Vlaamse social profit: aanmoedigingspremie bij landingsbaan beperkt tot 'zorggerelateerd beroep'

Vanaf 1 juni 2016 wordt de aanmoedigingspremie bij een landingsbaan in de Vlaamse private sociale profitsector enkel nog toegekend indien men werkt in een 'zorggerelateerd beroep'. Bovendien worden die aanmoedigingspremies niet meer geïndexeerd.

Extra premie

Wie kiest voor tijdskrediet of loopbaanonderbreking krijgt van de RVA een onderbrekingsuitkering. Die uitkering kan aangevuld worden met een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid. De regels zijn sectorgebonden. Men maakt een onderscheid tussen de privésector, de openbare sector en de 'social profitsector'.

De regels voor de aanmoedigingspremie in de Vlaamse private sociale profitsector zijn opgenomen in een besluit van 3 mei 2002. Behalve bij ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden blijft het federale tijdskrediet, het thematisch verlof of de landingsbaan de basisvoorwaarde om een aanmoedigingspremie te krijgen.
De Vlaamse overheid kent de premies toe in het kader van het zorgkrediet, het loopbaankrediet, de landingsbanen, het opleidingskrediet, en bij ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering.

De ?social profitsector? wordt omschreven als 'de private sectoren zoals opgesomd in de ?Algemene doelstelling? van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector 2000-2005, behorende tot de Vlaamse gezondheids- en welzijnssector en voor zover ze ressorteren onder een Vlaamse erkennings- en subsidieregelgeving, en de Vlaamse socio-culturele sector'.
Het besluit van 3 mei 2002 is van toepassing op de werkgevers en werknemers die ressorteren onder de Vlaamse social profitsector. In de beschutte en sociale werkplaatsen is de regeling van toepassing op de personeelsleden die tot het omkaderingspersoneel behoren. De werknemers zijn in principe tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Landingsbaan

Werknemers in de Vlaamse sociale profitsector en werknemers die behoren tot het doelgroeppersoneel van de beschutte en sociale werkplaatsen, kunnen op dit moment rekenen op een Vlaamse aanmoedigingspremie wanneer ze hun loopbaan gedeeltelijk onderbreken vanaf de leeftijd van 50 jaar in het kader van een landingsbaan.

Maar die regels worden nu strenger. Uit de aanhef van het wijzigingsbesluit van 20 mei 2016 blijkt dat nieuwe structurele besparingen de Vlaamse Regering dwingen om de regeling van de aanmoedigingspremies bij te sturen. Dat wordt ook bevestigd op de website van de Vlaamse overheid.

Voortaan wordt de aanmoedigingspremie bij landingsbanen enkel nog toegekend aan:

de werknemer, tewerkgesteld ?in een zorggerelateerd beroep? in de Vlaamse sociale profitsector, ?dat is opgenomen in de lijst van zorggerelateerde beroepen die door de minister wordt bepaald?; en

de werknemer behorend tot het doelgroeppersoneel van de beschutte en sociale werkplaatsen.

Verder blijven de regels ongewijzigd. Maar aanmoedigingspremies bij landingsbanen in de social profitsector worden niet meer geïndexeerd!

Normaal is dat wel het geval. De algemene regel luidt dat de aanmoedigingspremies geïndexeerd worden en gekoppeld zijn aan de spilindex 109,45. Maar nu wordt dus een uitzondering ingevoerd voor de aanmoedigingspremies in het kader van de landingsbanen.

Let op! Op de aanvragen van een aanmoedigingspremie in het kader van de landingsbanen, die zijn ingegaan vóór 1 juni 2016, wordt de beperking tot zorggerelateerde beroepen niet toegepast.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2016 tot wijziging van artikel 10, 24 en 27bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van een aanmoedigingspremie in de Vlaamse private sociale profitsector, BS 15 juni 2016