Stedenbouwkundige melding volstaat in zeehavengebied

De Vlaamse regering versoepelt de stedenbouwkundige regels in zeehavengebied. Voortaan wordt het mogelijk om er diverse constructies te plaatsen en zelfs gebouwen op te richten na een eenvoudige melding. Dus zonder stedenbouwkundige vergunning.
Er werd daarvoor een speciaal meldingsformulier ontworpen.

Het Meldingsbesluit bevat nu al een regeling waardoor bestaande, hoofdzakelijk vergunde industriële of ambachtelijke bedrijven die gelegen zijn in industriegebied in de ruime zin, kunnen uitbreiden of verbouwen na het verrichten van een melding. Uiteraard binnen bepaalde beperkingen: de werken mogen niet gepaard gaan met een ontbossing, de uitbreiding mag niet bestaan uit een bedrijfsgebouw, de nieuwe constructie mag niet leiden tot een wijziging van de industriële of ambachtelijke functie, enzovoort.
Die regeling wordt geschrapt.

In de plaats komt er een zeer soepel regime, maar dat zal enkel gelden op het grondgebied van de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge. Een meldingsplicht zal er volstaan voor het plaatsen van constructies (andere dan gebouwen), voor het aanleggen of uitbreiden van verhardingen, en voor het oprichten van gebouwen. Uiteraard onder voorwaarden.

Het huidige formulier ?Melding van handelingen aan gebouwen in industriegebied met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening' (bijlage II bij het Meldingsbesluit) wordt vervangen door een specifiek formulier 'Melding van handelingen in zeehavengebied met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening'.

In werking op:

29 september 2016 (d.i. 10 dagen na publicatie in BS).

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 houdende wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (Meldingsbesluit) en van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, BS 19 september 2016 (art. 33 BVR van 15 juli 2016).