Europa verplicht 'groepen van multinationale ondernemingen' om jaarlijks landenrapport op te stellen

Elke EU-lidstaat moet de moederentiteit van een 'groep van multinationale ondernemingen' (afgekort 'MNO-Groep), of een andere rapporterende entiteit, ertoe verplichten om jaarlijks, en voor elk fiscaal rechtsgebied waarin zij zaken doen, een landenrapport op te stellen. Dat staat in richtlijn (EU) 2016/881 van de Raad van 25 mei 2016, die de bijstandsrichtlijn wijzigt.

Landenrapport

Dat landenrapport moet volgende informatie bevatten over de MNO-Groep:

geaggregeerde informatie over het bedrag van de inkomsten, de winst (het verlies) vóór inkomstenbelasting, de betaalde inkomstenbelasting, de toerekenbare inkomstenbelasting, het gestorte kapitaal, de gecumuleerde winst, het aantal personeelsleden, materiële activa andere dan geldmiddelen of kasequivalenten voor elk rechtsgebied waarin de MNO-Groep actief is;

een identificatie van elke groepsentiteit van de MNO-Groep met vermelding van het rechtsgebied waarvan die groepsentiteit fiscaal ingezetene is, en indien deze verschilt van het rechtsgebied waarvan die groepsentiteit fiscaal ingezetene is, het rechtsgebied naar het recht waarvan een dergelijke groepsentiteit is ingericht, en de aard van de belangrijkste bedrijfsactiviteit(en) die door die groepsentiteit wordt (respectievelijk worden) uitgeoefend.

Het landenrapport moet binnen de 12 maanden na afsluiting van het boekjaar waarop het betrekking heeft, bezorgd worden aan de lidstaat waar de rapporterende moederentiteit gevestigd is.

Automatische uitwisseling via CCN-netwerk

De lidstaat moet het landenrapport dan automatisch uitwisselen via het CCN-netwerk. De Europese Commissie zorgt voor de nodige upgrade van het CCN-netwerk.

De uitwisseling moet gebeuren binnen de 15 maanden na de laatste dag van het boekjaar van de MNO-Groep waarop het landenrapport betrekking heeft. Het rapport moet meegedeeld worden aan alle andere betrokken lidstaten waar, volgens het landenrapport, de groepsentiteit gevestigd is of waar een dergelijke entiteit aan de belasting onderworpen is voor de activiteiten die uitgeoefend worden via een vaste inrichting.

Bij de automatische uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot het landenrapport moeten de lidstaten het standaardformulier gebruiken dat in bijlage bij richtlijn (EU) 2016/881 zit.
Naast het standaardformulier zitten er ook nog rapportagevoorschriften en een lijst met definities in bijlage bij deze richtlijn.

De Europese Commissie stelt uiterlijk op 31 december 2016 de talenregeling voor deze uitwisseling vast.

Eerste landenrapport

Het eerste landenrapport dat moet worden meegedeeld is het rapport voor het boekjaar van de MNO-Groep dat begint op of na 1 januari 2016, en wel binnen de 18 maanden na de laatste dag van de boekjaar.

Gebruik van uitgewisselde inlichtingen

De inlichtingen die de lidstaten elkaar via de automatische uitwisseling van het landenrapport verstrekken, worden gebruikt voor de beoordeling van grote risico's inzake verrekenprijzen en andere risico's inzake grondslaguitholling en winstverschuiving, met inbegrip van het risico van niet-naleving van de voor verrekenprijzen geldende regels door de leden van de MNO-Groep, en, in voorkomend geval, voor economische en statistische analyse.

Verrekenprijscorrecties door de belastingautoriteiten van de ontvangende lidstaat worden niet gebaseerd op de uitgewisselde inlichtingen.

Het is niet verboden om de inlichtingen die de lidstaten elkaar verstrekken, te gebruiken als basis voor verdere onderzoeken naar de verrekenprijsregelingen van de MNO-Groep of naar andere belastingaangelegenheden in het kader van een belastingcontrole. Als gevolg daarvan kunnen de nodige aanpassingen worden aangebracht in het belastbare inkomen van een groepsentiteit.

Geen rapportageverplichting voor?

De rapportageverplichting geldt niet voor een MNO-Groep die met ingang van januari 2015, met betrekking tot een bepaald boekjaar van de Groep:

een totaal aan geconsolideerde groepsopbrengsten van minder dan 750.000.000 euro, of

een bedrag in de lokale valuta dat ongeveer gelijk is aan 750.000.000 euro,

heeft behaald in het boekjaar dat onmiddellijk voorafgaat aan het 'te rapporteren boekjaar', zoals weergegeven in de geconsolideerde jaarrekening van dat voorafgaande boekjaar.

In werking

De lidstaten moeten uiterlijk op 4 juni 2017 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vaststellen om aan richtlijn (EU) 2016/881 te voldoen.
Ze delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee, en passen ze vervolgens toe vanaf 5 juni 2017.

Bron: Richtlijn (EU) 2016/881 van de Raad van 25 mei 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied, Pb.L. 146, 3 juni 2016, 8-21.

Zie ook:
Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (bijstandsrichtlijn), Pb.L. 64, 11 maart 2011, err., Pb.L. 162, 14 juni 2013.