Maandelijks verlof geïnterneerden opgetrokken tot 14 dagen (art. 159-168 Potpourri III-wet)

De wetgever brengt enkele veranderingen aan de uitvoeringsmodaliteiten van de internering.

Maandelijks verlof

Geïnterneerden kunnen maandelijk tot maximum 14 dagen verlof krijgen. Tot nu lag het maximum op 7 dagen. Een dergelijke verlofperiode kan bv. toegekend worden om de re-integratie van de geïnterneerde in de maatschappij voor te bereiden. Een periode van 14 dagen laat beter toe om na te gaan naar welk soort zorginstelling de geïnterneerde - na zijn internering - het best kan overgeplaatst worden. Een intake van 7 dagen werd door de hulpverleningssector soms als te kort ervaren. Vandaar de verdubbeling.

Illegalen

Geïnterneerden die volgens Vreemdelingenzaken niet toegelaten of gemachtigd zijn om in ons land te verblijven, kunnen geen uitgaansvergunning krijgen om hun sociale re-integratie voor te bereiden. Ze kunnen evenmin verlof krijgen. Ook beperkte detentie, elektronische toezicht of invrijheidstelling op proef kunnen niet. Al die uitvoeringsmodaliteiten van de internering zijn er immers op gericht om de reclassering in België voor te bereiden. Iets wat voor die categorie van personen niet kan. Bedoeling is immers dat zij na hun invrijheidstelling van het grondgebied verwijderd worden.

Een occasionele uitgaansvergunning voor bv. een medisch onderzoek of om familiale redenen, blijft wel mogelijk.

Beperkte detentie

De maximumduur van de beperkte detentie van een geïnterneerde wordt opgetrokken. Van 14 uur naar 16 uur per dag. Beperkte detentie kan bv. dienen om een opleiding te volgen of te werken buiten de inrichting. Maar omdat niet alle werkplaatsen of opleidinginstellingen even vlot te bereiken zijn met het openbaar vervoer, wordt de toegestane maximumduur van de aanwezigheid buiten de inrichting opgetrokken.

Inwerkingtreding

De artikelen 159 tot 168 van de wet van 4 mei 2016 zijn in werking getreden op 23 mei 2016. Zij wijzigen de interneringswet van 5 mei 2014 die zelf in werking treedt op 1 oktober 2016.

Bron: Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, BS 13 mei 2016 (art. 159?168 Potpourri III-wet)

Zie ook:
Wet van 5 mei 2014 betreffende de internering (art. 19?28)