Vlaamse overheid preciseert welke artikelen uit VCF van toepassing zijn op kilometerheffing

De Vlaamse overheid preciseert dat 'Titel 3 Inning en invordering' van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 niet zomaar in zijn geheel van toepassing kan zijn op de kilometerheffing. Ze somt in het decreet van 25 maart 2016 de artikelen uit deze titel op die niet van toepassing zijn op de kilometerheffing.

Niet van toepassing op kilometerheffing?

De volgende bepalingen van 'Titel 3 Inning en invordering' van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) zijn niet van toepassing op de kilometerheffing:

Hoofdstuk 2 ?Inkohiering?;

Hoofdstuk 3 ?Aanslagprocedure?, met uitzondering van artikel 3.3.1.0.11, 3.3.1.0.13, 3.3.2.0.1, eerste lid, 10°, en tweede lid, 6°, en 3.3.3.0.1, § 2, tweede lid;

Hoofdstuk 4 ?Betalingen?;

Hoofdstuk 5 ?Bezwaar?, met uitzondering van artikel 3.5.3.0.2;

Hoofdstuk 6 ?Ambtshalve ontheffing?;

Hoofdstuk 7 ?Nietigverklaring?;

Hoofdstuk 10 ?Invordering?, met uitzondering van artikel 3.10.3.1.1, § 2, tweede lid, en artikel 3.10.4.5.1, tweede en derde lid;

Hoofdstuk 12 ?Verplichtingen van derden?.

(nieuw tweede lid, art. 3.1.0.0.1, VCF; ingevoegd bij art. 2, decreet van 25 maart 2016)

Wel van toepassing op ingekohierde boetes?

De uitgesloten hoofdstukken blijven echter wel van toepassing op de administratieve geldboetes die worden opgelegd ingevolge overtredingen van de regelgeving inzake de kilometerheffing zodra deze ingekohierd worden.

Het decreet van 25 maart 2016 verduidelijkt ook dat de administratieve geldboetes die worden opgelegd ingevolge overtredingen van de regelgeving inzake de kilometerheffing, die ingekohierd zijn op naam van verschillende natuurlijke personen of rechtspersonen, ten laste van elk van hen kan worden ingevorderd. Behalve in geval van andersluidende bepalingen in de VCF.
De belastingschuldigen zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de belasting.

(wijziging art. 3.10.3.1.1., § 2, tweede lid, VCF; art. 3, decreet van 25 maart 2016)

In werking

Het decreet van 25 maart 2016 trad in werking op 1 april 2016.

Bron: Decreet van 25 maart 2016 houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de kilometerheffing betreft, BS 1 april 2016.

Zie ook:
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 23 december 2013 (Titel 3 Inning en invordering).