NAR-cao's over ecocheques en herwaardering van aanvullende vergoeding bij SWT en nachtarbeid algemeen verbindend verklaard

In het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2016 zijn 3 KB's van 13 mei 2016 verschenen die 3 collectieve arbeidsovereenkomsten van de Nationale Arbeidsraad (NAR) algemeen verbindend verklaren.

Uiteraard blijft de inhoud van die collectieve arbeidsovereenkomsten ongewijzigd. Maar door de algemeen verbindend verklaring bij KB winnen de overeenkomsten wel aan belang.

Het gaat om:

CAO nr. 17tricies septies van 15 december 2015 tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen;

CAO nr. 46vicies bis van 15 december 2015 tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties;

CAO nr. 98quater van 26 januari 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques.

Kort samengevat:

Met de CAO nr. 17tricies septies hebben de sociale partners in de NAR de herwaarderingscoëfficiënt voor het begrensd brutomaandloon én de aanvullende vergoeding bij werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, CAO nr. 17) vanaf 1 januari 2016 vastgepind op 1,0016.

Met de CAO nr. 46vicies bis hebben de sociale partners in de NAR ervoor gezorgd dat er een herwaarderingscoëfficiënt wordt toegepast op de aanvullende vergoeding bij nachtarbeid. De coëfficiënt is gelijk aan 1,0016. Ook die cao is in werking getreden op 1 januari 2016.

Met de CAO nr. 98quater hebben de sociale partners in de NAR de lijst van ecologische producten en diensten die men met ecocheques kan aankopen, vervangen. Opvallendste nieuwigheid: het gebruik wordt uitgebreid tot de herstelling en het onderhoud van de ecologische producten die je met ecocheques kan kopen. De nieuwe lijst geldt sinds 1 maart 2016.

De CAO-wet bepaalt dat algemeen verbindend verklaarde cao's bindend zijn voor alle werkgevers en werknemers die behoren tot het ressort van het paritair orgaan en voor zover zij vallen onder de werkingssfeer zoals deze in de overeenkomst is bepaald.
De werkingssfeer van een overeenkomst die in de NAR is aangegaan, strekt zich uit tot verschillende bedrijfstakken en tot het gehele land.

Het Sociaal Strafwetboek koppelt een sanctie van niveau 1 ? dat is een administratieve geldboete ? aan inbreuken op een algemeen verbindend verklaarde cao die niet al door een ander artikel van dit wetboek wordt gesanctioneerd. Voor die inbreuk wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

We kunnen er ook nog wijzen dat die cao's, door de algemeen verbindend verklaring, stijgen in de hiërarchie van de verbintenissen in de arbeidsbetrekkingen tussen werkgevers en werknemers.

De KB's die zorgen voor de algemeen verbindend verklaring hebben uitwerking met ingang van de datum waarop de overeenkomst in werking treedt. Voor de cao's over de herwaarderingscoëfficiënten is dat 1 januari 2016. Voor de cao over de ecocheques is dat 1 maart 2016.

Bron: ? Koninklijk besluit van 13 mei 2016 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies septies van 15 december 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, BS 2 juni 2016

Bron: ? Koninklijk besluit van 13 mei 2016 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46vicies bis van 15 december 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties, BS 2 juni 2016

Bron: ? Koninklijk besluit van 13 mei 2016 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98quater van 26 januari 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques, BS 2 juni 2016

Zie ook:
Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, BS 15 januari 1969 (CAO-wet)