
Op het getuigschrift zullen de slachtactiviteiten vermeld worden die het personeelslid mag uitvoeren. Er is keuze tussen 7 types van slachtactiviteiten, gaande van 'het behandelen en verzorgen van de dieren voorafgaand aan de fixatie' tot en met 'het slachten van dieren zonder voorafgaande bedwelming'

Het uitvoeringsbesluit bevat in bijlage een model van 'Getuigschrift vakbekwaamheid slachthuisactiviteiten'. Voor de pelsdierkwekerijen bestaat er geen apart model.

Retroactief?

De Europese verordening die aan de basis ligt van dit Vlaamse besluit, is van toepassing sinds 1 januari 2013. Het besluit zelf bevat echter geen expliciete datum van inwerkingtreding; toch niet wat de vakbekwaamheid betreft. En dus treedt de Vlaamse tekst maar 10 dagen na publicatie in werking. Dat is op 24 maart.

In werking:

Op 24 maart 2016.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de bescherming van dieren bij het slachten of doden, BS 14 maart 2016.

Zie ook:

Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden, Pb.L. 18 november 2009, afl. 303.