Voor alle gerechtspersoneel zelfde ontslagregels (art. 85-88 Potpourri III-wet)

Voor al het gerechtspersoneel - ongeacht van welk niveau - komen er eenvormige regels voor de definitieve ambtsneerlegging. De regels zijn zowel van toepassing op vastbenoemd personeel als op stagiairs.

Ambtshalve ontslag

Personeelsleden worden ambtshalve en zonder opzeggingstermijn ontslagen

wanneer ze hun post verlaten zonder geldige reden en meer dan tien dagen afwezig blijven. Ontslag kan wel alleen maar als ze de kans hebben gekregen om hun afwezigheid op te helderen;

bij een onregelmatige benoeming. Die onregelmatigheid moet vastgesteld zijn binnen de termijn van het beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State (tenzij bij bedrog of fraude); of

in geval de toepassing van de strafwet of burgerlijke wet de ambtsneerlegging tot gevolg heeft.

Vrijwillig ontslag

De ambtsneerlegging kan ook het gevolg zijn van het vrijwillig ontslag. Het personeelslid mag zijn dienst pas verlaten als hij zijn ontslag gemeld heeft aan de minister van Justitie of zijn gemachtigde. Met een aangetekende brief.

Bij vrijwillig ontslag geldt voortaan een opzeggingstermijn van minstens 30 dagen. Tot nu was dat drie maanden. De kennisgeving van het ontslag moet dus minstens 30 dagen voor het ontslag gegeven worden. De opzeggingstermijn van 30 dagen kan in onderling overleg wel ingekort worden.

Wijziging besluit

Deze wijzingen worden - voor het gerechtspersoneel van niveau A - ingevoerd in het Gerechtelijk Wetboek. Voor gerechtspersoneel van de niveaus B, C en D zal dit gebeuren met een KB.

Inwerkingtreding

De artikelen 85 tot 88 van de wet van 4 mei 2016 zijn in werking getreden op 23 mei 2016.

Bron: Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, BS 13 mei 2016 (art. 85?88 Potpourri III-wet)

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (art. 287septies-287novies)
Koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel