Extra privacygaranties bij uitwisseling persoonsgegevens gedetineerden in gevangenissen (art. 113 en 114 Decreet WVG)

Vlaanderen bouwt extra privacygaranties in bij de uitwisseling van persoonsgegevens van gedetineerden in gevangenissen.

Hulpverleningsorganisaties, beleidscoördinatoren en trajectbegeleiders zijn voortaan verplicht om het Rijksregisternummer, of bij gebrek daaraan, het identificatienummer van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid te gebruiken om personen te identificeren. Het gebruik van deze unieke nummers is immers aan strenge voorwaarden verbonden, zoals een specifieke gebruiksmachtiging van het Sectoraal Comité van het Rijksregister, waardoor de privacy van de betrokkene gewaarborgd blijft. Bovendien moet het nummer zorgen voor meer nauwkeurigheid bij de gegevensverwerking.

Verder wordt gesleuteld aan de gegevensuitwisseling bij de trajectbegeleiding zelf. Daarvoor zal voortaan het elektronisch We-cliëntdossier worden gebruikt.

De centra voor algemeen welzijnswerk gebruiken sinds de inwerkingtreding van het Decreet Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden van 8 maart 2013 het elektronisch cliëntdossier (het We-dossier). Sinds begin dit jaar is daarin ook de trajectbegeleiding opgenomen. Het is dus niet meer nodig om gegevens over de trajectbegeleiding uit te wisselen via het digitaal systeem hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Maar de trajectbegeleiders behouden wel toegang tot het systeem. Het is immers noodzakelijk dat ze de gegevens met betrekking tot het georganiseerde hulp- en dienstverleningsaanbod kunnen blijven raadplegen zodat ze gedetineerden naar de nodige hulp kunnen blijven doorverwijzen. Het We-dossier wordt dus alleen voor de trajectbegeleiding zelf gebruikt; namelijk de realisatie van het onthaal en de vraagverheldering bij gedetineerden, het opstellen van een individueel hulp- en dienstverleningsplan op maat van de gedetineerde, en de coördinatie en de opvolging en afstemming van dat plan met het oog op continuïteit in de hulp- en dienstverlening tijdens en na de detentie.

Dit onderdeel van het Verzameldecreet Welzijn van 15 juli 2016 treedt in werking op 29 augustus, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad

Bron: Decreet van 15 juli 2016 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, BS 19 augustus 2016.

Zie ook
Decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, BS 11 april 2013.