Hoe beroep aantekenen tegen bestuurlijke sanctie van het FANC?

De nucleaire inspecteurs van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) mogen sinds kort een bestuurlijke dwangsom opleggen als hun bestuurlijke maatregelen niet worden uitgevoerd. De wetgever bouwde anderzijds ook meer garanties in voor de persoon die een bestuurlijke maatregel, of bestuurlijke maatregel met dwangsom, krijgt opgelegd. De betrokkene kan in beroep gaan bij de minister van Binnenlandse Zaken. Hóe, dat wordt bepaald in een koninklijk besluit van 2 maart 2016.

De nucleaire inspecteurs van het FANC houden toezicht op de bepalingen ter bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen radioactieve of 'ioniserende' straling. Zij controleren ook of de voorwaarden uit de vergunningen, erkenningen of toelatingen die het agentschap heeft afgeleverd, worden nageleefd. Als de nucleaire inspecteurs een inbreuk vaststellen, kunnen zij een bestuurlijke maatregel opleggen; al dan niet in combinatie met een dwangsom.

De bestuurlijke maatregel kan bestaan uit een bevel tot stopzetting van bepaalde maatregelen, uit het opleggen van bepaalde maatregelen, uit een verbod tot het gebruiken van bepaalde toestellen, machines of transportmiddelen, uit de verplichte afvoer van bepaalde voorwerpen,? en zelfs uit de sluiting van de inrichting of van een deel ervan. De nucleair inspecteur kan ook zelf maatregelen uitvoeren of laten uitvoeren, op kosten van een onwillige exploitant of ondernemer.

De exploitant of ondernemer kan in beroep gaan:

tegen een beslissing tot het opleggen van een bestuurlijke maatregel, al dan niet in combinatie met een bestuurlijke dwangsom;

tegen een beslissing tot weigering van opheffing van een bestuurlijke maatregel;

tegen een beslissing tot oplegging van een veiligheidsmaatregel; en

tegen een beslissing tot weigering van opheffing van een veiligheidsmaatregel.

Het beroep moet ingediend worden bij de minister onder wie het FANC ressorteert. Dat is bij de federale minister van Binnenlandse Zaken; dus bij Jan Jambon. Het beroep moet ingediend worden met een aangetekende brief, binnen de 15 dagen na kennisgeving van de beslissing.

Het beroep bevat een uiteenzetting van de verweermiddelen. Als de betrokkene gehoord wil worden, dan moet hij dat expliciet vermelden. Hij maakt de bewijsstukken samen met het beroep over aan de minister.

De indiener van het beroep kan zijn administratief dossier inkijken op de zetel van het FANC. Hij kan er ook een afschrift van vragen.
De hoorzitting zal binnen de maand na het indienen van het verzoek om gehoord te worden, plaatsvinden. De te horen persoon mag zich laten bijstaan door een raadsman. Op de hoorzitting mogen ook andere personen aanwezig zijn, zowel op vraag van de beroepsindiener, als op vraag van het agentschap.

Tot slot zal de minister zijn beslissing meedelen per aangetekende brief. De wet bepaalde al dat de minister binnen de 3 maanden na het aanhangig maken van het beroep uitspraak moet doen. Neemt hij geen beslissing binnen die termijn, dan gaat men ervan uit dat het beroep is ingewilligd en wordt de bestuurlijke maatregel, de veiligheidsmaatregel of de weigering tot opheffing van een bestuurlijke of veiligheidsmaatregel, van rechtswege opgeheven.

In werking:

14 april 2016 (10 dagen na publicatie in het Staatsblad).

Bron: Koninklijk besluit van 2 maart 2016 tot vaststelling van de procedureregels van toepassing op de beroepen ingesteld tegen de beslissing tot oplegging van een bestuurlijke maatregel, in voorkomend geval met een bestuurlijke dwangsom, tegen de beslissing houdende weigering tot opheffing van een bestuurlijke maatregel, tegen de beslissing tot oplegging van een veiligheidsmaatregel en tegen de beslissing houdende weigering tot opheffing van een veiligheidsmaatregel door het federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, BS 4 april 2016.

Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, BS 29 juli 1994 (Wet op de Ioniserende Stralingen).