Lager drempelbedrag voor btw-vrijstelling bij uitvoer van goederen in persoonlijke bagage van reizigers

Een KB van 4 juli 2016 verlaagt de drempel voor de vrijstelling van btw bij uitvoer van goederen in de persoonlijke bagage van reizigers. Het wijzigt daartoe het Btw-KB nr. 18.

Lagere vrijstellingsdrempel vanaf 17 juli 2016

Vanaf 17 juli 2016 geldt de btw-vrijstelling al wanneer de globale waarde van de goederen (incl. btw) die reizigers in hun persoonlijke bagage uitvoeren, per factuur, hoger is dan 50 euro (wijziging art. 8, 2°, Btw-KB nr. 18; art. 1, KB van 4 juli 2016).

Momenteel staat in het Btw-KB nr. 18 dat de globale waarde van de goederen, btw inbegrepen, per factuur hoger moet zijn dan 125 euro.

Vrijstellingsvoorwaarden

Het Btw-KB nr. 18 (art. 8) bevat de beperkingen en de voorwaarden die in acht moeten genomen worden voor de vrijstelling van goederen die reizigers in hun persoonlijke bagage uitvoeren.

Vanaf 17 juli 2016 is de levering van goederen aan een niet in de Gemeenschap gevestigde reiziger, die deze goederen in België in bezit neemt en ze in zijn persoonlijke bagage uitvoert naar een plaats buiten de Gemeenschap uiterlijk op het einde van de derde maand volgend op de maand waarin de levering plaatsvond, van de belasting vrijgesteld met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen en voorwaarden:

aan de aankoop moet elk handels- of beroepskarakter vreemd zijn;

de globale waarde van de goederen, belasting inbegrepen, moet per factuur hoger zijn dan 50 euro (125 euro tot en met 16 juli 2016);

de verkoper moet de echtheid van de uitvoer aantonen aan de hand van een exemplaar van de factuur met daarop het visum van het douanekantoor van uitgang uit de Gemeenschap. De minister van Financiën of zijn gemachtigde kan bepalen dat de verkoopfactuur onder de door hem vastgelegde voorwaarden mag worden vervangen door een als zodanig geldend stuk.

De Regering heeft de globale waarde van de goederen vastgelegd op 50 euro omdat de meeste naburige lidstaten een vrijstellingsdrempel bij uitvoer hebben aangenomen die lager ligt dan 125 euro, en omdat deze bepalingen ongetwijfeld een negatieve impact hebben op het aankoopgedrag van de reizigers in ons land.
De verlaging van de vrijstellingsdrempel naar 50 euro moet bovendien als een ondersteuningsmaatregel worden beschouwd voor de handelaars ten gevolge van de recente aanslagen in het land.

In werking

Het KB van 4 juli 2016 treedt in werking op 17 juli 2016, tien dagen na zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 4 juli 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers, BS 7 juli 2016.

Zie ook:
- Koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde (Btw-KB nr. 18) (art. 8)
- Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (Btw-Wetboek) (art. 39, § 1, 4°)
- Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) (art. 39, § 3)
- Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2011 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, PB.L. 347, 11 december 2006, err., PB.L. 335, 20 december 2007 (art. 147, lid 1, eerste alinea, punt c))