Online gokspelen niet langer vrijgesteld van btw (art. 29-34 PW)

Kans- of geldspelen die langs elektronische weg verricht worden, genieten sinds 1 juli 2016 geen btw-vrijstelling meer. De loterijen ontsnappen daar echter aan en blijven vrijgesteld, ongeacht de wijze waarop ze aangeboden worden.

Zo wordt het Btw-wetboek (art. 44, § 3, 13°) gewijzigd, waardoor de ontvangsten afkomstig van de uitbating van kans- of geldspelen die langs elektronische weg verricht worden, zoals bijvoorbeeld het gokken op paardenrennen en sportpronostieken, voortaan belast worden net zoals de ontvangsten voortkomend van spelen, wedstrijden of competities die langs elektronische weg verricht worden, onder welke benaming ook, waaraan de deelnemers creatief moeten bijdragen om een prijs of premie in de wacht te slepen.

Tijdens de parlementaire besprekingen die tot de goedkeuring van die bepalingen geleid hebben, werd de kwestie van de fiscale neutraliteit opgeworpen. Dat principe belet dat gelijkaardige goederen of diensten vanuit btw-oogpunt verschillend behandeld worden. Volgens de wetgever vormen de consumenten die meedoen aan online kans- of geldspelen een totaal ander publiek dan zij die meedoen aan fysieke kans- of geldspelen. Hij stipt ook de belangrijke juridische verschillen aan op het vlak van de consumentenbescherming. Zo zou de fiscale neutraliteit niet in het gedrang komen, want deze twee soorten diensten zouden niet gelijkaardig zijn.

Bovendien kan de administratie de btw die de niet in België gevestigde dienstverstrekkers verschuldigd zijn op de kans- of geldspelen die langs elektronische weg verstrekt worden invorderen bij de medecontractanten die wel in België gevestigd zijn. Zij zijn dus hoofdelijk gehouden tot het betalen van de btw, maar enkel als de btw-plichtige dienstverstrekker niet over een btw-identificatienummer in België beschikt noch over een door een andere lidstaat toegekend btw-identificatienummer.

Die wijzigingen zijn op 1 juli 2016 van kracht geworden.
Het koninklijk besluit nr. 45 van 14 april 1993, met betrekking tot de vrijstelling op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de kans- en geldspelen, wordt opgeheven. De erin vervatte definitie van de kans- of geldspelen wordt in het Btw-wetboek overgenomen zonder enige aanpassing.

Bron: Programmawet van 1 juli 2016, BS 4 juli 2016 (art. 29-34).

Zie ook:
- Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde van 3 juli 1969, BS 17 juli 1969 (Btw-wetboek).
- Koninklijk besluit nr. 45 van 14 april 1993 met betrekking tot de vrijstelling op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de kans- en geldspelen, BS 30 april 1993.