Aandachtspunten voor organisatie van evenementen tijdens terreurdreiging niveau 3

Organisatoren van grote evenementen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers. Omdat die veiligheid een extra dimensie krijgt in het kader van de actuele terreurdreiging, komt minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, met aandachtspunten, maatregelen en tips.

Bedoeling is om zowel de organisatoren van evenementen als de lokale besturen en de politiezones te wijzen op de tools die ze kunnen inschakelen om de veiligheid te garanderen. Minister Jambon gaat in zijn Omzendbrief SPV06 dieper in op de do's en don'ts bij de inzet van bewakingsagenten, de controle van kledij en goederen door bewakingsagenten, inschakeling van security door verenigingen, de afspraken met medewerkers van een evenement en de hulpmiddelen dat het Crisiscentrum ter beschikking stelt.

Inzet bewakingsagenten

Organisatoren die de veiligheid van een festival of evenement willen garanderen, moeten beroep doen op een vergunde bewakingsondeneming. De lijst van vergunde ondernemingen is beschikbaar op de website www.vigilis.be. Alleen de bewakingsagenten van deze bedrijven zijn gescreend door de FOD Binnenlandse Zaken en mogen bewakingstaken uitoefenen.

De bewakingsagenten mogen kledij en goederen controleren aan de ingang van festivals. Die controle is wel aan een aantal regels gebonden. Zo mag de controle alleen worden uitgevoerd door agenten van hetzelfde geslacht als de gecontroleerde persoon, is de controle gericht op het opsporen van wapens of gevaarlijke voorwerpen (controle op drugs zijn bv niet toegelaten), gaat het om vrijwillige controles (er mag dus geen dwang worden gebruikt), enz.

Iedereen gecontroleerd

In principe gebeuren de controles uitsluitend indien er op grond van de gedragingen van de betrokkene, van materiële aanwijzingen of van de omstandigheden redelijke gronden zijn om te denken dat deze persoon een wapen of een gevaarlijk voorwerp kan dragen. Maar minister Jambon voegt hier meteen aan toe dat gezien het huidige dreigingsniveau 3 en het feit dat festivals plaatsen zijn waar veel mensen samenkomen die minder beschermd zijn (soft targets), er hoe dan ook redelijke gronden bestaan dat iedereen aanwezig in het bezit kan zijn van wapens of gevaarlijke goederen. Iedere persoon mag dus onderworpen worden aan een controle zoals bedoeld in de wet private veiligheid.

Security

Maar vereniging kunnen ook hun eigen effectieve leden inzetten voor de security. Al komen niet alle leden daarvoor in aanmerking. Alleen wie 18 jaar is of ouder en voldoet aan de toelatingscriteria (voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden die ook gelden voor gewone bewakingsagenten, slechts sporadisch bewakingsactiviteiten uitoefenen, geen vergoeding vragen voor hun activiteiten, niet werken als privédetective, wapenhandelaar, enz.) mag worden ingeschakeld. De verenigingen zijn bovendien verplicht om de namenlijst te laten goedkeuren door de burgemeester. Die moet daarvoor advies vragen aan de korpschef van de lokale politie.

Dit systeem geldt echter niet voor festivals die georganiseerd worden door ondernemingen of andere commerciële organisaties.

Geen vrijwilligers

Vrijwilligers inzetten voor bewakingsopdrachten mag niet. Ze mogen wel worden ingeschakeld voor andere taken zoals ticketcontrole, plaatsen aanwijzen op de parking, enz.

Medewerkers

Minister Jambon vraagt van alle medewerkers aan evenementen verhoogde waakzaamheid. De organisatoren moeten hun medewerkers daarvoor sensibiliseren. Ze moeten er ook voor zorgen dat ze goed herkenbaar zijn en op de hoogte zijn van de veiligheidsmaatregelen.

Duidelijke afspraken over evacuatie

De organisatoren moeten ook vooraf afspraken maken met de veiligheidsverantwoordelijke om procedures met betrekking tot alertheid op vlak van bommen en / of evacuatie nog eens te overlopen. Tot slot moeten ze zorgen voor verhoogde politionele zichtbaarheid in en rond de festivallocatie.

Afgesloten locatie

Jambon vraagt de organisatoren om de locatie van het evenement duidelijk af te bakenen zodat toegangscontrole mogelijk wordt. Een eerste toegang voor het controleren van de tickets en een tweede toegang voor het geven van een aanwezigheidsbandje.

Hulp van crisiscentrum

Organisatoren kunnen voor hulp en info terecht bij het Crisiscentrum. Dat stelt een multidisciplinaire vragenlijst ter beschikking. Die is er onder meer als tool om de risicoanalyse van het evenement te kunnen uitoefenen.

De organisatoren en lokale overheden kunnen de info op de website ook aanvullen met eigen ervaringen en tips.

Bron: Omzendbrief SPV06. - Veiligheid van festivals en evenementen met een grote volkstoeloop in het kader van dreigingsniveau 3, BS 10 juni 2016.