Slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten: wetgever coördineert uitvoeringsmaatregelen

De wetgever heeft de uitvoeringsmaatregelen bij de wetgeving over de slapende rekeningen, slapende safes en slapende verzekeringsovereenkomsten gecoördineerd. Alle uitvoeringsmaatregelen zijn voortaan terug te vinden in één uitvoerings-KB, nl. het 'KB van 1 september 2016 tot uitvoering van hoofdstuk V: slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I)'.

Uitvoerings-KB's bij wet van 24 juli 2008

De 'wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I)' bevat de algemene principes met betrekking tot slapende rekeningen, slapende safes en slapende verzekeringsovereenkomsten (hoofdstuk V., wet van 24 juli 2008).

De uitvoeringsmaatregelen van deze reglementering zaten in drie verschillende KB's. Die KB's moesten aangepast worden als gevolg van recente wetswijzigingen. Bovendien waren er enkele bijkomende uitvoeringsmaatregelen nodig omdat sinds 1 januari 2016 ook slapende safes aan de Deposito- en Consignatiekas ('de Kas') worden overgedragen.

De wetgever heeft nu de drie bestaande uitvoerings-KB's samengevoegd en er een bijkomende afdeling aan toegevoegd voor de overdracht van de slapende safes, zodat alle uitvoeringsmaatregelen voortaan in één uitvoerings-KB terug te vinden zijn, nl. het 'KB van 1 september 2016 tot uitvoering van hoofdstuk V: slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I)'.

Een groot deel van de bestaande reglementering werd overgenomen uit de bestaande uitvoerings-KB's. Er werden geen inhoudelijke wijzigingen in aangebracht.

Hierna volgt een overzicht van de nieuwigheden.

Opsporingskosten

De kosten die de instellingen-depositaris voor de opsporing van de houder van een slapende rekening mag aanrekenen, mogen niet meer dan 200 euro bedragen.
Deze kosten kunnen enkel in rekening gebracht worden voor de speciën die op rekening werden geschreven (conform art. 32, § 1, wet van 24 juli 2008).
Ze mogen nooit meer bedragen dan 10% van de totaliteit van de tegoeden op de slapende rekeningen of hun tegenwaarde op het ogenblik dat de opsporingen starten.

De kosten die de verzekeringsondernemingen voor de nazichten en opsporingen van slapende verzekeringsovereenkomsten aanrekenen, mogen niet meer dan 200 euro bedragen.

De kosten die de instellingen-verhuurder voor de opsporing van de huurder van een slapende safe mag aanrekenen, zijn beperkt tot 100 euro.
Ze mogen wel gecumuleerd worden met de werkelijke kosten voor de opening van de safe en het opstellen van de inventaris, en de kosten voor de bewaring en de materiële levering van de verzegelde omslagen.
Deze kosten mogen verhaald worden op de tegoeden die in speciën werden aangetroffen bij de opening van de safe. De nodige stavingsstukken moeten hiervoor bezorgd worden aan de Kas, als bijlage bij inventaris.

Over te dragen gegevens verzegelde omslagen en inhoud slapende safe

De instelling-verhuurder draagt de hierna bepaalde gegevens van de verzegelde omslagen, samen met de inhoud van de betrokken safe, over aan de Deposito- en Consignatiekas vóór het einde van de 13de maand die volgt op de maand waarin de safe een slapende safe is geworden.
De materiële levering van de verzegelde omslag en zijn inventaris aan de Kas gebeurt minstens één keer per jaar. Tussen het ogenblik waarop de omslag wordt verzegeld en zijn materiële levering bewaart de instelling-verhuurder de verzegelde omslag. De instelling mag de kosten voor de bewaring en de materiële levering van de omslag aanrekenen aan de huurder.

De gegevens over de verzegelde omslagen met de inhoud van de slapende safe die (als ze beschikbaar zijn) de instellingen-verhuurder aan de Kas overdragen, zijn de gegevens die nodig zijn voor de identificatie van:

de overdracht van de gegevens, inzonderheid de identificatiecode van de overdracht, de datum van verzending van de gegevens en de identificatiecode van de instelling-verhuurder;

de huurder(s), inzonderheid de naam, voornamen en benaming, het identificatienummer van het Rijksregister of van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de plaats en datum van geboorte en overlijden of, in geval van een verklaring van afwezigheid, de datum van de beslissing houdende verklaring van afwezigheid, het geslacht, de laatste hoofdverblijfplaats of bij gebrek daaraan, de andere beschikbare adressen;

elke slapende safe, inzonderheid de referte van het proces-verbaal van opening van de safe of van het document dat het vervangt, de datum van slapend worden van de safe, de datum van opening van de safe, de identificatiecode van de safe en van de verzegelde omslagen van de safe.

Verzegelde omslagen met tegoeden uit oude safes
De verzegelde omslagen met de tegoeden uit oude safes, waarvan de huurder onidentificeerbaar is en er geen enkel gegeven over de huurder voorhanden is, mogen tot en met 31 december 2019 overgedragen worden op naam van de Kas.

Ondeelbaar geheel
Zodra de speciën, voorwerpen met een risico op ontbinding, en de verboden of gevaarlijke voorwerpen verwijderd zijn, beschouwt de Kas een safe als een ondeelbaar geheel.

Een instelling-verhuurder zal dus alle verzegelde omslagen die betrekking hebben op éénzelfde safe samen moeten afleveren aan de Deposito- en Consignatiekas, en de Kas zal alle omslagen aan één titularis teruggeven.

Overdracht verzegelde omslagen
Na de correcte overdracht van de gegevens bepaalt de Kas een tijdstip en een locatie voor de levering van de verzegelde omslagen, tegen ontvangstbewijs. De instellingen-verhuurder staan in voor het transport en de verzekering ervan.

De verantwoordelijkheid van de Kas voor de verzegelde omslagen vat slechts aan op het ogenblik van de afgifte van de ontvangstmelding aan de instellingen-verhuurder of de door haar aangestelde persoon.

Na overleg met Febelfin mag de Kas regels opleggen voor de vaststelling van de praktische modaliteiten van de overdracht van de verzegelde omslagen.

Inventaris

Voor elke slapende safe wordt er een inventaris overgedragen aan de Kas, ook voor lege safes en safes die geleegd werden door de gerechtsdeurwaarder of de notaris.
De inventaris beantwoordt aan de minimumvereisten die de Kas voorschrijft.
De Kas zal een model van inventaris ter beschikking stellen op haar website.

De overdracht van de inventaris vindt plaats samen met de levering van de corresponderende verzegelde omslagen.
De instellingen-verhuurder voegen ook de afrekening van de tegoeden in speciën die in de safe werden aangetroffen als bijlage aan de inventaris toe. Deze afrekening zal een verwijzing naar de rekening met het saldo van de slapende speciën bevatten.

Slapende safe: inschrijving speciën op rekeningen

Als er ondanks de opsporingsprocedure gedurende 1 jaar na het ogenblik waarop de safe een slapende safe is geworden, geen tussenkomst van de huurder is geweest, opent de instelling-verhuurder de safe in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder of notaris vóór het einde van het 2de jaar dat volgt op het ogenblik waarop de safe een slapende safe is geworden. De gerechtsdeurwaarder of de notaris stelt een inventaris op van de inhoud van de betrokken safe, stopt de inhoud ervan in een verzegelde omslag, en geeft die in bewaring bij de instelling-verhuurder.

De instelling-verhuurder schrijft de speciën in op:

hetzij een bestaande, niet geblokkeerde rekening op naam van de huurder;

hetzij een rekening geopend door de instelling-verhuurder op naam van de huurder.

In geval de huurder overleden is op het ogenblik van de opening van de slapende safe en er geen rekening bestaat, kan de instelling-verhuurder een rekening openen op naam van 'de nalatenschap van de huurder'.

Opheffing oude uitvoerings-KB's

Worden opgeheven vanaf 23 september 2016:

het KB van 14 november 2008 tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen, gewijzigd bij KB van 17 december 2009;

het KB van 14 november 2008 tot uitvoering van de artikelen 26, 27, 28, 31, 34, 36 en 37 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen;

het KB van 30 december 2009 tot uitvoering van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), inzonderheid de artikelen 30, 32, 40, 41 en 45.

In werking

Het KB van 1 september 2016 treedt in werking op 23 september 2016, de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 1 september 2016 tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), BS 23 september 2016 (Deel 1).

Bron: Koninklijk besluit van 1 september 2016 tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), BS 23 september 2016 (Deel 2).

Zie ook:
- Wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), BS 7 augustus 2008.