Afdeling wetgeving van Raad van State publiceert haar adviezen

De afdeling wetgeving van de Raad van State maakt voortaan het merendeel van haar adviezen bekend. Tot nu was de vertrouwelijkheid van de adviezen de regel, publicatie de uitzondering.

Bekendmaking adviezen

De Raad van State moet de adviezen van de afdeling wetgeving onverwijld bekendmaken. Bekendmaking gebeurt via een publiek toegankelijk elektronisch informatienetwerk. Niet alleen de adviezen worden gepubliceerd, ook alle teksten waarover ze gaan.

Een KB zal het ontwerp en de uitbouw van dat elektronisch informatienetwerk regelen. De eerste voorzitter en de auditeur-generaal van de Raad van State kunnen hierover eerst hun advies geven.

Moment van bekendmaking

In principe moet het advies onverwijld bekendgemaakt worden. Maar voor een aantal adviezen geldt een afwijkend moment van bekendmaking.

Adviezen over een voorontwerp van wet, decreet of ordonnantie worden pas bekendgemaakt op het moment dat het ontwerp bij het bevoegde parlement wordt ingediend.

Adviezen over amendementen op een ontwerp of op een voorstel worden bekendgemaakt bij de indiening van de amendementen. Wordt het advies pas gevraagd na de indiening van een amendement, dan gebeurt de bekendmaking op het moment waarop het bezorgd wordt aan de assemblee die erom gevraagd heeft.

Bij adviezen over ontwerpbesluiten of over ontwerpbesluiten tot algemeen verbindendverklaring van een cao vindt de bekendmaking plaats bij publicatie van de besluiten in het Staatsblad.

Geen indiening, geen bekendmaking

Adviezen over voorontwerpen die achteraf nooit als ontwerp worden ingediend in het federaal parlement worden ook bekendgemaakt, maar pas na de ontbinding van de Kamer. Ook de teksten van die voorontwerpen worden pas dan bekendgemaakt.
Bekendmaking na de ontbinding van de Kamer gebeurt ook voor de adviezen over federale ontwerpbesluiten die niet zijn bekendgemaakt in het Staatsblad. Hetzelfde geldt voor de teksten van de ontwerpbesluiten.

Gaat het om adviezen over voorontwerpen van decreet of ordonnantie die later niet als ontwerp worden ingediend of om adviezen over ontwerpen van besluiten van gemeenschappen en gewesten die niet in het Staatsblad zijn gekomen, dan gebeurt de bekendmaking van de adviezen alleen met instemming van de betrokken deelstaat. Idem voor de teksten van de voorontwerpen en ontwerpbesluiten.

Bekendmaking oude adviezen

De adviezen die de Raad van State heeft gegeven vóór de bekendmaking verplicht wordt - al ruim 30.000 -worden ook gepubliceerd. Bedoeling is dat zij uiterlijk op 1 januari 2019 bekendgemaakt worden. De precieze regels moeten nog vastgelegd worden.

Inwerkingtreding

De nieuwe wet van 16 augustus 2016 treedt uiterlijk in werking op 1 januari 2017. De Koning kan wel een vroegere datum vastleggen.

Bron: Wet van 16 augustus 2016 tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving, BS 14 september 2016