Vlaanderen start met hervormd inburgerings- en integratiebeleid

Sinds 29 februari 2016 hanteert Vlaanderen een nieuw kader voor zijn inburgerings- en integratiebeleid. Op dat moment werd het nieuwe basisdecreet ?Inburgering en Integratie? van 7 juni 2013 van kracht. Voortaan staat samenwerking in en rond het gloednieuwe ?Extern Verzelfstandigd Agentschap Inburgering en Integratie? centraal.

Met de publicatie van de uitvoeringsbepalingen bij het basisdecreet op 7 april 2016 kan het Vlaams Gewest haar nieuwe werkwijze in de praktijk omzetten. Het onderbrengen van alle Vlaamse instellingen die werken rond inburgering en integratie (o.a. de integratiecentra, de onthaalbureaus, de sociale tolk- en vertaaldiensten en het Kruispunt Migratie-Integratie) in één uniek EVA vormt dan wel één van de kernpunten in de hervorming, de inburgerings- en integratieprocedure is ook drastisch veranderd. Nieuwkomers zullen voortaan een inburgeringsattest krijgen als ze voldoende resultaten behalen op de onderdelen maatschappelijke oriëntatie en Nederlands als tweede taal (resultaatsverbintenis). Vroeger was dit attest gekoppeld aan de mate van inspanning, slagen in een examen was niet nodig. Het gevraagde niveau Nederlands is trouwens aanzienlijk opgekrikt. De inburgeringsplicht werd ook uitgebreid. Ze geldt nu ook voor inburgeraars die binnen de 5 jaar na vestiging in Wallonië of Brussel naar Vlaanderen verhuizen.

Het uitvoeringsbesluit van 29 januari 2016 concretiseert onder meer de doelgroepen voor de inburgeringsprocedure, het inburgeringstraject, de vormingspakketten en de trajectbegeleiding. Het besluit bundelt meer concreet alle bepalingen uit de bestaande uitvoeringsbesluiten bij het integratiedecreet, het inburgeringsdecreet en het decreet op de Huizen van het Nederlands. Besluiten die nu trouwens worden opgeheven. Al voorziet de Vlaamse regering wel in een aantal overgangsbepalingen.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, BS 7 april 2016.

Zie ook
Decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, BS 26 juli 2013.