Binnenlandse Zaken herschikt overheidsopdrachten

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken legt de bevoegdheid voor de overheidsopdrachten integraal bij de ordonnateurs. De gecentraliseerde en gedecentraliseerde ordonnateurs krijgen dezelfde bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Bovendien worden de meeste maxima opgetrokken.

Ordonnateur

In een nieuw delegatiebesluit bepaalt minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon dat de ordonnateurs mogen optreden in naam van, en voor rekening van de Staat. Eén van die ordonnateurs is de voormalige directeur van de directie aankopen van de federale politie; nu: het diensthoofd DRL Procurement.

De minister keurt nog steeds vooraf het voorwerp van de overheidsopdracht goed (tenzij het om zeer kleine bedragen zou gaan), maar de volledige opvolging van het dossier ligt bij de ordonnateur: vanaf het voorbereiden van de opdracht, over het plaatsen en uitvoeren ervan, tot het - schriftelijk of elektronisch - goedkeuren van de schuldverklaringen en het vereffenen van de betalingen.

De bevoegdheden van de ordonnateurs kunnen enkel ingeperkt worden in ongewone omstandigheden: het directiecomité kan hun bevoegdheden namelijk inperken 'indien bepaalde omstandigheden hiertoe noodzaken', en hun hiërarchische meerdere - commissaris- of directeur-generaal - kan ingrijpen bij hoogdringendheid.
Het diensthoofd van de dienst DRL Procurement van de federale politie kan wél op elk moment een dossier van één van zijn sectiechefs naar zich toe te trekken.

Het delegatiebesluit zegt nu ook expliciet dat elke ordonnateur:

een goed financieel beheer moet verzekeren;

moet instaan voor de interne controle en preventie bij de diensten die onder zijn bevoegdheid vallen;

toezicht moet houden op de correcte en tijdige uitvoering van de verrichtingen; en

een overzicht moet bijhouden van de evolutie van de vastleggingen, de diverse verbintenissen en de verschillende kredieten.

Hoge maxima voor DRLP-ordonnateurs

Wat de plafonds betreft, maakt het delegatiebesluit een onderscheid tussen:

het diensthoofd DRL Procurement (diensthoofd DRLP), de sectiechefs bij DRL Procurement (sectiechefs DRLP), en de directeur van de Directie van de Speciale eenheden (directeur DSU), die de meest ruime bevoegdheden bezitten; en

de overige ordonnateurs, al dan niet gecentraliseerd.

De onderstaande maxima per taak zijn uitgedrukt in euro, btw niet inbegrepen.

Voorbereiding Diensthoofd DRLP Sectiechefs DRLP Directeur DSU Werken Leveringen Diensten LeveringenDiensten LeveringenDiensten Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt EU-D (*) 85.000 (*) EU-D = Europese drempel voor federale aanbestedende overheden.

Aanvraag tot voorafgaand akkoord (AVA)   Diensthoofd DRLP Sectiechefs DRLP Directeur DSU Werken Leveringen Diensten LeveringenDiensten LeveringenDiensten Aanbested. (**) 200.000 2.000.000 2.000.000 EU-D (*) 85.000 Onderhandelingsproc. zonder bekendm. 70.000 700.000 350.000 42.500 85.000 Concurrentiedialoog 200.000 2.000.000 2.000.000 / / (*) EU-D = Europese drempel voor federale aanbestedende overheden.
(**) Aanbested. = offerteaanvraag, aanbesteding én onderhandelingsprocedure mét bekendmaking.

Er moet geen AVA opgesteld worden voor opdrachten tot en met 30.000 euro.

Vaststellen van de opdrachtdocumenten en inzetten van de procedure   Diensthoofd DRLP Sectiechefs DRLP Directeur DSU Werken Leveringen Diensten LeveringenDiensten LeveringenDiensten Aanbested.(**) 1.000.000 6.000.000 4.000.000 EU-D (*) 85.000 Onderhandelingsproc. zonder bekendm. 200.000 1.250.000 350.000 42.500 85.000 Concurrentiedialoog 1.000.000 6.000.000 4.000.000 / / (*) EU-D = Europese drempel voor federale aan bestedende diensten.
(**) Aanbested. = offerteaanvraag, aanbesteding én onderhandelingsprocedure mét bekendmaking.

Selectie van de kandidaten Diensthoofd DRLP Sectiechefs DRLP Directeur DSU Werken Leveringen Diensten LeveringenDiensten LeveringenDiensten 200.000 2.000.000 2.000.000 EU-D 85.000 (*) EU-D = Europese drempel voor federale aanbestedende overheden.

Gunning en sluiting van de opdrachten   Diensthoofd DRLP Sectiechefs DRLP Directeur DSU Werken Leveringen Diensten LeveringenDiensten LeveringenDiensten Aanbested. (**) 200.000 2.000.000 2.000.000 EU-D (*) 85.000 Onderhandelingsproc. zonder bekendm. 70.000 700.000 700.000 42.500 85.000 Concurrentiedialoog 200.000 2.000.000 2.000.000 / / (*) EU-D = Europese drempel voor federale aanbestedende overheden.
(**) Aanbested. = offerteaanvraag, aanbesteding én onderhandelingsprocedure mét bekendmaking.

Samenwerking met andere diensten Diensthoofd DRLP Sectiechefs DRLP Directeur DSU Werken Leveringen Diensten LeveringenDiensten LeveringenDiensten 200.000 2.000.000 2.000.000 EU-D (*) 85.000 (*) EU-D = Europese drempel voor federale aanbestedende overheden.

Lagere maxima voor andere ordonnateurs

Voor alle andere ordonnateurs - die dus geen diensthoofd of sectiechef zijn bij DRL Procurement en ook geen directeur van de DSU - geldt dat zij bevoegd zijn voor álle aspecten van de overheidsopdrachten, en voor alle types van opdrachten met uitzondering van de concurrentiedialoog.
Voor hen gelden nu uniforme maxima, naargelang zij een gecentraliseerde of gedecentraliseerde functie hebben:   Werken Leveringen Diensten Diverse uitgaven Juridische vastlegging Opdracht tot betaling Gecentraliseerde ord. 30.000 30.000 30.000 2.000.000 Onbeperkt Gedecentraliseerde ord. 8.500 8.500 8.500 8.500 30.000

Ook hier moet er geen AVA opgesteld worden voor opdrachten tot en met 30.000 euro.

Specifiek voor diensthoofd DRLP

Minister Jambon delegeert tot slot nog 2 specifieke bevoegdheden aan het diensthoofd DRL Procurement. Dat zijn:

het aanvaarden onder beding van korting wegens minderwaarde (minderwaarde); en

de teruggave of weigering van teruggave van boetes wegens laattijdige uitvoering (boetes).

En dit tot de volgende maxima:

  Werken Leveringen Diensten Minderwaarde 42.500 350.000 175.000 Boetes 85.000 175.000 175.000

In werking:

10 juni 2016 (op de dag van publicatie in het Staatsblad).

Bron: Ministerieel besluit van 30 mei 2016 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven en ontvangsten, BS 10 juni 2016.

Zie ook:

Ministerieel besluit van 19 december 2013 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven en ontvangsten, BS 15 januari 2014 (opgeheven MB).