Constructievoorschriften voor slachthuizen

De bouw, indeling en uitrusting van slachthuizen moet aan strengere voorschriften voldoen. Die vloeien voort uit de ?Europese verordening inzake de bescherming van dieren bij het doden?, en worden in twee fazen ingevoerd. De eerste deadline verstreek al op 31 december 2012. De volgende deadline is voorzien voor 8 december 2019.

De Europese verordening voert geharmoniseerde constructievoorschriften in voor de voorzieningen waar de dieren worden ondergebracht, de voorzieningen waar ze worden gefixeerd, die waren ze worden bedwelmd, enz. En dit op het vlak van ventilatie, het voorkomen van letsel, geluid, verlichting, vloeren, watertoevoer, enz.

Alle slachthuizen, onderdelen ervan, en apparaten die op of na 1 januari 2013 in gebruik werden genomen, of nog worden genomen, moeten voldoen aan de voorschriften inzake indeling, bouw en uitrusting van de Europese verordening (bijlage II). Er bestaat echter een overgangsregime voor de slachthuizen, onderdelen ervan en apparaten die vóór 31 december 2012 in gebruik werden genomen. Zij hoeven tot en met 8 december 2019 slechts te voldoen aan een beperkte lijstje met voorschriften, dat in bijlage bij het besluit wordt vermeld.

In werking:

1 januari 2013.

Overgangsregime tot 8 december 2019.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de bescherming van dieren bij het slachten of doden, BS 14 maart 2016.

Zie ook:

Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden, Pb.L. 18 november 2009, afl. 303.