Brusselse exploitatieregels voor toeristische logies in werking

Het is al bijna twee jaar dat Brussel eigen exploitatieregels voor toeristische logies heeft. Nu treden ze eindelijk in werking. Het was nog wachten op een gedetailleerd uitvoeringsbesluit. Met daarin bijkomende specifieke exploitatievoorwaarden. En ook de procedure voor de voorafgaande aangifte en de registratie komt er uitgebreid aan bod. Net als de brandbeschermingsregels.

Exploitatievoorwaarden

Het Brussels Gewest kent zes categorieën van toeristische logies: hotels, aparthotels, toerismeverblijven, logies bij de bewoner, verblijfscentra voor sociaal toerisme en kampeerterreinen.

De categorie toerismeverblijf wordt nog aangevuld met een subcategorie: gemeubileerde vakantiewoning.

Het nieuwe besluit bevat voor alle categorieën - en ook voor de nieuwe subcategorie - nog tal van bijkomende specifieke exploitatievoorwaarden. Zij staan naast de algemene en specifieke exploitatievoorwaarden die al voorzien waren in de ordonnantie van 2014.

Aangifte en registratie

Om een toeristische logies te mogen exploiteren, moet men een voorafgaande aangifte doen en een registratienummer hebben.

Het nieuwe besluit legt de procedure van de voorafgaande aangifte in detail vast.
De aangifte gebeurt bij de directeur-diensthoofd Economie van het bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid. Per aangetekende brief of per e-mail. En met een specifiek formulier.
Het besluit somt op wat er allemaal op het formulier moet staan en welke documenten toe te voegen zijn. Het gaat bv. om een afschrift van het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing of een afschrift van het huurcontract, een afschrift van de verzekeringsovereenkomst BA, een uittreksel uit het strafregister, een plan van het logies (meestal op schaal), foto's van de inrichting en het brandveiligheidsattest of het vereenvoudigd controleattest.

Eens het aangiftedossier volledig is onderzoekt de directeur de conformiteit ervan door de dossierstukken te controleren. Blijkt het dossier conform te zijn, dan krijgt de aangever een registratienummer, samen met het identificatielogo van de categorie of subcategorie waaronder de inrichting is geregistreerd. Vanaf dan kan de exploitatie starten.

Aangevers die geen registratienummer krijgen, kunnen daartegen in beroep gaan bij de Brusselse minister voor Toerisme. Ook voor het beroep tegen een schorsing of intrekking van het registratienummer kan men daar terecht.

Wijziging registratie

In een aantal gevallen moet de exploitant zijn registratie laten wijzigen. Bijvoorbeeld wanneer er veranderingen zijn aan de gegevens en inlichtingen die in de voorafgaande aangifte zijn meegedeeld. Of als er wijzigingen zijn die aanleiding geven tot een vernieuwing van het brandveiligheidsattest of het vereenvoudigde controleattest. Ook wijzigingen aan bv. een elektriciteitsnetwerk of aan rookgasafvoerleidingen van de verwarmingstoestellen zijn redenen om de registratie te wijzigen.

Statistieken

De exploitanten bezorgen het NIS, het Nationaal Instituut voor de Statistiek, gegevens over de afgelopen maand. Het gaat om het aantal overnachtingen, de gemiddelde verblijfsduur, het gemiddeld aantal aankomsten en overnachtingen volgens herkomstland en het aantal logieseenheden. Voor de 'kampeerterreinen' zijn er nog enkele extra gegevens te melden.

Informatie voor toeristen

De exploitant stelt - naar potentiële toeristen toe - bepaalde informatie ter beschikking. Het gaat bv. om zijn registratienummer en om de contactgegevens van 'Brussel Economie en Werkgelegenheid'.

Toeristen die effectief gebruik maken van zijn logies informeert hij over de openingsuren en - als de exploitant een rechtspersoon is - over diegene die het dagelijks beheer waarneemt. Die informatie moet duidelijk zichtbaar en op een toegankelijke plaats uithangen. Of schriftelijk overhandigd worden.

Exploitanten van kampeerterreinen moeten nog extra informatie bezorgen aan hun bezoekers.

Logo

Voor elk van de verschillende categorieën toeristische logies maakt de minister voor Toerisme een identificatielogo. Daarop komt de benaming van de betrokken categorie, de geregistreerde benaming en het registratienummer.

Het logo moet in de buurt van de ingang van de inrichting aangebracht worden. Duidelijk zichtbaar.

Het logo mag gereproduceerd worden. Bijvoorbeeld in communicatie of reclame voor toeristen over de uitbating van de inrichting.
Wie zijn registratienummer verliest of zijn activiteit stopzet, bezorgt het logo terug.

Brandbescherming

Het logies moet een brandveiligheidsattest kunnen voorleggen waaruit blijkt dat voldaan is aan de specifieke brandbeschermingsnormen. Die staan in de omvangrijke bijlage 7 van het nieuwe besluit. Zij gaan onder meer over de toegangswegen, de evacuatie, de compartimentering en de bouwelementen, de binnen- en buitentrappen, de technische lokalen, de parking, de restaurants en keukens, de elektrische installaties, de branddetectie-installatie, de gastoevoerleidingen en de gasinstallaties.

Voor toerismeverblijven en logies bij de bewoner volstaat in een aantal gevallen een vereenvoudigd controleattest dat aantoont dat het logies voldoet aan de veiligheidsnormen voor de elektriciteitsinstallatie, de verwarming en het gas. Een vereenvoudigd attest is voldoende als bv. de maximumcapaciteit van het logies lager is dan tien personen en geen andere logies in het gebouw aanwezig zijn.

Het besluit regelt

de toekenningsprocedure voor het brandveiligheidsattest en het vereenvoudigd controleattest; en

de geldigheid van de attesten (in principe is het attest vijf jaar geldig, maar een nieuw attest is altijd nodig wanneer er aanpassingen gebeuren die de brandveiligheid in het gedrang kunnen brengen).

Er is ook voorzien in een beroepsprocedure bij de minister wanneer de burgemeester weigert een attest af te leveren. De brandveiligheidscommissie brengt een gemotiveerd advies uit over het beroep. Zij kan de exploitant en de burgemeester horen. De commissie bestaat uit deskundigen in toeristische logies en uit experten van de brandweerdiensten.

Inwerkingtreding

Het nieuwe besluit van 24 maart 2016 en de ordonnantie van 8 mei 2014 treden samen in werking, op 24 april 2016.

Er is voorzien in een hele reeks overgangsbepalingen.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2016 houdende uitvoering van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies, BS 14 april 2016