Ook infiltratie van regenwater bij werken zonder stedenbouwkundige vergunning

De Vlaamse regering wil dat er ook infiltratievoorzieningen voor regen- en smeltwater geplaatst worden bij werken die niet onderworpen zijn aan een vergunnings- of meldingsplicht.

Wie op dit ogenblik een vergunnings- of meldingsplicht heeft voor het bouwen, herbouwen of uitbreiden van een overdekte constructie of verharding, moet een infiltratievoorziening plaatsen zodra de oppervlakte van het goed minstens 250 m² bedraagt. Die verplichting wordt geherformuleerd, zodat er vanaf nu ook een infiltratievoorziening moet worden geplaatst als er géén vergunnings- of meldingsplicht is, maar de constructie of verharding wel degelijk ten minste 250 m² groot is.

De infiltratieplicht geldt voor:

het bouwen, herbouwen of uitbreiden van overdekte constructies, als de nieuwe oppervlakte groter is dan 40 m²;

het aanleggen, heraanleggen of uitbreiden van verhardingen, als de nieuwe oppervlakte groter is dan 40 m²;

het aanleggen van een afwateringssysteem bij constructies of verhardingen met een nieuwe oppervlakte van meer dan 40 m², als het hemelwater voordien op een natuurlijke wijze in de bodem kon doordringen; en

verkavelingsaanvragen met aanleg van nieuwe wegen.

Deze aanvulling wordt ingeschreven in de Gewestelijke Hemelwaterverordening, die van toepassing is in het hele Vlaamse Gewest. Maar opgelet! De gemeenten en provincies mogen strengere regels opleggen. Zo heeft de provincie Vlaams-Brabant een eigen stedenbouwkundige verordening die verhardingen die geen water doorlaten, maar zéér uitzonderlijk toelaat.

In werking op:

29 september 2016 (d.i. 10 dagen na publicatie in BS).

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 houdende wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (Gewestelijke Hemelwaterverordening), BS 19 september 2016 (art. 38 BVR van 15 juli 2016).