Brussel wijzigt regels voor automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zijn regels voor de automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen afgestemd op richtlijn 2014/107/EU.

Richtlijn 2014/107/EU

Richtlijn 2014/107/EU verplicht de EU-lidstaten om vanaf 2017, voor de belastingtijdvakken vanaf 1 januari 2016, met andere EU-lidstaten ook automatisch inlichtingen uit te wisselen over rente, dividenden en vergelijkbare inkomsten, over het saldo van de financiële rekeningen, en over de opbrengsten van de verkoop van financiële activa.
Daarnaast moesten de lidstaten hun rapporterende financiële instellingen verplichten om, eveneens voor de belastingtijdvakken vanaf 1 januari 2016, de 'rapportage- en due diligenceregels' te volgen bij de automatische uitwisseling van inlichtingen over te rapporteren financiële rekeningen.
Richtlijn 2014/107/EU wijzigde hiertoe de bijstandsrichtlijn.

De wijzigingen die richtlijn 2014/107/EU aanbracht aan de bijstandsrichtlijn ressorteren voornamelijk onder de federale bevoegdheden. Maar ook de deelstaten moeten richtlijn 2014/107/EU omzetten.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stemt zijn regels voor de automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen, die in de ordonnantie van 26 juli 2013 staan, nu dus ook af op richtlijn 2014/107/EU. De wijzigingen zijn echter beperkt. Hierna volgt een overzicht.

Automatische uitwisseling

De definitie van 'automatische uitwisseling' wordt aangepast aan de definitie die in richtlijn 2014/107/EU staat.
Met 'automatische uitwisseling' wordt bedoeld: de systematische verstrekking van vooraf bepaalde inlichtingen over ingezetenen van andere lidstaten aan de betrokken lidstaat van verblijf, zonder voorafgaand verzoek, met regelmatige, vooraf vastgestelde tussenpozen.
In de context van 'automatische uitwisseling van gegevens' zijn 'beschikbare inlichtingen' inlichtingen die zich in de belastingdossiers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden en die opvraagbaar zijn overeenkomstig de procedures voor het verzamelen en verwerken van inlichtingen in België (wijziging punt 11° in art. 5, ordonnantie van 26 juli 2013).

Automatische uitwisseling van inlichtingen sinds 1 januari 2015

Sinds 1 januari 2015 is de Brusselse Hoofdstedelijke Regering al verplicht om automatisch de EU-woonstaat van niet-inwoners de beschikbare inlichtingen (met betrekking tot de belastbare tijdperken vanaf 1 januari 2014) te bezorgen over:

bezoldigingen van werknemers;

bezoldigingen van bedrijfsleiders;

levensverzekeringsproducten die niet vallen onder andere communautaire regelgeving over de uitwisseling van inlichtingen noch onder soortgelijke voorschriften;

pensioenen;

eigendom en inkomen uit onroerende goederen.

Deze inkomsten- en vermogenscategorieën moeten opgevat worden in de zin van de Belgische wetgeving.

Deze inlichtingen moeten ten minste één keer per jaar verstrekt worden. En dit voortaan binnen de 6 maanden na het verstrijken van het belastingjaar (in plaats van het kalenderjaar) waarin ze beschikbaar zijn geworden (wijziging tweede lid in art. 9, ordonnantie van 26 juli 2013).

Geautomatiseerde formaten

Net zoals voordien moet de verplichte automatische inlichtingenuitwisseling over bovenstaande categorieën van inkomsten en vermogen gebeuren met de geautomatiseerde formaten die de Europese Commissie vaststelt (art. 26, laatste lid, ordonnantie van 26 juli 2013).

Ondertussen heeft de Europese Commissie nieuwe geautomatiseerde formaten vastgesteld (uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/2378, bijlage V.). Ze zijn van toepassing sinds 1 januari 2016.

De formaten zijn opgebouwd volgens een bepaalde boomstructuur en bevatten een aantal klassen en elementen. Er is een geautomatiseerd formaat voor:

het bericht als geheel;

de mededeling van inlichtingen over inkomsten uit dienstbetrekking of tantièmes en presentiegelden;

de mededeling van inlichtingen over pensioenen;

de mededeling van inlichtingen over levensverzekeringsproducten;

de mededeling van inlichtingen over eigendom van en inkomsten uit onroerend goed;

wanneer er geen inlichtingen moeten verstrekt worden over een specifieke categorie;

de bevestiging van de ontvangst van inlichtingen voor een specifieke categorie.

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten moeten de inlichtingen die ze mekaar verstrekken zoveel mogelijk verzenden via het CCN-netwerk van de Commissie (Common Communication Network).

In werking

De ordonnantie van 18 februari 2016 treedt retroactief in werking op 1 januari 2016.

Bron: Ordonnantie van 18 februari 2016 tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG, BS 16 maart 2016.

Zie ook:
- Ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG, BS 3 september 2013 (art. 5, art. 9, art. 26 en art. 27)
- Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/2378 van de Commissie van 15 december 2015 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen, Pb.L. 18 december 2015, afl. 332, 19.
- Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied, Pb.L. 16 december 2014, afl. 359, 4.
- Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG, Pb.L. 11 maart 2011, afl. 64, 1; err., Pb.L. 14 juni 2013, afl. 162 (bijstandsrichtlijn).