Wettelijke erkenning als ambachtsman officieel sinds 1 juni 2016

Een zelfstandige of onderneming die erkend wil worden als ambachtsman, kan sinds 1 juni 2016 een wettelijke erkenning aanvragen bij de Commissie 'Ambachtslieden' van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Een wet van 4 mei 2016 heeft de procedure gewijzigd voor de toekenning van de hoedanigheid van ambachtsman. In een KB van 26 mei 2016 staan de modaliteiten van toezicht op de naleving van de wet van 19 maart 2014. Dit KB zegt ook dat deze wet, die een wettelijke definitie van 'ambachtsman' invoert, van toepassing is sinds 1 juni 2016.

Erkenningsprocedure

Een zelfstandige of een onderneming die erkend wil worden als ambachtsman of ambachtsonderneming, moet zijn/haar aanvraag aangetekend of via e-mail indienen bij het Secretariaat van de Commissie 'Ambachtslieden' van de 'FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie' met een inlichtingenformulier. Daarbij voegt hij/zij de documenten waarvan hij/zij denkt dat ze nuttig kunnen zijn bij de evaluatie van zijn/haar erkenningsaanvraag of voor de verlenging van zijn/haar erkenning.

De Commissie 'Ambachtslieden' registreert elke aanvraag.
Is het ingediende dossier onvolledig, dan verwittigt het secretariaat van de Commissie 'Ambachtslieden' de aanvrager voortaan binnen de 15 dagen na ontvangst van het inlichtingenformulier en deelt hem mee welke documenten ontbreken.

Als het dossier van de onderneming volledig is, neemt de Commissie 'Ambachtslieden' een beslissing uiterlijk 2 maanden na ontvangst van inlichtingenformulier. Deze termijn wordt verlengd met 30 dagen als de voorzitter van de Commissie 'Ambachtslieden' beslist om een onderzoek ter plaatse te vragen.

Wanneer de Commissie 'Ambachtslieden' geen beslissing neemt binnen de wettelijke termijn, dan wordt de beslissing als positief beschouwd en krijgt de zelfstandige of onderneming haar/zijn erkenning als ambachtsman.

Duur en verlenging erkenning

Een erkenning als ambachtsman is geldig voor 6 jaar. Ze begint te lopen vanaf de eerste dag na de gunstige beslissing van de Commissie 'Ambachtslieden'.

De ambachtsman kan ten vroegste 1 jaar en ten laatste 3 maanden vóór het einde van de geldigheidsduur van zijn erkenning een verlenging van die erkenning aanvragen. Hiervoor vult hij opnieuw het inlichtingenformulier in.

Bij een onvolledig dossier, verwittigt het secretariaat van de Commissie 'Ambachtslieden' ook hier de aanvrager binnen de 15 dagen na ontvangst van het inlichtingenformulier en deelt hem mee welke documenten ontbreken.

De Commissie 'Ambachtslieden' beslist over de verlenging van de erkenning uiterlijk 1 maand vóór het verstrijken van de geldigheidstermijn van de erkenning. Dit op voorwaarde dat het dossier volledig is én de aanvrager de verlenging van erkenning tijdig heeft ingediend.

Als de Commissie 'Ambachtslieden' geen beslissing neemt binnen de wettelijke termijn, dan wordt de erkenning als ambachtsman van de onderneming verlengd voor een nieuwe periode van 6 jaar, die aansluit op de vorige erkenning.

Intrekking van erkenning

Als de ambachtsman niet meer voldoet aan de wettelijke voorwaarden, dan moet hij de Commissie 'Ambachtslieden' hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.
Leeft hij de wettelijke voorwaarden niet na voor een periode die langer is dan 3 maanden, dan verliest hij zijn hoedanigheid van ambachtsman.
De Commissie 'Ambachtslieden' zal dan beslissen om zijn erkenning als ambachtsman in te trekken.

Commissie 'Ambachtslieden' en Raad 'Ambachtslieden'

De Commissie 'Ambachtslieden' beslist over de wettelijke erkenning als ambachtsman.
De Raad 'Ambachtslieden' spreekt zich uit over het hoger beroep dat tegen de beslissingen van de Commissie 'Ambachtslieden' wordt ingediend.

De Algemene Directie KMO-beleid van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie neemt het secretariaat van de Commissie 'Ambachtslieden' en van de Raad 'Ambachtslieden' waar, en organiseert de vergaderingen van de Commissie en de Raad in haar lokalen.

U kunt het Secretariaat bereiken op volgend adres:
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Afdeling KMO-beleid
Secretariaat van de Commissie en van de Raad Ambachtslieden
North Gate III, 4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel. 02/277.79.36 (N)
Tel. 02/277.95.20 (F)
E-mail: ambachtsman-artisan@economie.fgov.be

Beroep tegen beslissing Commissie 'Ambachtslieden'

Wie beroep wil aantekenen tegen een beslissing van de Commissie 'Ambachtslieden' moet dat doen binnen de 30 dagen na de betekening van de beslissing van de Commissie 'Ambachtslieden'.

Doet de Raad 'Ambachtslieden' uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op de maand waarin het beroep werd ingediend, geen uitspraak, dan verkrijgt de aanvrager zijn wettelijke erkenning als ambachtsman of wordt zijn erkenning verlengd.

Klacht indienen tegen beslissing Commissie 'Ambachtslieden'

Wie een klacht wil indienen tegen een beslissing van de Commissie 'Ambachtslieden', moet hiervoor het klachtenformulier gebruiken dat de FOD Economie ter beschikking stelt op haar website.

Wanneer de Commissie 'Ambachtslieden', op basis van een klacht of informatie waarover zij beschikt, vaststelt dat een zelfstandige of een onderneming het logo of de hoedanigheid van ambachtsman gebruikt zonder die hoedanigheid te hebben, brengt zij onmiddellijk de Algemene Directie van de Economische Inspectie van de FOD Economie op het hoogte. Die zal dan onderzoeken of deze praktijk een oneerlijke handelspraktijk vormt of in strijd is met de eerlijke marktpraktijken in de zin van boek VI van het Wetboek van Economisch Recht.

In het kader van dit onderzoek kan de Commissie 'Ambachtslieden' aan de ambachtsman of ambachtsonderneming elk nuttig document of elke nuttige inlichting vragen om na te gaan of de ambachtsman of ambachtsonderneming de wettelijke voorwaarden nog naleven.
De minister van Middenstand duidt de ambtenaren van de Algemene Directie KMO-beleid aan die met het onderzoek belast worden.
Ook deze ambtenaren mogen elk document dat nuttig kan zijn voor het onderzoek opvragen en inkijken. Bovendien krijgen de ambtenaren ook toegang tot de productieplaatsen van de ambachtsman of ambachtsonderneming om de activiteit en de kennis van de ambachtsman vast te stellen.

Wettelijke definitie

De wet van 4 mei 2016 stemt de definitie van 'ambachtsonderneming' die in het Wetboek van Economisch Recht staat, af op de nieuwe regeling.

Ter herinnering: de wet van 19 maart 2014 definieert een 'ambachtsman' of 'ambachtsonderneming' als een natuurlijke persoon of een rechtspersoon actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten, op een authentiek karakter, en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie.

In werking

De wet van 4 mei 2006 trad (net zoals de wet van 19 maart 2014 die de wettelijke erkenning van de ambachtsman invoert) in werking op 1 juni 2016.

Ook het KB van 26 mei 2016 trad in werking op 1 juni 2006. Het bepaalt de modaliteiten van toezicht op de naleving van de wet van 19 maart 2014 en stelt haar inwerkingtredingsdatum vast.

Bron: Wet van 4 mei 2016 tot wijziging van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman, BS 31 mei 2016.

Bron: Koninklijk besluit van 26 mei 2016 tot bepaling van de modaliteiten van toezicht op de naleving van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet, BS 31 mei 2016.

Zie ook:
- Ministerieel besluit van 26 mei 2016 betreffende het logo dat de ambachtslieden kunnen gebruiken om hun hoedanigheid van ambachtsman bekend te maken, BS 7 juni 2016.
- Ministerieel besluit van 26 mei 2016 houdende benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van de Commissie "Ambachtslieden", BS 31 mei 2016.
- Ministerieel besluit van 26 mei 2016 houdende benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van de Raad "Ambachtslieden", BS 31 mei 2016.
- Koninklijk besluit van 26 mei 2016 tot vaststelling van de gegevens opgenomen in het register van de ambachtslieden en tot bepaling van de gebruiksvoorwaarden ervan, BS 31 mei 2016.
- Ministerieel besluit van 26 mei 2016 tot vaststelling van het model van het formulier voor de aanvraag van de hoedanigheid van ambachtsman, BS 31 mei 2016.
- Wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman, BS 15 april 2014.
- Kaderwet van 24 september 2006 betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep, BS 16 november 2006 (art. 8)