Commissie van Advies voor Vreemdelingen binnenkort hernieuwd

De Commissie van Advies voor Vreemdelingen die de staatssecretaris dient bij te staan bij beslissingen over individuele vreemdelingendossiers, wordt binnenkort volledig hernieuwd. Aangezien de mandaten van de huidige leden al aflopen op 15 april 2016, gaat Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, dringend op zoek naar nieuwe leden, onder meer bij de instellingen voor bijstand en de groeperingen, bewegingen of organisaties die de belangen van de vreemdelingen verdedigen zoals Caritas International, l'Association pour le droit des étrangers, de Liga voor Mensenrechten. Zij vormen de grootste ledengroep binnen de commissie.

De FOD vraagt deze organisaties om ten laatste op 29 april een lijst met namen van kandidaten door te geven. Meer bepaald de namen en voornamen van 2 kandidaat-leden en van 4 kandidaat-plaatsvervangende leden. De lijsten moeten samen met de statuten worden ingediend bij het Studiebureau van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken.

In zijn Staatsbladbericht van 15 april benadrukt Francken dat er in organen met adviserende bevoegdheid een evenwicht moet zijn tussen mannen en vrouwen. De organisaties dienen hiermee rekening te houden. Hij herhaalt ook dat reageren op de oproep niet noodzakelijk betekent dat de voorgestelde personen zullen worden aangesteld.

Maar wie uiteindelijk wel wordt benoemd, krijgt een mandaat van 3 jaar.

Bron: Commissie van Advies voor Vreemdelingen. - Bericht aan de instellingen voor bijstand, groeperingen, bewegingen of organisaties die de belangen van vreemdelingen verdedigen, BS 15 april 2016.