Model van slachtofferverklaring bij internering

De nieuwe interneringswet - in werking sinds 1 oktober 2016 - geeft de slachtoffers van een geïnterneerde een aantal rechten bij de uitvoering van de internering. Om hun wensen hieromtrent kenbaar te maken, kunnen slachtoffers - al naargelang van de slachtoffercategorie waartoe ze behoren - een slachtofferfiche of een slachtofferverklaring indienen bij de strafuitvoeringrechtbank. Minister van Justitie Geens legt nog snel het modeldocument vast.

Rechten

In de slachtofferfiche of de slachtofferverklaring duiden de slachtoffers aan welke rechten ze willen uitoefenen bij de uitvoering van de internering. Ze kunnen vragen

om geïnformeerd te worden over de uitvoeringsbeslissingen van de internering;

om bijzondere voorwaarden in hun belang op te leggen bij de uitvoering van de internering. Ze geven aan om welke voorwaarden het gaat;

om gehoord te worden over die bijzondere voorwaarden.

Wordt de slachtofferverklaring ingevuld door de dienst slachtofferonthaal van Justitiehuizen - voor de slachtoffers die op de door het openbaar ministerie meegedeelde lijst staan - dan spreekt men van een slachtofferfiche. Inhoudelijk is er geen verschil tussen een fiche of een verklaring.

Bijstand

Het slachtoffer duidt op het document ook aan of hij zich wel of liet zal laten bijstaan tijdens de zitting van de rechter of de kamer. Krijgt het slachtoffer bijstand dan duidt hij aan door wie (raadsman, erkende vereniging of gemachtigde van een overheidsinstelling (bv. een justitieassistent)).

Schadevergoeding

Het slachtoffer vermeldt of het vonnis of arrest hem een schadevergoeding heeft toegekend. Met vermelding van het bedrag en de datum van de beslissing.

Hij geeft ook aan of de geïnterneerde of iemand anders (bv. de verzekering) hem al volledig of gedeeltelijk heeft vergoed. Met vermelding van het bedrag en de wijze waarop de vergoeding is gebeurd.

Het slachtoffer meldt onder meer ook of hij een verzoekschrift heeft ingediend bij de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en occasionele redders, met eventueel de stand van zaken van dat dossier.

Bijkomende gegevens

Het slachtoffer heeft ook de mogelijkheid om bijkomende gegevens te melden. Bijvoorbeeld over de houding van de geïnterneerde, over de psychosociale gevolgen van de feiten of over zijn huidige situatie.

Persoonlijke gegevens

Op het formulier vult het slachtoffer de gegevens van de geïnterneerde persoon in en zijn eigen gegevens. Hij duidt aan tot welke slachtoffercategorie hij zelf behoort. Drie mogelijkheden:

een slachtoffer van wie de burgerlijke vordering ontvankelijk is verklaard;

een slachtoffer voor wie een vonnis of arrest bepaalt dat ten aanzien van hem strafbare feiten zijn gepleegd; of

een slachtoffer waarvoor de rechter voor de bescherming van de maatschapij heeft geoordeeld dat het een direct en legitiem belang heeft.

De slachtofferverklaring en de slachtofferfiche komen in het uitvoeringsdossier van de internering. Wat betekent dat de geïnterneerde en zijn raadsman de documenten kunnen inzien. Om te vermijden dat zij ook zicht hebben op de contactgegevens van het slachtoffer, moeten die op een aparte pagina ingevuld worden. Die pagina wordt buiten het dossier van internering bewaard.

Slachtoffers die hun eigen contactgegevens niet willen meedelen, kunnen gegevens van iemand anders invullen. Bijvoorbeeld van hun advocaat of van de dienst slachtofferonthaal. 

Strafuitvoeringsrechtbank

Het slachtoffer bezorgt zijn verklaring aan de griffie van een strafuitvoeringsrechtbank naar keuze. Ofwel persoonlijk ofwel per post.

De slachtofferfiche wordt door de dienst slachtofferonthaal aan het openbaar ministerie van de strafuitvoeringsrechtbank bezorgd.

Nieuwe verklaring

In vijf gevallen moet een nieuwe slachtofferfiche of -verklaring ingevuld worden. Bijvoorbeeld als de meegedeelde gegevens zijn veranderd (bv. het contactadres), als het slachtoffer zijn keuze om gehoord of geïnformeerd te worden wil aanpassen of als hij de bijzondere voorwaarden wil veranderen. Ook wanneer hij niet meer bij de uitvoering van de internering wil betrokken worden, vult hij een nieuw document in.

Inwerkingtreding

Het MB van 27 september 2016 treedt in werking op 1 oktober 2016.

Bron: Ministerieel besluit van 27 september 2016 tot vaststelling van het model van de slachtofferverklaring zoals bedoeld in artikel 1, 3° van het koninklijk besluit van 26 september 2016 tot uitvoering van artikel 3, 9°, van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering, houdende de regels met betrekking tot de wijze waarop de slachtoffers kunnen vragen om te worden geïnformeerd, om te worden gehoord of om voorwaarden in hun belang te laten opleggen, BS 30 september 2016