Meer tijd voor onderzoek van aanvraag tot gezinshereniging met derdelander

De Dienst Vreemdelingenzaken krijgt meer tijd voor het onderzoek van de aanvragen tot gezinsherenigingen met een derdelander. Dat is nodig om binnenkort de massa aanvragen te kunnen verwerken van de vluchtelingen uit het Midden-Oosten.

De voorbije maanden kwamen er immers tienduizenden migranten naar Europa om hier een verzoek tot internationale bescherming in te dienen. Men verwacht dat heel wat van deze vluchtelingen in een later stadium een aanvraag tot gezinshereniging zal indienen. En dat zal voor aanzienlijk meer werklast zorgen bij onze Dienst Vreemdelingenzaken. De wetgever speelt hier nu al op in en verlengt de onderzoekstermijn voor de aanvragen.

De huidige 6 maanden wordt opgetrokken tot 9 maanden. Maar wanneer het om een complex dossier gaat, zal die termijn - net zoals dat nu het geval is - 2 keer kunnen worden opgetrokken met 3 maanden. De maximale onderzoekstermijn bedraagt voortaan dus 15 maanden.

De wet van 17 mei 2016 treedt in werking op 8 juli, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 17 mei 2016 tot wijziging van de artikelen 10ter en 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 28 juni 2016.