Nieuwe milieuvoorwaarden voor ingedeelde én niet-ingedeelde inrichtingen (Vlarem-trein 2015)

Hierna vindt u een kort overzicht van de inrichtingen en activiteiten die rekening moeten houden met nieuwe, of gewijzigde milieuvoorwaarden, ingevolge de Vlarem-trein 2015. De inrichtingen worden opgelijst in de volgorde waarin ze vermeld worden in Vlarem 2, het besluit van de Vlaamse regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.

5.2: Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen

O.m.:

Toevoeging van een nieuwe afdeling voor ?Inrichtingen voor de verwerking van extern aangevoerd bedrijfsafvalwater en vloeibare of slibachtige bedrijfsafvalstromen?.

Terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen uit stationaire koelinstallaties.

Verbod op nachtelijke afvaltransporten naar én van de afvalverwerkers tussen 19u ?s avonds en 7u ?s morgens.

Opslag van afvalstoffen op containerparken in andere recipiënten dan containers.

Opslag van afvalstoffen met een ontvlambaar of ontplofbaar karakter.

Gezamenlijke opslag van gedepollueerde en nog niet-gedepollueerde voertuigwrakken.

Kosten-batenanalyse voor stookinstallaties.

Meetapparatuur voor verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties.

Meetfrequentie van dioxines en furanen bij dierencrematoria.

Water-, percolaat- en gascontrole bij monostortplaatsen voor baggerspecie.

Afstemming op CLP-verordening.

Rechtsgrond: Art. 2. Art. 3, 3°-9°en 18°. Art. 29-43.

5.3: Lozen van afvalwater en koelwater

O.m.:

Gewijzigde bijlage 5.3.2 over ?Sectorale lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater?. Meer bepaald voor: 16. Grafische industrie; 22. Lak, verf, drukinkten en pigmenten; 55. Werktuigbouw, koudbewerking en oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen; 59. Car- en truckwashbedrijven 61. Overige bedrijvigheden.

Rechtsgrond: Art. 177.

5.4: Bedekkingsmiddelen (...), kleurstoffen en pigmenten

O.m.:

Soepeler vestigingsvoorschriften voor inrichtingen die bestemd zijn voor het uitharden van poederlakken

Emissiegrenswaarden voor geloosde afgassen.

Rechtsgrond: Art. 44-45.

5.6: Brandstoffen en vloeibare brandstoffen

O.m.:

Verscherpte controle op de oranje klevers of platen op de opslagtanks.

Typegoedkeuring en controle van de werking van de fase II-benzinedampterugwinningssystemen.

Gewijzigde bijlage 5.6.3 over ?Emissiebeperkingen VOS-Damprecuperatie fase 2 ? Procedure controle actief fase II-benzinedampterugwinningssysteem?.

Rechtsgrond: Art. 1. Art. 46-51. Art. 178.

5.7: Chemicaliën

O.m.:

Buitengebruikstellingsplan voor kwik.

Rechtsgrond: Art. 52.

5.9: Dieren

O.m.:

Gewijzigde definities van ?grote zoogdieren? (paarden en runderachtigen die gespeend zijn) en ?kleine zoogdieren?.

Luchtwassers.

Inplanting van mestopslagplaatsen (vergund na 1 juli 2016).

Reinigingswater van pluimveestallen.

Plaatsing van kuilplaten (vergund na 1 juli 2016).

Rechtsgrond: Art. 3, 1°-2°. Art. 53-57.

5.11: Drukkerijen en fotografische industrieën

O.m.:

Schrapping van de verplichting om de vloer uit te rusten met opvanggoten en opvangputten.

Schrapping van de emissiegrenswaarde voor ethanol en van de sectorspecifieke emissiegrenswaarden voor alle chroom VI-verbindingen, voor SOx en voor NOx.

Afstemming op de CLP-verordening.

Rechtsgrond: Art. 58-60.

5.13: Farmaceutische stoffen

O.m.:

Afstemming op de CLP-verordening.

Rechtsgrond: Art. 61.

5.15: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen

O.m.:

Terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit de klimaatregelingsapparatuur van motorvoertuigen.

Afstemming op de CLP-verordening.

Rechtsgrond: Art. 2. Art. 3, 3°-9° en 18°. Art. 62-63.

5.16: Behandelen van gassen

O.m.:

Stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen.

Plaats van de controlecabine op een lpg-installatie.

Afstemming op de CLP-verordening.

Gewijzigde bijlage 5.16.6.1 over ?Standaardcriteria [voor lpg-stations]?.

Gewijzigde bijlage 5.16.6.2 over ?Minimale technische eisen voor lpg-stations?.

Rechtsgrond: Art. 2. Art. 3, 3°-9° en 18°. Art. 64-70. Art. 179-180.

5.17: Opslag van gevaarlijke producten

O.m.:

Toevoeging van een subafdeling ?Beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) door lekverliezen in bovengrondse vaste houders?, met strengere controle op de grote opslagtanks en controle op de ?kleine? opslagtanks.

Verscherpte controle op de oranje klevers of platen op de opslagtanks.

Gewijzigde bijlage 5.17.2 over ?Codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders?.

Gewijzigde bijlage 5.17.3 over ?Het permanent lekdetectiesysteem?.

Gewijzigde bijlage 5.17.7 over ?Overvulbeveiliging?.

Vervanging van bijlage 5.17.8 over de ?Aanvraag tot aanvaarding als bevoegde deskundige inzake opslag van gevaarlijke vloeistoffen? door een nieuw ?Aanvraagformulier bevoegde deskundige?.

Opheffing van bijlage 5.17.13 over ?Voorwaarden voor het meten van de damp-benzineverhouding door een hersteller?.

Rechtsgrond: Art. 71-77. Art. 181-186.

5.18: Ontginningen

O.m.:

Toepassing van de code van goede praktijk voor ontginningen met nabestemming landbouw. Er bestaat al een ontwerp-code. Die zal bij ministerieel besluit bevestigd worden.

Rechtsgrond: Art. 78.

5.19: Hout

O.m.:

Correctie: toevoeging van ontbrekende voetnoot inzake de meetfrequentie van zware metalen bij afgassen.

Rechtsgrond: Art. 79.

5.20: Industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken (hier: windturbines)

O.m.:

Nieuwe definitie van ?tiphoogte?.

Soepeler normen voor hinder door slagschaduw.

Rechtsgrond: Art. 3, 17°. Art. 80-81.

5.23: Kunststoffen

O.m.:

Versoepeling van de emissiegrenswaarden voor de geloosde afgassen bij de productie van geëxpandeerd polystyreenschuim.

Rechtsgrond: Art. 82-83.

5.25: Leder

O.m.:

Opheffing van de sectorspecifieke emissiegrenswaarden voor chroom VI-verbindingen.

Rechtsgrond: Art. 84.

5.28: Minerale meststoffen en dierlijke mest

O.m.:

Nieuwe definities van ?grote zoogdieren? (paarden en runderachtigen die gespeend zijn) en van ?kleine zoogdieren?.

Inplanting van opslagplaatsen voor dierlijke mest.

Rechtsgrond: Art. 3, 1°-2°. Art. 85.

5.29: Metalen

O.m.:

Opheffing van de sectorspecifieke emissiegrenswaarden voor chroom VI-verbindingen.

Rechtsgrond: Art. 86.

5.30: Bouwmaterialen en minerale producten

O.m.:

Soepeler CO-emissiegrenswaarde voor hoogovenslakdroogprocessen;

Verstrenging van de emissiegrenswaarden voor SO2 en NOx bij asfaltbetoncentrales en verplichting tot het nemen van bijkomende maatregelen om diffuse VOS-emissies te beperken. Beide verplichtingen gelden sinds 1 september 2015 voor nieuwe installaties en vanaf 1 september 2018 voor bestaande installaties.

Gewijzigde bijlage 5.30.1 over ?Inrichtingen voor de fabricage van keramische producten. Meetmethode voor de analyse van de afgassen afkomstig van de verhittingsinstallaties?.

Rechtsgrond: Art. 87-89. Art. 187.

5.32: Ontspanningsinrichtingen en schietstanden

O.m.:

Toevoeging van een nieuwe subafdeling voor ?Traditioneel buksschieten?, met voorschriften voor inrichting, toegelaten wapens en munitie, geluid, veiligheid, geluid en bodembescherming.

Nieuwe definities voor schietstanden in openlucht.

Schrapping van de verplichting om de toezichthouder onmiddellijk te informeren bij korte overschrijdingen van de geluidsnorm in inrichtingen met muziekactiviteiten en schouwspelzalen.

Voorschriften voor de kogelvangers van categorie A-schietstanden.

Correctie van het volume aan circulerend water per bader bij zwembaden.

Rechtsgrond: Art. 3, 14°. Art. 90-95.

5.38: Springstoffen

O.m.:

Afwijkingen van de constructievoorwaarden voor gebouwen waarin springstoffen worden opgeslagen, moeten worden opgenomen worden in de milieuvergunning. De minister spreekt zich niet meer uit over aparte afwijkingsaanvragen.

Toepassing van de code van goede praktijk.

Rechtsgrond: Art. 96.

5.43: Stookinstallaties

O.m.:

Kosten-batenanalyse met potentiële warmte- of koudepunten.

Soepeler NOx-emissiegrenswaarde voor turbojets.

Soepeler meetvoorschriften voor SO2 en NOx.

Versoepeling van de meetverplichting voor grote stookinstallaties met een beperkte bedrijvigheid.

Code van goede praktijk voor vast opgestelde emissiemeettoestellen.

Zie ook wijzigingen van het Stooktoestellenbesluit.

Rechtsgrond: Art. 97-105. Art. 193-204.

5.45: Voedingsnijverheid en handel

O.m.:

Toevoeging van een nieuwe afdeling over ?Opslagplaatsen voor granen en groenvoeders in het kader van mest(co)vergistingsinstallaties?, voor inrichtingen met kuilplaten die na 1 juli 2016 vergund zijn.

Rechtsgrond: Art. 106.

5.48: Doorvoeropslagplaatsen in zeehavengebieden

O.m.:

Nieuwe omschrijving van de afbakening van zeehavengebieden.

Rechtsgrond: Art. 3, 15°.

5.53: Winning van grondwater

O.m.:

Voorschriften voor de grondwaterwinningen met een vergund volume van meer dan 30.000 kubiek per jaar (alleen voor klasse I-inrichtingen).

Mengstalen voor drinkwatermaatschappijen die met één pomp of hevelsysteem water onttrekken uit meerdere putten binnen eenzelfde watervoerende laag.

Gelijkschakelen van het herboren van grondwaterwinningsputten met reservegrondwaterwinningsputten.

Rechtsgrond: Art. 107-110.

5.55: Boringen

O.m.:

Correctie van een verwijzing.

Rechtsgrond: Art. 111.

5.59: Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen

O.m.:

Uitbreiding van de gegevens die vermeld moeten worden in het jaarlijkse document over de VOS-emissies.

Gewijzigde bijlage 5.59.1 over ?Drempelwaarden en emissiebeperking voor activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen en emissiegrenswaarden voor de voertuigcoatingindustrie?.

Rechtsgrond: Art. 112. Art. 188.

5.62: Inrichtingen voor de introductie van uitheemse soorten of translocatie van plaatselijk niet-voorkomende soorten in een aquacultuurvoorziening

O.m.:

Correctie van foute verwijzing.

Rechtsgrond: Art. 113.

5bis.15.5: Standaardgarages en -carrosseriebedrijven van derde klasse

O.m.:

Integrale wijziging van de algemene milieuvoorwaarden.

Afstemming van de sectorale milieuvoorwaarden en aanvullende sectorale milieuvoorwaarden op de Europese verordening 517/2014 op de gefluoreerde broeikasgassen.

Rechtsgrond: Art. 2. Art. 3, 3°-9° en 18°. Art. 114-133.

5bis.15.19.8: Standaardhoutbewerkingsbedrijven van derde klasse

O.m.:

Integrale wijziging van de algemene milieuvoorwaarden.

Afstemming van de sectorale milieuvoorwaarden en aanvullende sectorale milieuvoorwaarden op de Europese verordening 517/2014 op de gefluoreerde broeikasgassen.

Rechtsgrond: Art. 2. Art. 3, 3°-9° en 18°. Art. 134-153.

6: Milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen

O.m.:

Toevoeging van een rubriek ?Beheersing van stofemissies bij bouw-, sloop- of infrastructuurwerken?.

Lozen van huishoudelijk afvalwater van tijdelijke sanitaire installaties bij evenementen.

Verscherpte controle op de oranje klevers of platen op de houders van gassen of gevaarlijke stoffen.

Niet-ingedeelde stationaire koelinstallaties.

Niet-ingedeelde stationaire brandbeviligingsapparatuur.

Niet-ingedeelde elektrische schakelinrichtingen.

Niet-ingedeelde stationaire apparatuur die oplosmiddelen bevat.

Niet-ingedeelde klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen.

Verbranding in openlucht van plantaardig afval afkomstig van het onderhoud van onder meer knotwilgen en meidoornhagen, verbranding in openlucht bij kampvuren, en verbranding in openlucht naar aanleiding van folkloristische activiteiten, zoals kerstboomverbrandingen. Uitzonderingen voor barbecues en blusoefeningen.

Rechtsgrond: Art. 154-168.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, BS 26 augustus 2016 (Vlarem-trein 2015).