Ook Brussel klaar voor oprichting Centrale databank voor registratie van katten

Na Vlaanderen en Wallonië is ook Brussel klaar voor de oprichting van de Centrale databank voor de registratie en identificatie van katten.

Gezamenlijke effort

Sinds 1 september 2014 is men verplicht om katten die van eigenaar veranderen te steriliseren, te identificeren en te registreren. Dat moet het aantal katten dat in asielen terechtkomt, verminderen en de opsporing van verloren gelopen katten vereenvoudigen. Tegelijk zorgt registratie voor een betere controle op de handel in katten. De federale regering maakte echter geen werk van een centrale databank om de gegevens in op te slaan. De materie 'Dierenwelzijn' werd geregionaliseerd met de Zesde Staatshervorming. Vlaanderen, Wallonië en Brussel hebben daarom besloten om samen een databank op te richten, met gedeelde bevoegdheden. Dat naar analogie van de databank die al bestaat voor honden. De oprichtingsbesluiten van Vlaanderen en Wallonië verschenen eerder dit jaar in het Staatsblad. Nu volgt ook Brussel. Logischerwijs met gelijkaardige bepalingen, maar uiteraard met andere bevoegden. De drie gewesten zullen in de toekomst nog een samenwerkingsprotocol afsluiten over de centrale databank.

Dierenwelzijnsminister aan zet

Het besluit van 7 juli 2016 geeft meer inzicht in welke gegevens in de databank zullen worden opgeslagen, wie toegang krijgt tot deze gegevens en wie de databank zal beheren. Maar net als in de andere gewesten, moet de Brusselse minister bevoegd voor Dierenwelzijn nog heel wat puntjes op de i zetten alvorens de databank effectief kan worden opgestart. Onder meer met betrekking tot de financiering van de databank. De verantwoordelijken van de kat zullen immers een retributie moeten betalen om de beheerskosten te dekken.

Registratie voor 12 weken

De verantwoordelijke van de kat is verplicht om iedere kat geboren na de inwerkingtreding van het besluit, te identificeren en te registreren voor de leeftijd van 12 weken en in ieder geval voor de kat verhandeld wordt.

Katten afkomstig uit het buitenland worden binnen 8 dagen na hun aankomst geregistreerd.

BIM

Alle gegevens komen terecht in de Centrale Databank. Wat Brussel betreft wordt die databank beheerd door het Brussels Instituut voor Milieubeheer. Al kan het BIM beroep doen op een dienstverlenend bedrijf.

Identificatietechnieken

De identificatie gebeurt door het inbrengen van een steriele microchip die beantwoord aan de ISO-normen 11784:1996 (E) en 11785:1996 (E). Iedere andere chip wordt als onleesbaar beschouwd.

De minister kan evenwel ook alternatieve identificatietechnieken toestaan.

Input gegevens

Na identificatie van de kat voert de dierenarts - binnen de 8 dagen - de gegevens van het dier en de verantwoordelijke in de databank in. Hij bevestigt de juistheid van de gegevens door middel van zijn elektronische identiteitskaart. De dierenarts bezorgt een bewijs van registratie aan de verantwoordelijke van de kat.

Wijziging van gegevens is verplicht bij verhuis van de verantwoordelijke en de kat, bij verlies of diefstal van de kat of wanneer de kat sterft. Ook indien een kat wordt gesteriliseerd wordt dit gemeld.

Gevonden katten

Een asiel kan per uitzondering en tijdelijk niet-geïdentificeerde katten houden. De Wet op het Dierenwelzijn is immers van toepassing en die verplicht asielen om hen toevertrouwde katten voor een bepaalde termijn ter beschikking te houden voor hun vorige eigenaar. Pas nadien mag het door het asiel worden geïdentificeerd en geregistreerd.

De databank

De databank omvat wat betreft de kat het identificatienummer, de geboortedatum, de identificatiedatum, het geslacht, de sterilisatiedatum, het ras, de kleur en het type van de vacht, de naam en de status (verloren, gestolen, dood of geëxporteerd). Van de verantwoordelijke wordt de voor- en achternaam, het rijksregisternummer, het volledige adres, het telefoonnummer en het e-mailadres ingegeven. Gaat het om een asiel of erkende kwekerij dat geeft de dierenarts ook het erkenningsnummer mee. Hij is ook verplicht om zijn eigen naam en adres mee te delen, net als het ordenummer.

Toegang

De databank zal alleen geconsulteerd kunnen worden via internet. Naast de dierenartsen, zullen ook de verantwoordelijken van de katten en de bevoegde overheden toegang kunnen krijgen tot de gegevens in de databank. Ook de asielen en de personen die over het microchipnummer van de kat beschikken, krijgen toegang maar alleen voor de gegevens die nodig zijn voor het terugvinden van de verantwoordelijke van een dolende, verloren of achtergelaten kat.

Beheer

Het beheer van de databank omvat

de gegevensregistratie van katten en hun verantwoordelijken die aanwezig zijn het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

de beveiliging van de toegang tot de databank;

het verzekeren van een verband tussen de gegevens van de kat en zijn verantwoordelijke;

het afleveren van een registratiebewijs;

het onderhoud van de databank.

Inwerkingtreding ligt nog niet vast

Wanneer het besluit 7 juli 2016 in werking treedt, is nog niet duidelijk. De Brusselse minister bevoegd voor Dierenwelzijn moet die datum nog vastleggen.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2016 betreffende de identificatie en registratie van katten, BS 9 september 2016.

Zie ook
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 betreffende de identificatie en registratie van katten, BS 3 maart 2016.
Besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016 betreffende de identificatie en de registratie van katten, BS 12 mei 2016.