Strijd tegen terrorisme: recente Europese verordeningen over financiële sancties VN van toepassing in ons land

De Europese Commissie heeft sinds 2014 heel wat financiële sancties die door het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad zijn opgelegd tegen bepaalde terroristische personen, groepen en entiteiten omgezet in verordeningen. Ze zijn rechtstreeks van toepassing in ons land. Voor de duidelijkheid en bij wijze van overzicht laat de FOD Economie via een bericht in het Staatsblad van 12 april 2016 weten om welke ? in totaal 31 (!) - uitvoeringsverordeningen het gaat.

Maar de FOD licht ook nog even kort de omkaderende wetgeving toe. Basis voor de huidige financiële sancties vormt Verordening 881/2002 met beperkende maatregelen tegen personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban. Van daaruit is het onder meer voor iedere Belg verboden om vanuit ons land direct of indirect technisch advies, bijstand of opleiding te verstrekken (o.m. m.b.t. wapens, militaire uitrusting), te verkopen, te leveren of over te dragen aan personen, groepen of entiteiten die op lijst staan die werd opgesteld door het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad. Het Sanctiecomité kan de financiële tegoeden en activa van deze personen, groepen en entiteiten bevriezen in uitvoering van verordening 881/2002. Dat gebeurt regelmatig. Europa zet die financiële sancties om in verordeningen die rechtstreeks van toepassing zijn in de lidstaten. Dat deed het dus de voorbije 2 jaar zeker 31 keer, het laatste op 3 maart 2016 via Uitvoeringsverordening 2016/307.

Die omzetting was vooral in het verleden cruciaal voor België. Eind 2015 heeft ons land echter een procedure ingevoerd zodat het sneller op de bal kan spelen. Door te wachten op de Europese omzetting van de VN-sancties ging immers kostbare tijd verloren en voldeed België vaak niet aan Aanbevelingen nr. 6 en 7 van de financiële actiegroep FATF/GAFI. Die stellen onder meer dat landen die zijn aangesloten bij de FATF de financiële sancties van de Veiligheidsraad strikt moeten implementeren ter preventie en bestrijding van terrorisme, terrorismefinanciering en proliferatie van wapens. Eind 2015 kreeg de federale minister van Financiën daarom de bijkomende bevoegdheid om alle maatregelen te treffen die nodig zijn voor de effectieve uitvoering van de financiële sancties uit de resoluties van de Veiligheidsraad. De minister kan sinds januari 2016 zelf de lijsten met personen, entiteiten en groeperingen van het Sanctiecomité bekendmaken en (een deel van) de tegoeden en andere financiële middelen van de personen, entiteiten en groeperingen uit de resoluties bevriezen. Maar van zodra de beslissing van het Sanctiecomité is omgezet in Europees recht treedt de beslissing van de minister buiten werking.

Bron: Bericht van verbod. - Toepassing van de Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al Qaida-netwerk. - Nieuwe wijzigingen, BS 12 april 2016.

Zie ook
Wet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie ?Sociale activiteiten?, houdende wijziging van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties en houdende een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen, BS 29 december 2015 (art. 69 en 70).