Gevangenisstraf en boete voor wie verlengd rijverbod negeert

De wetgever is voortaan duidelijk: een voertuig besturen tijdens een verlengd rijverbod is strafbaar. Overtreders riskeren een gevangenisstraf van 3 maanden tot een jaar en een geldboete van 200 tot 2.000 euro (of één van deze straffen). Bovendien kan de rechter het rijverbod opnieuw verlengen voor minstens 3 maanden en ten hoogste 5 jaar of voorgoed.

Het lijkt logisch dat iemand die het voorwerp is van 'een beschikking tot verlenging van de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs' niet achter het stuur mag kruipen, toch was blijven rijden in die situatie tot op vandaag niet strafbaar. De wetgever had geen strafbepaling voorzien in de Wegverkeerswet, zodat er geen legale basis voorhanden was om hardleerse chauffeurs die toch rijden, spijts een verlengd rijverbod opgelegd door de politierechter, te straffen.

Die leemte werd ook door het Grondwettelijk Hof opgemerkt in arrest nr. 52/2014 van 27 maart 2014. Het Hof oordeelde dat het niet verantwoord is dat het rijden zonder rijbewijs wanneer dat onmiddellijk is ingetrokken strafrechtelijk wordt bestraft maar dat het rijden zonder rijbewijs tijdens de periode gedurende welke de onmiddellijke intrekking is verleng niet strafrechtelijk wordt bestraft.

De wetgever komt hieraan tegemoet en stelt het rijden zonder rijbewijs tijdens de periode van verlenging van de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs (art. 55bis van de Wegverkeerswet) op een gelijkaardige manier strafbaar als het rijden zonder rijbewijs in geval van een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs (art. 55 van de Wegverkeerswet).

Hij maakt van de gelegenheid gebruik om ook een andere tekortkoming in de Wegverkeerswet weg te werken. Voortaan is ook het begeleiden met het oog op scholing tijdens de periode van een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs strafbaar. Totnogtoe ontbrak een rechtstreekse strafbaarstelling in de Wegverkeerswet.

De wet van 2 maart 2016 treedt in werking op 2 juni, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 2 maart 2016 tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968 wat betreft het rijden tijdens de periode waarin de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs werd verlengd, BS 23 mei 2016.

Zie ook
Wegverkeerswet (art. 30).