Unie publiceert Klimaatverdrag van Parijs

Nog vóór ons land er officieel mee kon instemmen, heeft de Europese Unie de ?Overeenkomst van Parijs bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering? goedgekeurd. De Unie publiceerde haar goedkeuring in het Europees Publicatieblad van 19 oktober 2016, samen met de officiële Nederlandstalige tekst van de Overeenkomst. En zij maant de lidstaten aan ?om zich in te spannen om ervoor te zorgen dat de nederlegging van de akten van bekrachtiging gelijktijdig met de Unie plaatsvindt, of zo snel mogelijk daarna?.

In hun Raadsbesluit van 5 oktober 2016 keuren de Europese ministers de overeenkomst goed en verklaren zij dat de 28 EU-lidstaten hun reductieverplichting gezamenlijk zullen nakomen, na een eigen, interne verdeling.

Normaal gezien wacht de Europese Unie tot de 28 lidstaten een overeenkomst hebben bekrachtigd vooraleer zij er zelf mee instemt. Maar dit keer besliste de Raad om versneld te ratificeren, omdat alleen de partners die het verdrag bekrachtigden mee mogen onderhandelen over de concrete uitvoering ervan op de top van Marrakesh van 7 tot 18 november aanstaande.

Van de 197 staten die de internationale Overeenkomst van Parijs ondertekenden, hebben er al 81 de overeenkomst geratificeerd. Ook België. Al moeten het Vlaamse en Waalse instemmingsdecreet, de Brusselse instemmingsordonnantie en de federale instemmingswet nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Het klimaatakkoord zelf treedt op 4 november 2016 officieel in werking. Dat is 30 dagen nadat ten minste 55 partijen die samen ten minste 55% van de wereldwijde broeikasuitstoot vertegenwoordigen, het verdrag ratificeerden.

In de Overeenkomst van Parijs kwamen de lidstaten van de Verenigde Naties overeen om de opwarming van de aarde te beperken tot maximum 2° C, en indien mogelijk tot maximum 1,5 °C, 'ten opzichte van het pre-industriële niveau'.

In werking op:

Raadsbesluit: 6 oktober 2016 (d.i. op de datum na die van vaststelling van het besluit).

Overeenkomst van Parijs: 4 november 2016.

Bron: Besluit (EU) 2016/1841 van de Raad van 5 oktober 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst van Parijs, die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, Pb.L. 19 oktober 2016, afl. 282.