Brussel past verkeersbelasting voor zware voertuigen aan

Sinds 1 april 2016 is de kilometerheffing van toepassing. Om een te zware fiscale last voor de vervoerders te vermijden, past het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de tarieven van de verkeersbelasting aan vanaf 1 april 2016.

Enkel aan te geven voertuigen met een maximaal toegelaten massa (MTM) van 12 ton of meer moeten nog verkeersbelasting betalen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor voertuigen met een MTM van minder dan 12 ton waarvoor kilometerheffing moet betaald worden, is sinds 1 april 2016 geen verkeersbelasting meer verschuldigd.

Voertuigen met een MTM van meer dan 3,5 ton maar minder dan 12 ton

Voor de motorvoertuigen of de samengestelde voertuigen, bestemd voor het vervoer van goederen, waarvan de maximaal toegelaten massa 3,5 ton overschrijdt, maar minder bedraagt dan 12 ton, bedraagt de belasting 0 euro (art. 9, punt E. 1°, eerste lid, WIGB; art. 2, ordonnantie van 24 maart 2016).
Het gaat hier om voertuigen waarvoor kilometerheffing moet worden betaald.

Voor motorvoertuigen of samengestelde voertuigen, bestemd voor het vervoer van goederen, met een MTM van meer dan 3,5 ton maar minder dan 12 ton waarvoor geen kilometerheffing verschuldigd is, blijven de oude tarieven van de verkeersbelasting van toepassing (art. 9, punt E., 2°, WIGB; art. 2, ordonnantie van 24 maart 2016).
De ordonnantie van 24 maart 2016 bevat een eerste tabel met de tarieven die van toepassing zijn op alleenrijdende motorvoertuigen.
Een tweede tabel bevat de tarieven die gelden voor samengestelde voertuigen.

Voertuigen met een MTM van 12 ton of meer

Voor de motorvoertuigen of de samengestelde voertuigen, bestemd voor het vervoer van goederen, waarvan de maximaal toegelaten massa 12 ton of meer bedraagt, wordt de belasting, afhankelijk van het aantal assen van het voertuig en de aard van de ophanging berekend.

Voor dit type voertuig heeft Europa minimumdrempels opgelegd waar de lidstaten niet onder mogen gaan (richtlijn 1999/62/EG). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft deze minimumbedragen ongewijzigd overgenomen voor de voertuigen met een MTM van 12 ton of meer, in de vorm van (art. 9, punt E., 1°, tweede lid, WIGB; art. 2, ordonnantie van 24 maart 2016):

een eerste tabel, waarin de tarieven staan die van toepassing zijn op alleenrijdende motorvoertuigen. Bijvoorbeeld: voor een alleenrijdend motorvoertuig met hoogstens 2 assen, uitgerust met luchtvering of als gelijkwaardig erkende vering van de aangedreven as(sen), schommelt het tarief sinds 1 april 2016 tussen 0 euro (MTM van minimum 12 ton en minder dan 13 ton) en 121 euro (MTM van 15 ton of meer). Voordien schommelde dit tarief tussen 194,65 euro en 269,61 euro;

een tweede tabel met de tarieven die van toepassing zijn op samengestelde voertuigen. Bijvoorbeeld: voor een samengesteld voertuig met 2 assen en aanhangwagen of oplegger met 2 assen (2 + 2 assen), uitgerust met luchtvering of als gelijkwaardig erkende vering van de aangedreven as(sen), schommelt het tarief sinds 1 april 2016 tussen 30 euro (MTM van minimum 12 ton en minder dan 25 ton) en 465 euro (MTM van 33 ton of meer). Voordien schommelde dit tarief tussen 260,29 euro en 495,79 euro.

Berekening verkeersbelasting belastingjaar 2016

Voor het belastingjaar 2016 zal de berekening van het bedrag van de verkeersbelasting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als volgt gebeuren (art. 3, ordonnantie van 24 maart 2016):

voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2016 moeten de ?oude? tarieven worden toegepast (3/12 van het bedrag);

voor de periode van 1 april 2016 tot en met 31 december 2016 moeten de ?nieuwe? tarieven worden toegepast (9/12 van het bedrag).

In werking

De nieuwe tarieven van de verkeersbelasting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelden sinds 1 april 2016.

Bron: Ordonnantie van 24 maart 2016 houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de wegfiscaliteit van zware voertuigen, BS 31 maart 2016 (art. 2-4 en art. 9)

Zie ook:
- Ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet, BS 12 augustus 2015.
- Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen van 23 november 1965, BS 18 januari 1966 (WIGB) (art. 9, punt E., nieuw art. 9bis, art. 10, § 3)
- Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen, Pb.L 187, 20 juli 1999, 42 (?Minimumtarieven voor de belastingen op voertuigen?).