Bijkomende sancties tegen geweld in asielcentra

Vanaf 15 augustus 2016 krijgen de opvangcentra voor asielzoekers meer armslag om op te treden bij geweld. Nieuwe en strengere sancties moeten de werking en de veiligheid in de opvangstructuren garanderen. Het aantal gevallen van fysieke en seksuele agressie is vorig jaar immers dermate gestegen dat tot 4 keer meer sancties moesten worden uitgesproken dat in 2014. Bovendien lijkt de sanctie 'tijdelijke uitsluiting van het recht op materiële opvang in een opvangstructuur' nog onvoldoende ontradend effect te hebben om geweld te voorkomen.

De Opvangwet voor Asielzoekers laat de centra voortaan toe om

bewoners definitief uit te sluiten van het opvangnetwerk. Ofwel onmiddellijk bij ernstige gevallen van fysiek of seksueel geweld ofwel ten aanzien van bewoners die zware feiten hebben gepleegd en daarvoor al een tijdelijke uitsluiting opgelegd kregen. De directeur of de verantwoordelijke van de opvangstructuur beslist of de definitieve uitsluiting al dan niet wordt opgelegd. Maar de sanctie kan pas uitwerking hebben nadat deze, gezien de ernstige gevolgen ervan, wordt bevestigd door de directeur-generaal van Fedasil;

de dagvergoeding die de begunstigden van de opvang ontvangen geheel of gedeeltelijk in te trekken. En dat voor een maximumduur van 4 weken. De directeur of de verantwoordelijke van de opvangstructuur beslist naargelang de concrete omstandigheden en de noden van de betrokken bewoner.

Gezien de impact van de nieuwe maatregelen, eist de wetgever een grondige evaluatie binnen het jaar na de inwerkingtreding. Nog voor 15 augustus 2017 wordt dus bekeken of de maatregelen hun doel bereiken. De bevoegde minister doet hiervan verslag in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Bron: Wet van 6 juli 2016 tot wijziging van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, BS 5 augustus 2016.