Loongrens voor betaalde sporters gepubliceerd

Het minimumloon dat een sportman of sportvrouw moet verdienen om een 'betaalde sportbeoefenaar' te zijn, wordt voor de periode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 opgetrokken tot 9.800 euro. Tot 1 juli 2016 was dit grensbedrag 9.600 euro.

De wetgever omschrijft betaalde sportbeoefenaars als 'personen die de verplichting aangaan zich voor te bereiden op of deel te nemen aan een sportcompetitie of -exhibitie onder het gezag van een ander persoon tegen loon dat een bepaald bedrag overschrijdt'.

Jaarlijks vastgesteld

Het loon is dus bepalend. Daarbij houdt men rekening met het volledige bedrag waarop de sporter recht heeft. Niet alleen zijn vast loon, maar ook zijn winstpremies, onkostenvergoedingen ? worden in rekening gebracht om te bepalen of hij al dan niet onder de arbeidsovereenkomstenwet voor betaalde sportbeoefenaars valt.

De loongrens wordt jaarlijks bij KB vastgesteld na advies van het Nationaal Paritair Comité voor de Sport. In dit geval gaat het om een advies dat op 15 februari 2016 gegeven werd.

Bijdrageplicht

Betaalde sportbeoefenaars worden op onweerlegbare wijze verondersteld aangeworven te zijn met een arbeidsovereenkomst die valt onder de arbeidsovereenkomstenwet voor betaalde sportbeoefenaars van 24 februari 1978. Ze moeten aangegeven worden bij de RSZ.
Sporters die niet onder die wet vallen, moeten enkel aangegeven worden bij de RSZ wanneer ze werken in uitvoering van een arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat ze presteren onder gezag en voor hun prestaties een loon ontvangen dat meer is dan een terugbetaling van kosten die ten laste vallen van de werkgever.

De bijdrageplicht geldt voor alle takken van de sociale zekerheid - met uitzondering van de sector van de jaarlijkse vakantie - voor betaalde sportbeoefenaars in de zin van de wet van 24 februari 1978, en voor de sportbeoefenaars met een arbeidsovereenkomst die niet onder het toepassingsgebied van deze wet vallen.

Voetbalscheidsrechters vallen onder de arbeidsovereenkomstenwet voor betaalde sportbeoefenaars wanneer hun jaarloon het aangegeven grensbedrag overschrijdt. Hetzelfde geldt voor trainers in het voetbal, basketbal, volleybal en wielrennen. Vorig jaar werd het toepassingsgebied van die wet uitgebreid tot basketbalscheidsrechters waarvan het jaarloon het grensbedrag overschrijdt.

In werking

Het KB van 13 mei 2016 dat de loongrens vaststelt, treedt in werking op 1 juli 2016 en treedt buiten werking op 30 juni 2017.

Bron: Koninklijk besluit van 13 mei 2016 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, BS 25 mei 2016

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 2 juni 2015 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, BS 15 juni 2015
? Koninklijk besluit van 19 juni 2015 tot uitbreiding van de toepassing van de bepalingen van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars tot de basketbalscheidsrechters, BS 7 juli 2015