Arbeidsongeschiktheid van meer dan vier maanden nieuwe verzwarende omstandigheid bij slagen en verwondingen (20, 24, 30, 31 en 34 Potpourri II-wet)

Wanneer slagen en verwondingen leiden tot een arbeidsongeschiktheid van meer dan vier maanden worden zij bestraft met zwaardere straffen dan de 'gewone' slagen en verwondingen. Het criterium van een blijvende arbeidsongeschiktheid wordt geschrapt. De verzwaring van de straf hangt voortaan af van de duur van de ongeschiktheid.

Tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid

Tot nu verzwaarden de straffen wanneer de slagen en verwondingen zorgden voor een tijdelijke arbeidsongeschiktheid (straffen van twee maanden tot twee jaar) of voor een blijvende ongeschiktheid (straffen van twee jaar tot vijf jaar). De verzwarende omstandigheid blijvende ongeschiktheid geeft echter aanleiding tot toepassingsproblemen.

In de meeste gevallen wordt een beroep gedaan op een deskundige om de ongeschiktheid te kwalificeren: tijdelijk of blijvend. Omdat het vaak maandenlang wachten is op de conclusies van de deskundige - die neemt die in principe pas wanneer de arbeidsongeschiktheid niet meer evolueert - kan het strafonderzoek of de rechtszaak aanslepen zolang de letsels niet zijn geconsolideerd. Wat een hele tijd kan duren.

Arbeidsongeschiktheid van meer dan vier maanden

Om de procedure sneller te laten verlopen, stapt de wetgever af van de verzwarende omstandigheid blijvende arbeidsongeschiktheid. Zij wordt vervangen door een arbeidsongeschiktheid van meer dan vier maanden.

Die is een pak makkelijker vast te stellen. Hierdoor kan de rechter op korte termijn een uitspraak over de strafvordering doen, en hoeft er niet gewacht te worden tot de letsels zijn geconsolideerd. De verzwaring van de straf hangt voortaan dus louter en alleen af van de duur van de arbeidsongeschiktheid: ofwel een ongeschiktheid van vier maanden of minder ofwel een ongeschiktheid van meer dan vier maanden.

Andere misdrijven uit Strafwetboek

Ook bij een aantal ander misdrijven wordt de verzwarende omstandigheid van blijvende arbeidsongeschiktheid vervangen door een arbeidsongeschiktheid van meer dan vier maanden.

De betrokken misdrijven zijn:

aangifte aan de vijand (art. 121bis Sw.);

misdaden van internationaal recht (art. 136quinquies);

toedienen van dodelijke of schadelijke stoffen (art. 403);

verminking van vrouwelijke genitaliën (art. 409);

misbruik van zwakheid van personen (art. 442quater);

fysieke bescherming van kernmateriaal en ander radioactief materiaal (art. 488bis)

Misdrijven uit andere wetten

En ook bij enkele andere misdrijven - buiten het Strafwetboek - is er toe nu sprake van de verzwarende omstandigheid blijvende ongeschiktheid. Ook bij die misdrijven wordt die vervangen door een tijdelijke ongeschiktheid van meer dan vier maanden.

Het gaat om

drugsmisdrijven;

kaping van schepen; en

vliegtuigkapingen.

Inwerkingtreding

De artikelen 20, 24, 30, 31 en 34 van de wet van 5 februari 2016 zijn in werking getreden op 29 februari 2016.

Bron: Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016 (art. 20, 24, 30, 31 en 34 Potpourri II-wet)

Zie ook:
. Strafwetboek (art. 121bis, 136quinquies, 400, 403, 409, 442quater, 488bis)
. Drugswet van 24 februari 1921 (art. 2bis)
. Wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij (art. 34)
. Luchtvaartwet (art. 30)