Vrijstelling van bijdragen voor zelfstandigen na bevalling

Een verzamelwet heeft onlangs de wettelijke basis van de bestaande voorzieningen in de sociale zekerheid voor zelfstandigen versterkt. Voor de moederschapshulp, de adoptie-uitkering en de uitkering mantelzorg werd het personeel toepassingsgebied en de verjaringstermijn opgenomen in het sociaal statuut voor zelfstandigen (KB nr. 38). De Koning kreeg een afgelijnde machtiging om de toekenningsmodaliteiten van deze maatregelen te bepalen.

Daarnaast voorziet de wetgever in de basis voor een vrijstelling van bijdragen voor de zelfstandige die haar activiteit onderbreekt naar aanleiding van haar bevalling.
De nieuwe vrijstellingsgrond werd ook ingeschreven in het KB nr. 38, namelijk: 'De Koning bepaalt de gevallen waarin de vrouwelijke zelfstandige die haar activiteit moet onderbreken als gevolg van haar bevalling, van bijdrage is vrijgesteld.'

Nu is het bijhorende KB verschenen. De tekst past het algemeen reglement aan, in uitvoering van het KB nr. 38. Een nieuwe paragraaf bepaalt dat de vrouwelijke zelfstandigen geen enkele bijdrage verschuldigd zijn:

voor het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin zij bevallen zijn;

op voorwaarde dat zij naar aanleiding van de geboorte van hun kind of kinderen de voorwaarden vervullen om de moederschapsverzekering te genieten (opgenomen in het KB van 20 juli 1971).

Met het oog op de toekenning van de uitkeringen, worden de vrijgestelde bijdragen als betaald beschouwd. De vrijstelling heeft dus geen invloed op de uitkeringen. De wetgever had er ook al voor gezorgd dat de pensioenrechten behouden blijven voor het kwartaal in kwestie.

Bovendien werd het moederschapsverlof voor zelfstandigen eerder al versterkt. De duur van de moederschapsrust werd verlengd met 4 weken en tijdens de facultatieve periode van moederschapsrust kan de zelfstandige haar normale beroepsactiviteit halftijds uitoefenen. Die regels treden wel pas in werking op 1 januari 2017. Ze zijn van toepassing op elke moederschapsrust die vanaf die datum aanvat.

Het gaat om een globaal pakket van maatregelen die het vrouwelijk ondernemerschap moeten bevorderen. Ook de nieuwe vrijstelling zal pas in werking treden op 1 januari 2017.

Net als de wettelijke basis, treedt het nieuwe KB van 1 september 2016 pas in werking op 1 januari 2017. Het is van toepassing op bevallingen die vanaf 1 oktober 2016 plaatsvinden.

Bron: Koninklijk besluit van 1 september 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en tot invoering van een vrijstelling van bijdragen in geval van moederschap, BS 15 september 2016

Zie ook:
? Wet van 15 juli 2016 houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen, BS 29 juli 2016
? Koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 28 december 1967 (art. 50 van het algemeen reglement)