Brussel past belasting op casinospelen aan

Om het enige Brusselse casino leefbaar te houden, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn aanslagvoeten op casinospelen afgestemd op degene die als sinds 2014 van toepassing zijn in het Waals Gewest.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wijzigde onder meer het tarief in de belasting op spelen en weddenschappen van enkele kaartspelen.

De nieuwe aanslagvoeten gelden sinds 1 juni 2016.

Belasting op kaartspelen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt de belasting voor de in een casino uitgebate tafelspelen vast op 11% van de werkelijke brutomarge van de kaartspelen.

De 'werkelijke brutomarge' is het brutobedrag van de sommen of inleggelden ingezet bij spelen en weddenschappen, verminderd met de winsten die voor die spelen en weddenschappen werkelijk verdeeld zijn.

De meest voorkomende kaartspelen ?black-jack? en ?texas hold'em poker?, en de in een casino uitgebate spelen die dobbelstenen of dominostenen gebruiken, zelfs toevallig, vallen niet onder deze maatregel en blijven belast aan 33%/44% op het brutobedrag van de ingezette bedragen.

Belasting op ?roulettespel zonder nul?

De Brusselse belasting op de winsten der inzetters bij het ?roulettespel zonder nul? blijft behouden op 2,75%.

De 'winsten der inzetters' zijn de winsten die dagelijks worden vastgesteld op grond van de door de casino-uitbaters verrichte opnemingen.

Andere spelen

De belasting op spelen en weddenschappen wordt voor andere spelen die in een Brussels casino worden geëxploiteerd dan al degene die hierboven werden vermeld, toegepast op de bruto-opbrengst van deze spelen tegen de koers van 33% op het deel van de bovenvermelde opbrengst dat, voor het kalenderjaar, niet meer dan 1.360.000 euro (voordien: 865.000 euro) bedraagt, en tegen de koers van 44% op het overschot.
Ter info: sinds de opening van het Brussels casino in 2006 is het de eerste keer dat het grensbedrag van 865.000 euro werd aangepast.

De bruto-opbrengst wordt dagelijks vastgesteld; zij wordt gevormd door het verschil tussen het bedrag van de incasso's vastgesteld op het einde van de partijen en het samengevoegde bedrag van de aanvangsvoorschotten en de bijkomende voorschotten, verminderd met de afnemingen tijdens de partijen. Het verlies eventueel voor een dag vastgesteld wordt in mindering gebracht van de bruto-opbrengst van de volgende dagen.

Voor met casinospelen gelijkgestelde toestellen (art. 77, tweede lid, WIGB Br.) wordt de belasting vastgesteld op een percentage per schijf van de bruto-opbrengst van deze gelijkgestelde spelen (art. 45, § 2, derde lid, WIGB Br.)

Heffingsgrondslag pokerspelen

Voor de pokerspelen moet het volgende onderscheid worden gemaakt:

wanneer het casino aan het spel deelneemt, stemt de heffingsgrondslag overeen met de bruto-opbrengst van de ?andere spelen? (overeenkomstig art. 45, § 2, tweede lid, WIGB (Br.));

wanneer het casino niet aan het spel deelneemt, stemt de heffingsgrondslag overeen met het verschil tussen de som van de financiële inzetten in de loop van de dag en de door de spelers geïnde winsten. De tafel of deelnamerechten worden met de financiële inzetten gelijkgesteld.

De heffingsgrondslag wordt aan de in artikel 45, § 2, nieuw eerste lid, WIGB (Br.) (ingevoegd door art. 2, 2°, ordonnantie van 26 mei 2016) bedoelde tarieven onderworpen.

Wat betreft de exploitatie van pokerspelen die buiten de hiervoor genoemde gevallen valt, is artikel 44, WIGB (Br.) van toepassing (15% op het brutobedrag van de sommen of inleggelden).

In werking

De ordonnantie van 26 mei 2016 treedt retroactief in werking op 1 juni 2016.

Ze wijzigt het WIGB (Br.) op het vlak van de belasting op spelen en weddenschappen.

Bron: Ordonnantie van 26 mei 2016 tot wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen wat betreft de belasting op spelen en weddenschappen, BS 9 juni 2016.

Zie ook:
Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen van 23 november 1965, BS 18 januari 1966 (WIGB (Br.)) (art. 44, art. 45 en art. 77, tweede lid)