Technische specificaties voor gezondheidswaarschuwingen op pakjes sigaretten, roltabak en waterpijptabak

De minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, heeft de technische specificaties vastgelegd voor de samenstelling, de opmaak, de voorstelling en de vorm van gecombineerde gezondheidswaarschuwingen op pakjes sigaretten, roltabak en waterpijptabak. De nieuwe regels gelden sinds 19 mei 2016.

Strengere regels voor tabaksproducten

Het KB tabaksproducten heeft regels opgelegd voor de ingrediënten en emissies van tabaksproducten.
Er kwam een verbod op specifieke aroma's, vitaminen of cafeïne in tabaksproducten. Sigaretten met menthol mogen echter nog tot 20 mei 2020 verkocht worden.
Ook voor de etikettering en verpakking van tabaksproducten kwamen er strengere regels. Gezondheidswaarschuwingen met tekst en foto's moeten nu op 65% van de voor- en achterkant van een pakje sigaretten en roltabak staan. Daarnaast moet ook de waarschuwing ?Roken is dodelijk - stop nu? staan, samen met de boodschap ?Tabaksrook bevat meer dan 70 stoffen die kanker veroorzaken?. Zowel de waarschuwing als de boodschap moeten vermeld worden in het Nederlands, Frans en Duits.
Deze nieuwe regels zijn van toepassing sinds 19 mei 2016. Ze kaderen in het tabaksontmoedigingsbeleid van de Regering.

In haar besluit van 2 mei 2016 heeft Minister De Block de technische specificaties vastgelegd voor de samenstelling, de opmaak, de voorstelling en de vorm van de gecombineerde gezondheidswaarschuwingen op pakjes sigaretten, roltabak en waterpijptabak. Hierbij hield ze rekening met de verschillende verpakkingsvormen.
In datzelfde besluit legde ze ook de regels vast voor het gebruik in groep van gecombineerde gezondheidswaarschuwingen en de jaarlijkse afwisseling hiervan.

In een tweede MB van 2 mei 2016 legt de minister de exacte positie vast van de algemene waarschuwing en de informatieve boodschap op roltabak die in roltabakzakjes wordt verkocht.

Gecombineerde gezondheidswaarschuwing

Samenstelling

De gecombineerde gezondheidswaarschuwingen bevatten:

één van de in de bijlage bij het KB tabaksproducten bedoelde waarschuwende teksten en een bijhorende kleurenfoto uit de beeldbank in bijlage 1 bij het MB van 2 mei 2016;

de volgende informatie over het stoppen met roken: telefoonnummer en website van de tabakstoplijn.

De gecombineerde gezondheidswaarschuwingen zijn onderverdeeld in 3 groepen. Elke groep wordt in een gegeven jaar gebruikt en wordt het volgende jaar door de volgende groep opgevolgd. Elke in een gegeven jaar voor gebruik beschikbare gecombineerde gezondheidswaarschuwing moet evenveel voorkomen op elk merk van tabaksproducten.

De hogeresolutiebestanden van de gecombineerde waarschuwingen kunnen bekomen worden bij het 'Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding' van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Opmaak en vorm
Wanneer de hoogte van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing meer dan 70% van de breedte ervan bedraagt, brengen producenten de gecombineerde gezondheidswaarschuwingen onder elkaar aan (zie punt 1, bijlage 2 bij MB van 2 mei 2016).
Bedraagt de hoogte van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing meer dan 20% maar minder dan 65% van de breedte ervan, dan brengen producenten de gecombineerde gezondheidswaarschuwingen naast elkaar aan (zie punt 2, bijlage 2 bij MB van 2 mei 2016).
Wanneer de hoogte van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing tussen 65% en 70% van de breedte ligt, mogen de tabaksproducenten kiezen of ze deze naast elkaar of onder elkaar aanbrengen, zolang alle elementen van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing volledig zichtbaar blijven en niet worden vervormd (zie punt 3, bijlage 2 bij MB van 2 mei 2016).

Worden de waarschuwingen onder elkaar aangebracht, dan wordt de foto bovenaan de gecombineerde gezondheidswaarschuwing aangebracht, terwijl de waarschuwende tekst en de informatie over stoppen met roken daaronder worden aangebracht (zie punt 1, bijlage 2 bij MB van 2 mei 2016). De foto bestrijkt 50% van het oppervlak van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing binnen het zwarte kader, de waarschuwende tekst 38%, en de informatie over stoppen met roken 12%.

Wanneer de waarschuwingen naast elkaar worden aangebracht, wordt de foto in de linkerhelft op de gecombineerde gezondheidswaarschuwing aangebracht; de waarschuwende tekst wordt rechtsboven aangebracht en de informatie over stoppen met roken rechtsonder (zie punt 2, bijlage 2 bij MB van 2 mei 2016). De foto bestrijkt 50% van het oppervlak van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing binnen het zwarte kader, de waarschuwende tekst 40%, en de informatie over stoppen met roken 10%.

Bedraagt de hoogte van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing door de vorm van de verpakkingseenheid of de buitenverpakking niet meer dan 20% van de breedte, dan wordt de gecombineerde gezondheidswaarschuwing in een extra breed formaat naast elkaar aangebracht (zie punt 3, bijlage 2 bij MB van 2 mei 2016). De foto bestrijkt 35% van het oppervlak van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing binnen het zwarte kader, de waarschuwende tekst 50%, en de informatie over stoppen met roken 15%.

Voorstelling
De gecombineerde gezondheidswaarschuwing wordt in vierkleurendruk (CMYK) gedrukt. Alle zwarte elementen zijn C0, M0, Y0 en K100. Alle elementen in warmgeel zijn C0, M10, Y100 en K0. De gecombineerde gezondheidswaarschuwing wordt, afgedrukt op ware grootte, met een resolutie van ten minste 300 dpi weergegeven.

De waarschuwende tekst wordt in witte letters op een zwarte achtergrond gedrukt. Hij wordt in de eerste taal in het wit gedrukt, in de tweede taal in het warmgeel en in de derde taal in het wit. De informatie over stoppen met roken wordt in het zwart op een warm gele achtergrond gedrukt (zie bijlage 2 bij MB van 2 mei 2016).

Als zij naast elkaar, boven elkaar of in een extra breed formaat naast elkaar worden aangebracht, wordt op het vlak over stoppen met roken, tussen de informatie over stoppen met roken en de foto, een zwarte rand van 1 mm gedrukt.

De producenten en importeurs waarborgen dat de foto:

zonder gebruikmaking van effecten, aanpassing van de kleuren, retouches of vergroting van de achtergrond wordt gereproduceerd;

niet te dicht bij of te ver van het midden van de foto wordt afgesneden;

gelijkmatig wordt vergroot of verkleind, zonder dat deze daarbij wordt uitgerekt of gecomprimeerd.

De producenten waarborgen dat:

de waarschuwende tekst en de informatie over stoppen met roken links zijn uitgelijnd en verticaal zijn gecentreerd;

de waarschuwende tekst en de informatie over stoppen met roken in Neue Frutiger Condensed Bold zijn gedrukt;

de waarschuwende tekst in een uniforme lettergrootte is gedrukt;

de lettergrootte van de waarschuwende tekst en de informatie over stoppen met roken zo groot mogelijk is, zodat de tekst de grootst mogelijke zichtbaarheid krijgt;

de minimale lettergrootte van de waarschuwende tekst 6 pt is en de minimale lettergrootte van de informatie over stoppen met roken 5 pt;

de ruimte tussen de regels 2 pt groter is dan de lettergrootte van de waarschuwende tekst en 1 tot 2 pt groter dan de lettergrootte van de informatie over stoppen met roken;

de waarschuwende tekst wordt weergegeven zoals aangegeven in de bijlage bij het KB tabaksproducten, ook wat betreft het gebruik van hoofdletters, maar zonder nummering.

Producenten en importeurs van andere voor roken bestemde tabaksproducten dan sigaretten, roltabak en waterpijptabak, mogen - indien dit onvermijdelijk is -de lettergrootte en de ruimte tussen de regels in de waarschuwende tekst en de informatie over stoppen met roken verkleinen. Dit op voorwaarde dat alle elementen van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing volledig zichtbaar blijven.

Specifieke voorschriften voor verpakkingen met klapdeksel

Volgende regels gelden voor gecombineerde gezondheidswaarschuwingen die op de voorzijde van verpakkingen met een klapdeksel moeten worden aangebracht:

wanneer het deksel kleiner is dan het voor de foto voorziene oppervlak en de naleving van dat voorschrift tot gevolg zou hebben dat de foto bij het openen in tweeën wordt gesplitst:wordt de waarschuwende tekst bovenaan de gecombineerde gezondheidswaarschuwing aangebracht en worden de informatie over stoppen met roken evenals de foto onderaan aangebracht (zie punt 4, bijlage 2 bij het MB van 2 mei 2016); bestrijkt de foto ten minste 50% van het oppervlak van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing binnen het zwarte kader, de waarschuwende tekst ten minste 30%, en de informatie over stoppen met roken ten minste 10%, maar niet meer dan 12%;

wanneer het deksel groter is dan het voor de foto voorziene oppervlak en de naleving van dat voorschrift tot gevolg zou hebben dat de waarschuwende tekst of de informatie over stoppen met roken bij het openen in tweeën wordt gesplitst:wordt de foto bovenaan de gecombineerde gezondheidswaarschuwing aangebracht en worden de waarschuwende tekst evenals de informatie over stoppen met roken onderaan aangebracht (zie punt 1, bijlage 2 bij het MB van 2 mei 2016), en bestrijkt de foto ten minste 50% van het oppervlak van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing binnen het zwarte kader, de waarschuwende tekst ten minste 30%, en de informatie over stoppen met roken ten minste 10%, maar niet meer dan 12%. De producenten zorgen ervoor dat bij opening van de verpakkingseenheid geen van de 3 elementen van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing in tweeën wordt gesplitst.

Producenten en invoerders van sigaretten, roltabak en waterpijptabak mogen in verpakkingen met klapdeksel, wanneer de gecombineerde gezondheidswaarschuwing in meer dan één taal wordt vermeld, de lettergrootte en de ruimte tussen de regels in de waarschuwende tekst en de informatie over stoppen met roken op de voorzijde van de verpakkingen verkleinen. Dit op voorwaarde dat alle elementen van de gecombineerde gezondheidswaarschuwing volledig zichtbaar blijven.

Opheffing oude wetgeving

Het MB van 2 mei 2016 heft het ?MB van 28 mei 2009 tot vastlegging van gecombineerde waarschuwingen voor alle in de handel gebrachte verpakkingseenheden van sigaretten? volledig op vanaf 19 mei 2016.

In werking

Het MB van 2 mei 2016 treedt in werking op 19 mei 2016.

Het zorgt voor de gedeeltelijke omzetting in Belgisch recht van:

richtlijn nr. 2014/40/EU van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten en tot intrekking van Richtlijn 2001/37/EG, en

het uitvoeringsbesluit (EU) nr. 2015/1842 van 9 oktober 2015 betreffende de technische specificaties voor de opmaak, het ontwerp en de vorm van de gecombineerde gezondheidswaarschuwingen op voor roken bestemde tabaksproducten.

Bron: Ministerieel besluit van 2 mei 2016 betreffende de samenstelling, de opmaak, de voorstelling en de vorm van de gecombineerde gezondheidswaarschuwingen voor sigaretten, roltabak en waterpijptabak, BS van 17 mei 2016.

Zie ook:
- Ministerieel besluit van 2 mei 2016 betreffende de exacte positie van de algemene waarschuwing en de informatieve boodschap op roltabak die in roltabak zakjes wordt verkocht, BS 17 mei 2016.
- Koninklijk besluit van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten, BS 3 maart 2016 (KB tabaksproducten)
- Uitvoeringsbesluit (EU) nr. 2015/1842 van de Commissie van 9 oktober 2015 betreffende de technische specificaties voor de opmaak, het ontwerp en de vorm van de gecombineerde gezondheidswaarschuwingen op voor roken bestemde tabaksproducten, Pb.L. 267, 14 oktober 2015.
- Uitvoeringsbesluit (EU) nr. 2015/1735 van de Commissie van 24 september 2015 betreffende de exacte positie van de algemene waarschuwing en de informatieve boodschap op shagtabak die in buidels wordt verkocht, Pb.L. 252, 29 september 2015, 49.
- Richtlijn nr. 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten en tot intrekking van Richtlijn 2001/37/EG, Pb.L. 127, 29 april 2014; err. Pb.L. 150, 17 juni 2015.