Vlaanderen herbekijkt maritieme toegangswegen en haveninfrastructuur

Vlaanderen heeft een nieuw Kaderbesluit tot aanduiding van de maritieme toegangswegen en de bestanddelen van de haveninfrastructuur. Het oude besluit van 2001 was niet meer up to date. Heel wat nieuwe infrastructuur ontbrak in de tekst, andere types waren nog niet aangeduid of waren onvolledig.

Uitvoering Havendecreet

Het Besluit Maritieme Toegangswegen en Haveninfrastructuur hoort bij het Havendecreet. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende types infrastructuur in de Vlaamse havengebieden. Aan elk type infrastructuur wordt dan een financieringsregeling gekoppeld. Maar de omschrijving van die verschillende types is in het Havendecreet erg algemeen. Er wordt bijvoorbeeld niet aangegeven welke infrastructuur er precies aanwezig is in elk havengebied en tot welke categorie deze infrastructuur behoort. Elementen die wel in het besluit aan bod komen. Voortaan dus een volledig nieuw besluit. De Vlaamse regering heeft er om redenen van leesbaarheid niet voor gekozen om het besluit van 2001 aan te passen. Al blijven heel wat bepalingen wel overheid.

Maritieme toegangswegen

Volgende vaarwegen en hun aanhorigheden worden als maritieme toegangswegen van de Vlaamse zeehavens bepaald:

de vaargeulen in de Noordzee, gelegen op Belgisch grondgebied, enerzijds naar de Vlaamse zeehavens vanaf de Westhinder via de Akkaertbank, Vaargeul 1 (breedte 500 m) naar het Scheur-West, en anderzijds de vaargeul vanaf de boei A1 en A1bis, Aanloop-Scheur (breedte 700 m) naar het Scheur-West (breedte 500 m), het Scheur-Oost, en de Wielingen-West naar de Westerschelde (allemaal breedte 500 m);

de Pas van het Zand (breedte 300 m) vanaf het Scheur-West/Scheur-Oost (ter hoogte van Ribzand, boei SZ) tot de koppen van de havendammen van Zeebrugge, als maritieme toegangsweg naar de haven van Brugge-Zeebrugge;

de Pas van Stroombank (breedte 150 m) en de vaargeul door Poortjes (breedte 300 m) als maritieme toegangsweg naar de haven van Oostende;

de hoofdvaargeul op de Westerschelde op Nederlands grondgebied naar de haven van Gent en Antwerpen, met inbegrip van de tijmeterhutten;

de vaargeul op de Beneden-Zeeschelde met inbegrip van de vaarwegen naar de diverse ligplaatsen langs de Beneden- Zeeschelde, met uitzondering van de ligplaatsen, en andere rivieren en geulen die afgebakend zijn voor de zeescheepvaart;

de vaarwegen in de aan getij onderworpen gedeelten van de havens, met inbegrip van de toegangsvaargeulen tot de zeesluizen, gelegen op Belgisch grondgebied, en met uitzondering van een reeks ligplaatsen in het havengebied van Brugge-Zeebrugge, van Oostende en van Antwerpen;

de kanaaldokken met uitzondering van een reeks ligplaatsen in het havengebied van Oostende (o.a. het Vlotdok en Houtdok); in het havengebied van Brugge-Zeebrugge (het Verbindingsdok); in het havengebied van Gent (het Grootdok, afwaarts de verbindingslijn kaai 340- 415); in het havengebied van Antwerpen (o.a. het Kanaaldok B3, zuidwaarts ligplaats 753-759) en het Waaslandkanaal;

de kanalen met uitzondering van een aantal ligplaatsen in Oostende, in Zeebrugge en in Gent;

de zwaaikommen met uitzondering van een aantal ligplaatsen in het havengebied van Oostende; in het havengebied van Brugge-Zeebrugge; in het havengebied van Antwerpen en in het havengebied van Gent.

Haveninfrastructuur

De volgende sluizen met hun aanhorigheden worden als bestanddeel van de basisinfrastructuur bepaald:

in het havengebied van Oostende:de Demeysluis; de Doksluis;

in het havengebied van Brugge-Zeebrugge:de Visartsluis; de Pierre Vandammesluis;

in het havengebied van Antwerpen :de Royerssluis; de Boudewijn- en de Van Cauwelaertsluis; de Zandvliet- en de Berendrechtsluis;de Kallosluis; de Deurganckdoksluis.

Andere infrastructuur

Het besluit concretiseert verder onder meer nog

de staketsels of havendammen met hun aanhorigheden als bestanddeel van de basisinfrastructuur;

de ontsluitingswegen van en naar het havengebied en hun aanhorigheden, voor zover ze binnen het havengebied liggen, als basisinfrastructuur;

de andere wegen met hun aanhorigheden, voor zover ze binnen het havengebied liggen, als interne ontsluitingswegen die behoren tot de uitrustingsinfrastructuur;

de zaten van spoorwegen en hun aanhorigheden, voor zover ze binnen het havengebied liggen, als zaten van de spoorwegen van gewestelijk belang die behoren tot de basisinfrastructuur;

de andere zaten van spoorwegen met hun aanhorigheden dan de bovengemelde zaten van spoorwegen met hun aanhorigheden, voor zover ze binnen het havengebied gelegen zijn, als zaten van spoorwegen van lokaal belang die behoren tot de uitrustingsinfrastructuur;

de taluds en kaaimuren met hun aanhorigheden die niet bestemd zijn voor overslag van goederen of het vervoer van personen, telkens met uitzondering van de toegangen tot de steigers en de steigers zelf, gelegen voor de oevers, als basisinfrastructuur; en

de leidingenstroken en hun aanhorigheden worden, voor zover ze binnen het havengebied liggen, als leidingenstroken van gewestelijk belang die behoren tot de basisinfrastructuur.

4 juli 2016

Het besluit van 15 april 2016 treedt in werking op 4 juli, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Op dat moment wordt het besluit van 13 juli 2001 opgeheven.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2016 houdende de aanduiding van de maritieme toegangswegen en de bestanddelen van de haveninfrastructuur, BS 24 juni 2016.