Verzet in strafzaken ingeperkt (art. 73-75, 79-85 en 92-93 Potpourri II)

De mogelijkheden op verzet in strafzaken worden drastisch ingeperkt. De wetgever wil daarmee vermijden dat de procedure wordt misbruikt en zaken meermaals moeten worden behandeld zonder gegronde reden. De tweede Potpourri-wet wil de procedure codificeren, vereenvoudigen en rationaliseren zonder daarbij het recht op tweede aanleg te beperken.

Om verwarring te vermijden, zijn de basisprincipes voor verzet en voor hoger beroep voortaan gebundeld in de artikelen van het Wetboek van Strafvordering die betrekking hebben op de correctionele rechtbank (Boek II, Titel I, Hoofdstuk II van het Wetboek van Strafvordering). In de procedures die betrekking hebben op de politierechtbanken of het hof van beroep wordt alleen nog verwezen naar deze artikelen.

Nieuw is de codificering van een aantal principes zoals de regels inzake ontvankelijkheid van het verzet, die niet limitatief zijn vermeld. Verder is het principe van 'verzet na verzet' voortaan uitgesloten en de wordt de uitwerking van hoger beroep op de beslissing die het verzet als ongedaan beschouwt, gewijzigd.

Deze wijzigingen zorgen ervoor dat het verzet voortaan als ongedaan kan worden beschouwd:

indien de eiser in verzet, wanneer hij persoonlijk of in de persoon van een advocaat verschijnt en vaststaat dat hij kennis heeft gehad van de dagvaarding in de procedure waarin hij verstek heeft laten gaan, geen gewag maakt van overmacht of van een wettige reden van verschoning ter rechtvaardiging van zijn verstek bij de bestreden rechtspleging, waarbij het erkennen van de aangevoerde overmacht of reden overgelaten wordt aan het soevereine oordeel van de rechter;

indien de eiser in verzet nogmaals verstek laat gaan bij zijn verzet, en dat in alle gevallen, ongeacht de redenen voor de opeenvolgende verstekken en zelfs indien het verzet reeds ontvankelijk werd verklaard.

De partij in verzet die zich een tweede keer laat vonnissen bij verstek, mag geen nieuw verzet meer aantekenen.

Tegen de beslissing die op verzet is gewezen staat hoger beroep open of, indien zij gewezen is in hoger beroep, cassatieberoep.

Hoger beroep tegen de beslissing die het verzet als ongedaan beschouwt, houdt in dat de grond van de zaak aanhangig wordt gemaakt bij de rechter in hoger beroep, ook al is er geen hoger beroep ingesteld tegen het bij verstek gewezen vonnis.

De nieuwe gecodificeerde bepalingen zijn pas van toepassing op het verstek dat een partij na 29 februari 2016 laat gaan. De artikels van de Potpourri II-wet die zorgen voor de opheffing van de oude bepalingen van het Wetboek van Strafvordering zijn op 1 maart 2016 in werking getreden.

Bron: Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016. (art. 73-75, 79-85 en 92-93 Potpourri II)