Hervormde Dataretentiewet gepubliceerd

Telecom- en internetbedrijven zijn opnieuw verplicht om telefonische en elektronische communicatiegegevens gedurende 12 maanden te bewaren voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. De hervormde Dataretentiewet is immers in het Belgisch Staatsblad verschenen op 18 juli 2016.

De tekst bouwt verder op de bepalingen van de eerste Dataretentiewet die op 11 juni 2015 werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof wegens schending van het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel. Deze eerste versie bleek ook een te grote inbreuk op onze privacy. En net daaraan werd hard gewerkt. De nieuwe wet bouwt een pak extra garanties in om de privacy te garanderen. Zo wordt de toegang tot de gegevens bijvoorbeeld drastisch ingeperkt naargelang de ernst van het misdrijf. Hoe zwaarder de straf die op het misdrijf staat, hoe langer de gegevens toegankelijk zijn. Voor kleinere misdrijven, die niet kunnen gestraft worden met een correctionele straf, zullen de gegevens bijvoorbeeld slechts 6 maanden beschikbaar zijn. Bij onderzoeken naar terrorisme zullen de gegevens dan weer de hele bewaartermijn toegankelijk zijn.

De wetgever omlijnt duidelijk wie toegang heeft tot de gegevens (onder meer gerechtelijke autoriteiten, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, hulpdiensten die hulp ter plaatse bieden, officieren van gerechtelijke politie van de Cel Vermiste Personen, enz.). Maar ook op welke manier ze de geraadpleegde gegevens moeten behandelen. Verder bevat de Dataretentiewet ook waarborgen voor advocaten, geneesheren en journalisten die onder het beroepsgeheim vallen.

De wet van 29 mei 2016 wijzigt, de Wet op de Elektronische Communicatie, het Wetboek van Strafvordering en de Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst. De bepalingen treden op 28 juli 2016 in werking, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 29 mei 2016 betreffende het verzamelen en het bewaren van de gegevens in de sector van de elektronische communicatie, BS 18 juli 2016.

Zie ook
Wet van 30 juli 2013 houdende wijziging van de artikelen 2, 126 en 145 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van artikel 90decies van het Wetboek van strafvordering, BS 23 augustus 2013.
GwH 11 juni 2015, nr. 84/2015 .