Maximale rentevoet voor levensverzekeringen blijft 2%

De maximale technische rentevoet voor levensverzekeringsovereenkomsten van lange duur wordt behouden op 2%. Dat blijkt uit een ministerieel besluit van 22 september 2016.

Maximale rentevoet

Voor levensverzekeringsovereenkomsten mogen de verzekeringsondernemingen geen technische rentevoet waarborgen die hoger is dan een bepaald maximum:

De maximale technische rentevoet is gelijk aan 85% van het gemiddelde over de laatste 24 maanden van de rendementen van de lineaire Belgische overheidsobligaties op 10 jaar (afgerond op de dichtste 25 basispunten).

De maximale technische rentevoet wordt berekend op 1 juni van elk jaar en ligt tussen 0,75% en 3,75%.

De wet op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen voorziet in een adviesprocedure. De bevoegde minister kan de door de Nationale Bank van België (NBB) voorgestelde maximale rentevoet afwijzen of wijzigen in een met redenen omkleed besluit. Uiteindelijk wordt het nieuwe plafond gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op de website van de NBB. De rentevoet is van kracht vanaf 1 januari na die publicatie.

Plafond blijft 2%

In dit geval had de NBB op 31 augustus 2016 voorgesteld om de maximale rentevoet voor levensverzekeringsovereenkomsten vast te stellen op 0,75%.

Toch heeft men er uiteindelijk voor gekozen om de maximale rentevoet te behouden op 2%. De rendementsgarantie voor aanvullende pensioenen heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. De rentevoet van die garantie wordt ook afgestemd op de lineaire obligaties maar de vork is niet dezelfde, namelijk: een minimum van 1,75% en een maximum van 3,75%.

Bij de aanvullende pensioenen die via een groepsverzekering bij een verzekeringsonderneming worden afgesloten, worden de bijdragen vaak belegd in tak 21-levensverzekeringen. Er is dus sprake van een duidelijke band tussen de minimale rendementsgarantie voor de aanvullende pensioenen en de maximale rentevoet voor tak 21-levensverzekeringen.

Dat betekent dat een maximale rente voor de levensverzekeringsovereenkomsten van 0,75% het onmogelijk zou maken dat verzekeringsondernemingen, voor de belegging van de bijdragen van de aanvullende pensioenen in een levensverzekering van lange duur, een minimaal rendement van 1,75% verzekeren, zo argumenteert men in de aanhef van het besluit van 22 september 2016.

Ook de Raad van State had dit probleem aangekaart. Bij een maximale rentevoet van 0,75% zullen werkgevers bovendien niet langer gemotiveerd zijn om voor hun werknemers een aanvullende pensioenregeling uit te werken via het systeem van de groepsverzekeringen. En de verzekeringsondernemingen moeten ook een minimale marge kunnen behouden.

In werking

Het ministerieel besluit van 22 september 2016 treedt in werking op 27 oktober 2016. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Ministerieel besluit van 22 september 2016 tot vaststelling van de maximale referentierentevoet voor levensverzekeringsverrichtingen van lange duur bedoeld in artikel 19 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, BS 17 oktober 2016

Zie ook:
? Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, BS 23 maart 2016
? Ministerieel besluit van 20 januari 2016 tot vaststelling van de maximale referentierentevoet voor levensverzekeringsverrichtingen van lange duur bedoeld in artikel 19 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, BS 3 februari 2016