Rol politie, gemeente en DVZ bij administratieve boetes voor vreemdelingen die binnenkomstvoorwaarden niet naleven

De Dienst Vreemdelingenzaken kan een administratieve geldboete van 200 euro opleggen aan een vreemdeling die zijn ?wettelijke verplichtingen? niet nakomt. Onder meer wanneer een vreemdeling op een onregelmatige manier de buitengrenzen van de Schengenruimte overschrijdt. Maar er zijn ook specifieke situaties die alleen van toepassing zijn op Europeanen en hun familieleden. Bijvoorbeeld boetes voor wie geen geldige papieren heeft.

Om verwarring te vermijden, wordt de regeling uitgediept in een Omzendbrief van 16 juni 2016. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, gaat daarbij ook dieper in op de verantwoordelijkheden van de politiediensten, de gemeentebesturen, de FOD Financiën en de Dienst Vreemdelingenzaken zelf.

Administratieve geldboete

De Dienst Vreemdelingenzaken kan een administratieve geldboete van 200 euro opleggen aan de vreemdeling die zijn 'wettelijke verplichtingen' niet naleeft.

A. Situaties van toepassing voor iedere vreemdeling
Een boete is mogelijk wanneer een vreemdeling de Schengenruimte binnenkomt of verlaat via een niet-erkende of niet-toegelaten doorlaatpost of wanneer hij de vastgestelde openingsuren niet respecteert voor het overschrijden van de buitengrenzen van de Schengenruimte.

Voor België gaat het om volgende grensdoorlaatposten:

luchtgrenzen: luchthavens van Brussel-Nationaal, Oostende, Deurne, Bierset, Gosselies en Wevelgem;

zeegrenzen: havens van Antwerpen, Oostende, Zeebrugge, Nieuwpoort, Gent en Blankenberge;

landsgrenzen: Station Brussel-Zuid ? Terminal Eurostar (vaste Kanaalverbinding).

B. Situaties van toepassing op Europeanen en hun familieleden

Boetegronden

Geen geldige papieren

Europeanen die zich aanmelden aan een Belgische buitengrens van de Schengenruimte zonder in het bezit te zijn van hun identiteitskaart of paspoort of wanneer deze documenten niet meer geldig zijn, kunnen een boete krijgen. Dat geldt ook wanneer ze zich zonder geldige papieren aanmelden bij de gemeente waar ze verblijven om er een verklaring van inschrijving aan te vragen (bijlage 19).

Een boete is ook mogelijk voor familieleden van een Europeaan die zelf geen burger zijn van de Europese Unie die zich aanmelden bij een Belgische buitengrens van de Schengenruimte of bij de gemeente waar ze verblijven zonder geldige papieren of die geen geldige documenten kunnen voorleggen bij het indienen van hun aanvraag voor een verblijfskaart van familielid van een EU-burger (bijlage 19ter).

Aanwezigheid niet melden

EU-burgers die naar België komen voor een (kort) verblijf van maximum 3 maanden en hun aanwezigheid niet melden aan het gemeentebestuur van hun verblijf binnen de 10 werkdagen na aankomst in ons land, kunnen een administratieve boete krijgen. Hetzelfde geldt voor hun familieleden.

Verklaring van inschrijving niet aangevraagd

Kunnen een boete krijgen: Europeanen en hun familieleden die naar ons land komen voor een verblijf langer dan 3 maanden en die zich niet binnen de 3 maanden na aankomst aanmelden bij het gemeentebestuur van hun verblijfplaats om een verklaring van inschrijving aan te vragen.

Duurzame verblijfskaart niet aangevraagd

Wanneer een familielid van een EU-burger dat zelf geen Europese onderdaan is, nalaat voor het verstrijken van zijn verblijfskaart 'familielid van een EU-burger' (kaart F) zijn duurzame verblijfskaart 'familielid van een EU-burger' (kaart F+) aan te vragen door middel van een bijlage 22, riskeert een geldboete van 200 euro. De boete zal niet worden opgelegd wanneer het familielid tijdens een vorige aanvraag het voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing tot weigering van het permanent verblijfsstatuut.

Taken politiediensten

De politiediensten moeten toezien op de naleving van de vreemdelingenwetgeving, dus ook of vreemdelingen hun wettelijke verplichtingen naleven. Hun optreden maakt het mogelijk dat de Dienst Vreemdelingenzaken de administratieve boetes kan opleggen.

Maar de bevoegde autoriteiten kunnen de federale en lokale politiediensten ook belasten met het betekenen van een boete van 200 euro. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer het reisdocument van een derdelander niet voorzien is van een inreisstempel.

Bij vaststellingen van overtredingen, sturen de politiediensten het administratief verslag dat de overtreding vasttstelt door naar de Dienst Grenscontrole of de Dienst Permanentie van de Dienst Vreemdelingenzaken die zal beslissen om al dan niet een boete op te leggen. Bij die beslissing houdt het rekening met een aantal criteria zoals recidive.

Rol gemeentebesturen

De gemeentebesturen zijn verplicht om alle personen op te sporen die hun joofverblijfplaats in de gemeente hebben gevestigd zonder er te zijn ingeschreven in de registers. Lokale besturen die kennis hebben van een overtreding door eigen vaststellingen of op basis van een politieverslag zijn verplicht om de dossiers over te maken aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Het is aan de DVZ om de situatie in te schatten en een beslissing te nemen.

Betaling

De beslissing van de DVZ om een boete op te leggen is onmiddellijk uitvoerbaar, ook al wordt er hoger beroep ingesteld. De vreemdeling moet dus onmiddellijk betalen. Dat kan

door storting op de rekening van de DVZ;

contant of elektronisch in handen van een gemachtigd ambtenaar;

door storting bij de Deposito- en Consignatiekas. Deze manier verdient de voorkeur als de overtreder van plan is om in beroep te gaan.

Wanneer de vreemdeling de boete niet betaalt, dan kan de Administratie niet-fiscale invorderingen van de FOD Financiën het geld alsnog recupereren.

De betalingswijze krijgt trouwens verder vorm in een KB van 17 april 2016. Dat KB treedt in werking op 24 juli 2016, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 17 april 2016 betreffende de wijze van betaling van de administratieve geldboetes bedoeld in de artikelen 4bis, 41, 41bis, 42 en 42quinquies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 14 juli 2016.

Bron: Omzendbrief van 16 juni 2016 inzake de toepassing van de administratieve geldboetes van 200 euro op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 14 juli 2016.