Aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2016 in het Staatsblad

Het model van de aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015) verscheen in het Belgisch Staatsblad van 8 april 2016. De nieuwe PB-aangifte telt 38 codes meer dan vorig jaar, waardoor er op de belastingbrief nu meer dan 800 codes staan.

De belastingadministratie meldt dat ?de aangiften personenbelasting voor het aanslagjaar 2016 via Tax-on-web toegankelijk zullen zijn vanaf 26 april 2016?.

PB-aangifte aj. 2016

Net zoals vorig jaar bestaat ook de PB-aangifte voor het aj. 2016 uit:

een formulier ?Voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting? (aparte formulieren voor deel 1 en deel 2). Hierop kan de belastingplichtige vrij alle berekeningen of vermeldingen aanbrengen die hij nodig heeft om het eigenlijke aangifteformulier correct in te vullen en om later de aangegeven bedragen gemakkelijker terug samen te stellen. Hij moet de codes (met een controlecode van twee cijfers erna), de bedragen en de andere gegevens overbrengen op het eigenlijke aangifteformulier. Het voorbereidend formulier is uitsluitend bestemd voor de belastingplichtige;

de ?aangifte in de personenbelasting? zelf (deel 1 en 2), die samen met de bewijsstukken en bijlagen wordt ingescand, is een samenvatting van de gegevens uit het voorbereidend formulier. Deel 1 en deel 2 van de eigenlijke aangifte zijn samengevoegd op één aangifteformulier, met daarop een geheugensteun voor het invullen ervan (met voorbeelden). De belastingplichtige moet enkel het aangifteformulier opsturen naar het scanningscentrum van Gent of Namen (of deponeren in de bus van het belastingkantoor waaronder hij ressorteert).

Belangrijkste wijzigingen in de PB-aangifte aj. 2016

In het eerste deel van de PB-aangifte voor het aj. 2016 noteerden we onder meer volgende belangrijke wijzigingen:

Vak I. kreeg volgende nieuwe titel: ?Bankrekening, telefoonnummer en e-mailadres?. De belastingadministratie vraagt de belastingplichtige nu ook om in Vak I.3. het e-mailadres te vermelden waarop zijn belastingkantoor hem kan bereiken;

In Vak IV.G.1. moet de belastingplichtige nu ook het totaal aantal werkelijk gepresteerde overuren die recht geven op een overwerktoeslag meedelen die in aanmerking komen voor de begrenzing tot 360 uren (nieuwe codes 1317-41 en 2317-11);

In Vak V.A.3. ?Pensioensparen? moet de belastingplichtige onder punt b), 3° het bedrag van de spaartegoeden, kapitalen en afkoopwaarden vermelden die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 8% (voordien tegen 10%) (codes 1222-39 en 2222-09);

Vak V.B. ?Bedrijfsvoorheffing? (BV) is voortaan opgesplitst in 2 delen: een gedeelte van de BV dat ?verrekenbaar en terugbetaalbaar is? (codes 1225-36 en 2225-06), en een gedeelte van de BV dat ?verrekenbaar, maar niet terugbetaalbaar is? (nieuwe codes 1425-30 en 2425-97);

Vak IX. ?Interesten en kapitaalaflossingen van leningen en schulden, premies van individuele levensverzekeringen en erfpacht- en opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen, die recht geven op een belastingvoordeel?: in dit vak, waar de belastingplichtige de uitgaven voor woonkredieten moet invullen, zitten de meeste nieuwe codes. Door de zesde staatshervorming zijn de gewesten sinds het aj. 2015 onder meer bevoegd voor de fiscale behandeling van uitgaven voor het verwerven of behouden van de ?eigen woning? (woonbonus). De ?eigen woning? is de woning die de belastingplichtige zelf bewoont. Voor de tweede en volgende woningen ? de woning(en) waarvan de belastingplichtige eigenaar is, maar die hij zelf niet bewoont ? wordt de belastingvermindering nog altijd op federaal niveau toegekend. Zowel de gewestelijke als de federale belastingregeling heeft immers afzonderlijke codes op het aangifteformulier;

In Vak X.J. moet de belastingplichtige de betalingen vermelden voor het verwerven van nieuwe aandelen van startende kleine vennootschappen. Deze rubriek is opgesplitst in:betalingen die in aanmerking komen voor de belastingvermindering van 30% (nieuwe codes 1318-40 en 2328-10), en betalingen die in aanmerking komen voor de belastingvermindering van 45% (nieuwe codes 1320-38 en 2320-08);

Vak XIV. ?Rekeningen en individuele levensverzekeringen in het buitenland. Juridische constructies en leningen aan startende kleine ondernemingen?:in Vak XIV.C. moet de belastingplichtige voortaan heel wat extra informatie meedelen als hij, zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner met wie hij de belastingaangifte indient, of één van zijn niet-ontvoogde minderjarige kinderen, oprichter of derde begunstigde van een juridische constructie is (bedoeld in art. 2, § 1, 14° of 14°/1, WIB 1992); in Vak XIV.D. moet de belastingplichtige het aantal leningen (bedoeld in art. 21, 13°, WIB 1992) opgeven dat hij van 1 augustus 2015 tot 31 december 2015 aan startende kleine ondernemingen heeft verstrekt via een erkend crowdfundingplatform (nieuwe codes 1088-76 en 2088-46).

Tot de belangrijkste wijzigingen in het tweede deel van de PB-aangifte voor het aj. 2016 behoren:

In vak XVI.A.1.b) kan de belastingplichtige nu ook de vergoedingen voor ontbrekende coupon of ontbrekend lot betreffende financiële instrumenten aangeven die het voorwerp zijn van een zakelijke zekerheidsovereenkomst of een lening afgesloten vanaf 1 februari 2015:met roerende voorheffing van 20% (nieuwe codes 1126-38 en 2126-08); met roerende voorheffing van 10% (nieuwe codes 1129-35 en 2129-05);

In vak XVI.A.2.e) moet de belastingplichtige nu ook de vergoedingen voor ontbrekende coupon of ontbrekend lot betreffende financiële instrumenten aangeven die het voorwerp zijn van een zakelijke zekerheidsovereenkomst of een lening afgesloten vanaf 1 februari 2015, waarop geen roerende voorheffing is toegepast, en:die belastbaar zijn tegen 20% (nieuwe codes 1189-72 en 2189-42); die belastbaar zijn tegen 10% (nieuwe codes 1190-71 en 2190-41).

Tax-on-web

Ook dit jaar kunnen de belastingplichtige of zijn mandataris de PB-aangifte (deel 1 en 2) elektronisch invullen en via 'Tax-on-web' indienen.

Opgelet! Tax-on-web is momenteel niet bereikbaar. De belastingadministratie bereidt de editie voor het aanslagjaar 2016 voor. Ze meldt dat ?de aangiften personenbelasting voor het aanslagjaar 2016 toegankelijk zullen zijn vanaf 26 april 2016?.

PB-aangifte met hulp van belastingambtenaar

Een belastingplichtige kan zijn PB-aangifte ook laten invullen door een belastingambtenaar. Die vult de aangifte dan elektronisch in via Tax-on-web.
De belastingplichtige moet één van de twee afdrukken van de gegevens die de belastingambtenaar in Tax-on-web heeft ingebracht, waarmerken, dateren en ondertekenen. Daarna kan hij deze afdruk ofwel overhandigen aan de belastingambtenaar die hem heeft geholpen, ofwel opsturen naar het scanningscentrum. Het tweede exemplaar van de afdruk van de gegevens is een kopie voor de belastingplichtige.

PB-aangifte aj. 2016 indienen op?

De belastingadministratie heeft de exacte data voor het indienen van de PB-aangifte voor het aj. 2016 nog niet vastgelegd, maar vermoedelijk wordt dat eind juni voor de papieren aangifte en half juli voor de aangifte via Tax-on-web.

Mandatarissen die de PB-aangifte van hun cliënten via Tax-on-web indienen, krijgen langer de tijd.

Aanslagbiljet via Zoomit

Belastingplichtigen die hun aanslagbiljet in de personenbelasting elektronisch willen ontvangen via Zoomit, kunnen dat aan de administratie meedelen via www.myminfin.be of bij het indienen via Tax-on-web.
Zoomit is een gratis bankservice die door de meeste banken wordt aangeboden via hun internetbankieren.

In werking

Het KB van 1 april 2016 treedt in werking op 18 april 2016.

In bijlage bij dit KB zit het model van aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2016.

Bron: Koninklijk besluit van 1 april 2016 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2016, BS 8 april 2016.

Zie ook:
- Koninklijk besluit van 3 april 2015 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2015, BS 10 april 2015.