Zelfde hinderpremie voor zelfstandigen en ondernemingen

Naast de federale hinderpremie voor zelfstandigen die geconfronteerd worden met grote openbare werken, bestaat er een Vlaamse rentetoelage voor de kmo?s die last ondervinden van dezelfde werken. Vlaanderen versmelt nu beide stelsels en creëert een hinderpremie A, die van toepassing zal zijn op alle kleine ondernemingen die ernstige hinder zullen ondervinden van de werken, én een hinderpremie B, voor de kleine ondernemingen die door de werken ook effectief moeten sluiten. De nieuwe premies zouden toegekend worden vanaf 1 juli 2017.

Hinderpremie A en B

Volgens het decreet van 15 juli 2016 wordt er een hinderpremie A toegekend aan 'kleine ondernemingen' met een vestiging in het Vlaamse Gewest die gedurende een 'minimale periode', 'ernstige hinder' zullen ondervinden van openbare werken. De premie wordt alleen toegekend indien in de vestiging 'voornamelijk in aanmerking komende activiteiten' worden uitgeoefend.

Het decreet zegt niet wat kleine ondernemingen zijn, hoelang de minimale periode van hinder moet zijn, wanneer er sprake is van ernstige hinder, of welke activiteiten in aanmerking komen voor de premie. Dat wordt allemaal overgelaten aan de Vlaamse regering.

Ook wat de hinderpremie B betreft, blijft het decreet even vaag. Er kan een hinderpremie B toegekend worden aan de kleine ondernemingen die in aanmerking kwamen voor een hinderpremie A én die moeten sluiten als gevolg van de ernstige hinder. Hoelang? Dat staat er niet bij.

2.000 euro of 80 euro per dag

Hinderpremie A bedraagt 2.000 euro en wordt ten hoogste één keer per niet nader bepaalde periode toegekend. De Vlaamse regering kan de hoogte van de premie bovendien aanpassen (lees: verminderen) 'in functie van de beschikbare begrotingskredieten'.

Hinderpremie B bedraagt 80 euro per sluitingsdag.
De premie wordt pas toegekend als er een minimumaantal dagen gesloten wordt. De premie is ook beperkt tot een eveneens nog te bepalen maximumaantal sluitingsdagen. En ook hier kan de Vlaamse regering de premie verminderen om de begroting te doen kloppen?

Het decreet zegt verder dat de Vlaamse regering onterecht betaalde premies kan terugvorderen, mét interesten. En uiteraard worden de hoogte van de interestvoet, de termijn voor terugvordering en de procedure van terugvordering door de Vlaamse regering bepaald - wat had u anders verwacht.

De Vlaamse regering kan eveneens de procedure vastleggen voor het aanvragen, toekennen en uitbetalen van de premie.

Over naar de Vlaamse regering?

Het nieuwe Hinderdecreet is dus een 'lege doos', of, zoals juristen dat zo mooi zeggen, een 'kaderdecreet'.
Uit de memorie van toelichting bij het decreet en de bespreking in de Commissie Economie konden we gelukkig nog wat concrete gegevens halen.
Zo staat vast dat een onderneming niet meer hoeft te sluiten om recht te hebben op een hinderpremie. Elke onderneming die ernstig gehinderd wordt, heeft recht op het forfait van maximum 2.000 euro. Los van het feit of de onderneming nadien nog aanspraak wil maken op de sluitingspremie van maximum 80 euro per dag.

De premie van 2.000 euro zou al vóór de start van de werken toegekend worden. De overheid wil de ondernemingen zo aanzetten om bijkomende acties op het getouw te zetten om toch open te blijven gedurende de werken.

Bovendien zouden alle kleine ondernemingen die onder de juiste NACE-codes vallen, de premie van 2.000 euro automatisch krijgen; ze zouden die dus niet meer moeten aanvragen.

De premies zouden enkel toegekend worden aan zelfstandigen en ondernemingen met minder dan 10 werknemers, waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de rechtstreekse verkoop van producten of het verlenen van diensten aan eindgebruikers. Het moet daarbij gaan om producten of diensten waarvoor een rechtstreeks en persoonlijk contact met de klanten vereist is, en de verkoop van die producten of diensten kan redelijkerwijze moeilijk buiten de handelszaak plaatsvinden.
Dat is opmerkelijk, want de huidige rentetoelage wordt toegekend aan kmo's, en die mogen tot 250 werknemers tewerkstellen.

Over de 'ernstige hinder' vonden we geen extra informatie, maar wat de 'minimale periode' van hinder betreft, liet de minister zich ontvallen dat 'de huidige minimale hinderperiode van één maand bij de rentetoelage hierbij richtinggevend is'.

Om recht te hebben op de hinderpremie B zou de onderneming gedurende ten minste 3 weken moeten sluiten. 'Dat is een verlenging ten opzichte van de huidige regeling van de inkomenscompensatievergoeding, maar daartegenover staat dat de hinderpremie A, die deze onderneming reeds voorafgaand aan de werken heeft ontvangen, achteraf niet zal moeten worden terugbetaald wanneer de onderneming toch beslist om te sluiten.'
Voor alle duidelijkheid, de hinderpremie bij sluiting bedraagt momenteel 76,30 euro, maar wordt uitbetaald vanaf de achtste dag van sluiting?

Tot slot: de 'richtdatum voor de inwerkingtreding van de hinderpremie is 1 juli 2017'.

In werking op:

Datum nog te bepalen (vermoedelijk: 1 juli 2017).

Bron: Decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest, BS 6 september 2016.

Zie ook:

Voorstel van decreet houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest, Vl.Parl, Parl.St., Memorie van toelichting, nr. 799 (2015-2016) nr. 1; Amendementen, nr. 799 (2015-2017) nr. 2; en Verslag, nr. (2016-2017) nr. 3.

Wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein, BS 2 februari 2006 (opheffing van de inkomenscompensatievergoeding, wat het Vlaamse Gewest betreft).

Decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken, BS 6 oktober 2006 (opheffing van de rentetoelage).